Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Đầu tư Chứng khoán (5.018)

Measuring the dependency between securities via factor-ICA Models

This paper proposes a new method for measuring the dependency between securities. Applying independent component analysis to the return data of the whole component securities in a universe, independent factors composing the returns are extracted. Reconstructing return data of individual component security based on such factors, wend that each security has a unique factor hierarchy


Economic integration and structure change in stock market dependence: Empirical evidences of CEPA

This study investigates dependence structure changes between the Hong Kong and Chinese stock markets as a result of the Closer Economic Partnership Arrangement (CEPA). Four copulas, Gaussian, student t, Gumbel, and Clayton are used to search for unknown dependence structure changes.


Residual based test for cointegration between oil prices and stock prices in saudi Arabia in the presence of structural break

Time series analysis is applied to monthly data from October 2008 to October 2013. Application of Bai-Perron test confirms the existence of at least one structural break in both stock prices and oil prices data. Since both data series are I(1), conventional Johansen test and Gregory-Hansen test that takes into consideration one endogenous break are applied to examine if oil prices and stock prices are related. Johansen test rules out cointegration between oil prices and stock prices. However, Gregory-Hansen test detects the presence of long-run association in the level shift model. The error correction model confirms the presence of long-run and short-run association between oil prices and stock prices. The study offers important inputs for decision-making for investors and policy makers in Saudi Arabia.


Effect of macro-economic factors on aggregate stock returns in the Tunisian financial market

The stock market returns are known to be significantly correlated with both inflation and money growth. Nevertheless, the impact of real macroeconomic variables on aggregate equity returns has been difficult to establish, perhaps, because their effects are neither linear nor time-invariant. Therefore, we estimate a GARCH model of daily equity returns in which the realized returns and their conditional volatility depend on twelve macroseries announcements.


The dynamic co-movements between oil and stock market returns in: The case of GCC countries

This paper aims at examining the impact of oil price on GCC countries’ stock market returns. We apply wavelet analysis model for examining the relationship between oil and stock market returns. Using monthly data from May 2005 to December 2011, our results suggest that not all stock market in GCC region have a positive relationship with oil price as some have, instead, negative relationship with oil price. Oil price has a negative relationship with Bahrain, Saudi Arabia and United Arab Emirates. However, in consistent with literature review, oil price has a positive relationship with Kuwait, Qatar as well as Oman.


The performance of trading strategies based on the ratio of option and stock volume

Based on Johnson and So [11], we construct a portfolio based on the ratio of trading volume of the stock option to its underlying stock (O/S). We compare the profitability of the OS strategy with those of 52-week highs, trading volume, and price momentum strategies to examine whether OS investment returns are more profitable. We find that the longer holding period is associated with the better the OS strategy to earn returns.


Estimating the VaR (Value-at-Risk) of Brazilian stock portfolios via garch family models and via monte carlo simulation

The objective this work is to calculate the VaR of portfolios via GARCH family models with normal and t-student distribution and via Monte Carlo Simulation. We used three portfolios composite with preferential stocks of five Ibovespa companies. The results show that the t distribution adjusts better to data, because the violation ratio of the VaR calculated with t distribution is less than the violation ratio estimated with normal distribution.


Breadth of ownership and the comovement of equity prices in China stock market

In the past few decades, scholars have made extensive research on the breadth of ownership or the comovement of equity prices separately. However, the connection between these two factors has not been revealed. This paper attempts to find out the relationship between them and address this gap.


The cost of credit and positive feedback trading: Title evidence from the U.K. Stock Market

The manipulation of credit in the conduct of monetary policy is receiving increasing attention in regards to the impact it exerts on asset prices and accompanied volatility. Several authors have claimed that relaxed monetary conditions can induce asset bubbles thereby distorting investment decisions on the part of economic actors, be they corporate managers or, investors. This paper explores the impact of the cost of credit on stock return dynamics in the United Kingdom.


Mô hình kinh tế lượng cho giá chứng khoán thời kỳ 2008-2011 – trường hợp giá cổ phiếu ACB, VNI INDEX, LS phi rủi ro và S&P 500

Sau cuộc khủng hoảng kinh tế tài chính toàn cầu 2007-2011, nền kinh tế Việt Nam đã chứng kiến các tác động trực tiếp và gián tiếp lên hệ thống kinh tế - tài chính – ngân hàng, nhất là đối với thị trường chứng khoán (TTCK) là nơi diễn ra các hoạt động luân chuyển các dòng tiền tệ.


Bài giảng những mô hình nến đảo chiều

Bài giảng cung cấp với hơn 10 mô hình nến như: mô hình nhận chìm suy giảm, mô hình nhấn chìm tăng trưởng, mô hình cây đen che phủ, mô hình sao hôm, mô hình nến Harami, mô hình sao mai, mô hình xuyên nến, mô hình đỉnh nhíp và đáy nhíp... phân tích các mô hình trên nhằm thấy rõ sự biến động trong thị trường chứng khoán.


Thị trường chứng khoán Việt Nam: Dấu ấn năm 2017, triển vọng năm 2018

Năm 2017, thị trường chứng khoán Việt Nam đã chứng kiến sự tăng trưởng ấn tượng: Chỉ số VN-Index tăng 43% so với cuối năm 2016, đạt mức cao nhất gần 10 năm trở lại đây; mức vốn hóa thị trường đạt gần 3.360 nghìn tỷ đồng, tăng 73% so với cuối năm 2016, tương đương 74,6% GDP, vượt chỉ tiêu đặt ra cho năm 2020... Thị trường chứng khoán Việt Nam ngày càng khẳng định rõ vai trò và vị thế trong nền kinh tế, trở thành một kênh huy động vốn quan trọng cho đầu tư phát triển kinh tế - xã hội.


Tác động của quản trị doanh nghiệp lên hiệu suất doanh nghiệp và tính thanh khoản của cổ phiếu

Bằng việc sử dụng mô hình bình phương tổng quát (GLS) trên 50 công ty đã được niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam từ năm 2012 - 2014, nghiên cứu chỉ ra rằng, thường xuyên tổ chức họp hội đồng quản trị và thực hiện kiểm toán nội bộ sẽ có ảnh hưởng tích cực đến hoạt động công ty và tính thanh khoản của cổ phiếu. Ngược lại, tính đối ngẫu của người đứng đầu, sự độc lập của các thành viên trong hội đồng quản trị, sự có mặt của giám đốc điều hành trong ban quản trị và vốn sở hữu của cổ đông chính có ảnh hưởng tiêu cực lên hoạt động công ty và tính thanh khoản của cổ phiếu.


Ảnh hưởng của thanh khoản cổ phiếu lên cấu trúc vốn của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Nghiên cứu này đánh giá sự tác động của thanh khoản cổ phiếu đến cấu trúc vốn. Sử dụng bộ dữ liệu các công ty niêm yết trên cả hai sàn giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội từ năm 2006 đến 2017, nghiên cứu này chỉ ra mối tương quan nghịch giữa thanh khoản cổ phiếu và cấu trúc vốn.


Ảnh hưởng của chính sách kế toán đến chất lượng thông tin trên báo cáo tài chính của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Bài nghiên cứu được thực hiện nhằm mục tiêu xác định những nhân tố thuộc CSKT tác động đến CLTT trên BCTC của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam, đồng thời xác định mức độ ảnh hưởng của các nhân tố này đến CLTT trên BCTC.


Các yếu tố ảnh hưởng đến thành công khi phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng tại Việt Nam

Bài viết nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến thành công IPO tại Việt Nam và đưa ra các hàm ý cho các tổ chức tư vấn phát hành và nhà đầu tư.


Tác động của cấu trúc sở hữu đến thị giá cổ phiếu của các công ty niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

Nghiên cứu sử dụng số liệu của của 27 doanh nghiệp thuộc lĩnh vực hàng hóa tiêu dùng thiết yếu được niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE), với các biến nghiên cứu là các biến liên quan đến cấu trúc sở hữu, nhằm xem xét tác động của chúng như thế nào đến chỉ số thị giá cổ phiếu của doanh nghiệp. Kết quả nghiên cứu cho thấy, biến cổ đông lớn công ty, biến quy mô của công ty và biến tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản có tác động đến thị giá cổ phiếu. Cụ thể, cả ba biến cổ đông lớn công ty, biến quy mô doanh nghiệp và biến tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản được nghiên cứu cho thấy có tác động cùng chiều với thị giá cổ phiếu. Từ khóa: Cấu trúc sở hữu, thị giá cổ phiếu, cổ đông lớn công ty, quy mô, tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản.


Nhân tố kinh tế ảnh hưởng đến sự thay đổi giá cổ phiếu ngành bất động sản trên sàn chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

Nghiên cứu các nhân tố kinh tế ảnh hưởng đến sự thay đổi giá cổ phiếu ngành bất động sản trên sàn chứng khoán TP. HCM. Các nhân tố kinh tế bao gồm 4 nhân tố: (1) lạm phát, (2) giá vàng, (3) tỷ giá hối đoái và (4) lãi suất. Số liệu được sử dụng là giá cổ phiếu được thu thập từ 30 cổ phiếu được niêm yết trên sàn HOSE, tỷ lệ lạm phát được đo lường bằng chỉ số Chỉ số giá tiêu dùng (CPI), giá vàng, tỷ giá hối đoái, lãi suất theo thời gian tần suất là tháng.


Vai trò của quy mô đối với hiệu ứng momentum trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Bài báo này xem xét vai trò của quy mô đối với hiệu ứng momentum trên thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam, giai đoạn từ tháng 01/2012 đến tháng 12/2017. Trong đó, nghiên cứu sử dụng nhiều phương pháp thiết kế danh mục và phương pháp kiểm định khác nhau để làm rõ mối quan hệ nêu trên. Với mẫu toàn bộ các cổ phiếu trên thị trường, kết quả không cung cấp bằng chứng thống nhất và có ý nghĩa thống kê mạnh về sự tồn tại của hiệu ứng momentum. Tuy nhiên, khi xem xét hiệu ứng momentum ở các nhóm quy mô khác nhau, kết quả cho thấy bằng chứng có ý nghĩa thống kê mạnh về sự tồn tại của hiệu ứng momentum ngắn hạn, hiệu ứng momentum trung hạn (11 tháng tham chiếu) ở nhóm quy mô trung bình. Ngược lại, hiệu ứng momentum hầu như không tồn tại ở hai nhóm quy mô nhỏ nhất và nhóm quy mô lớn nhất. Ngoài ra, ở hai nhóm quy mô lớn nhất, kết quả cho thấy bằng chứng về sự tồn tại của hiệu ứng momentum với khung thời gian tham chiếu trong một tháng, trái ngược với hiệu ứng đảo ngược ngắn hạn.


Ảnh hưởng của thông tin chia tách cổ phiếu đến sự thay đổi giá và thanh khoản của các cổ phiếu niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

Mục tiêu của nghiên cứu này là đo lường ảnh hưởng của thông tin chia tách cổ phiếu đến sự thay đổi giá và thanh khoản của các cổ phiếu niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE). Sử dụng phương pháp nghiên cứu sự kiện với bộ dữ liệu bao gồm 237 sự kiện chia tách của 150 công ty niêm yết trên HOSE trong giai đoạn năm 2015- 2017, kết quả kiểm định thống kê cho thấy giá của các cổ phiếu đã tăng 0,59% ở phiên tiếp theo sau ngày công bố thông tin. Sự tăng giá của các cổ phiếu được duy trì liên tục suốt 10 phiên sau ngày công bố thông tin. Ngoài ra, nghiên cứu còn ghi nhận sự gia tăng về thanh khoản của các cổ phiếu trước thông tin chia tách cổ phiếu. Cụ thể là, thanh khoản của các cổ phiếu liên tục tăng, đặc biệt tăng mạnh ở hai phiên sau ngày công bố thông tin, và được duy trì trong suốt giai đoạn nghiên cứu.


Multivariate t- distribution and garch modelling of volatility and conditional correlations on Brics stock markets

We examine the nature of BRICS stock market returns using a t-DCC model and investigate whether multivariate volatility models can characterize and quantify market risk. We initially consider a multivariate normal-DCC model and show that it cannot adequately capture the fat tails prevalent in financial time series data. We then consider a multivariate t- version of the Gaussian dynamic conditional correlation (DCC) proposed by [16] and successfully implemented by [24, 26]. We find that the t-DCC model (dynamic conditional correlation based on the t-distribution) out performs the normal-DCC model. The former passes most diagnostic tests although it barely passes the Kolmogorov-Smirnov goodnessof-fit test.


Stock markets and tax revenue

Many developing countries struggle to raise taxes. The present work considers the financial sector – specifically the stock market sector – as a boon for tax revenue. Historically I find that higher stock market total value traded sectors are associated with more tax revenue. Using a panel data set of 96 countries over the period 1990-2008 I find that stock markets positively influence government’s ability to raise tax revenue.


Empirical proof of the CAPM with higher order comoments in Nigerian stock market: The conditional and unconditional based tests

This study examines the significance of the risk factors in the CAPM with higher order co-moments using a two-pass methodological technique of Fama and Macbeth. Stock prices of 53 companies out of the 207 listed in Nigerian Stock Exchange (NSE) for a sample period January 2003 to December 2011 are analyzed. The study particularly augments the model using unconditional and conditional information. The unconditional test reveals that only the co-skewness risk is priced while the covariance and co-skewness demonstrate weak relationship with asset returns; while the conditional test shows that all the risk factors in the up-market are not priced but the covariance and co-skewness risk play significant role in explaining asset returns in the down-market phase. However, the conditional information has improved the descriptive ability of the model.


Exchange rate and inflation volatility and stock prices volatility: Evidence from Nigeria, 1986-2012

This study investigated the relationship between exchange rate and inflation volatility and stock prices volatility in Nigeria, using time series quarterly data from 1986Q1-2012Q4. The volatilities of exchange rate and inflation in this study were calculated using standard GARCH(1,1) models. The relationship between exchange rate, inflation volatility and stock prices volatility was examined using GARCH(1,1)-S models of an extended GARCH-X models. The findings of the study show that there is a negative relationship between stock market prices volatility and exchange rate and inflation volatility in Nigeria. This result has an important implication for the investors and regulators in the stock market. Investors and regulators in the Nigeria stock market should take note of the systematic risks revealed by the exchange rate and inflation volatility when structuring their investment portfolios and diversification strategies as well as in formulating policies respectively.


On the comovements among European exchange rates and stock prices: A multivariate time-varying asymmetric approach

The analysis of time varying correlation between stock prices and exchange rates in the context of international investments has been well researched in the literature in last few years.


Deriving momentum strategies in Chinese stock market: Using gene expression programming

This paper presents how momentum strategies are generated using gene expression programming(GEP) in Chinese stock market. GEP, as a generating frame, can improve the efficiency of researches in the field of momentum strategy. In terms of empirical results, GEP generation mechanism is also outstanding. This study reveals that the GEP technique has important implications for both theory and practice.


Does price increases in Chinese stock index cause brent crude oil index? Applying threshold cointegration regression

This paper tests whether price increases in Chinese stock index cause Brent crude oil index. We apply threshold cointegration regression. Our findings in the usual regime suggest that oil price increases do not tend to affect Chinese stock market but oil prices better explain stock returns and stock price increases. However, our findings in the unusual regime suggest that stock price increases can be used as predictors for oil price increases, but oil price increases poorly explain stock price increases. Therefore, our findings could shed lights on threshold cointegratted dynamics of price increases between Brent crude oil and Chinese stock markets.


Do investors buy lotteries in China’s stock market?

Motivated by existing evidence of individual investors’ gambling preference in U.S. stock market (Kumar, 2009), this paper investigates characteristics of lottery-type stocks and individuals’ gambling preference in China’s stock market. Based on the practice situation of China’s stock market, this paper improves existing classification method and defines the lottery-type stocks as stocks with high MAX, high turnover rate, and low price. We show some unique characteristics of lottery-type stocks in China’s stock market. The distribution of lottery-type stocks in different industries is unbalanced, and the “lottery” feature is not permanent. The empirical results indicate that individual investors overweight stocks with lottery features in China’s stock market. Further, we find that individual investors exhibit a stronger gambling preference in the bull market.


Developing a volume forecasting model

This study builds a series of models to predict trading volume in European markets using different statistical methods. The analysis considers a number of aspects, such as special events (e.g. MSCI rebalances, futures expiries, or cross-market holidays), day-of-the-week effects, and the volume-price relation asymmetry, in order to perform contextual one-step ahead prediction. We investigate the prediction error for each calendar circumstance to infer a cross-stock event-oriented switching model for volume prediction. The study concludes by proposing a stock-specific out-of-sample meta model that is fit by selecting an initial stock-specific model yielding the best performance for the most recent observations.


Forecasting stock return volatility: Evidence from the west African regional stock market

This paper compares the out-of-sample forecasting performance of the GARCH, EGARCH, and GJR-GARCH models across the Normal distribution, Student-t distribution, and Generalized Error Distribution (GED) in the regional stock market of the West African Economic and Monetary Union called the BRVM. The study uses weekly returns ranging from 4 January 1999 to 10 March 2005 for in-sample estimation of conditional variance models, and the period from 11 March 2005 to 29 July 2005 for out-of-sample forecasting. Using the RMSE and MAE as measures of forecasting accuracy, I find that the EGARCH model outperforms both the GARCH and the GJR-GARCH models under the Student-t distribution and the GED.


Tài liệu mới download

Ebook Starters 5 (Answer Booklet)
  • 28/10/2015
  • 46.687
  • 636

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu