Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Đầu tư Chứng khoán (4.949)

Dự đoán xu thế chỉ số chứng khoán Việt Nam sử dụng phân tích hồi quy quá trình Gauss và mô hình tự hồi quy trung bình động

Bài viết trình bày phương pháp dự đoán xu thế chỉ số chứng khoán Việt Nam (VN-Index) gồm bốn bước, trong đó dữ liệu đầu vào là chuỗi thời gian chứa lịch sử chỉ số giá của VN-Index. Các tác giả thực hiện phân tách dữ liệu đầu vào thành các chuỗi thời gian thành phần bao gồm: Xu thế, thời vụ và ngẫu nhiên.


Phát triển hoạt động trên thị trường chứng khoán phái sinh tại Việt Nam

Nghiên cứu này nhằm khái quát các lý luận căn bản về thị trường chứng khoán phái sinh và các giao dịch trên thị trường chứng khoán phái sinh, đồng thời phản ánh thực trạng thị trường chứng khoán phái sinh ở Việt Nam qua hơn 1 năm triển khai và hoạt động.


Giải pháp tái cấu trúc thị trường chứng khoán từ góc nhìn vĩ mô

Bài viết này muốn trao đổi về một số giải pháp từ góc nhìn vĩ mô, nhằm giải quyết vấn đề này, với mục tiêu hướng tới là gia tăng số lượng, nâng cao chất lượng và đa dạng sản phẩm hàng hóa trên TTCK.


Vai trò của nhà đầu tư tổ chức đối với thị trường chứng khoán Việt Nam

Bài viết này nghiên cứu vai trò của các nhà đầu tư tổ chức đối với thị trường chứng khoán Việt Nam ở khía cạnh tạo thanh khoản cổ phiếu. Sử dụng phương pháp ước lượng hồi quy, với dữ liệu tài chính của các công ty niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.


Do oil prices still matter the case of Vietnamese stock market

Using Vietnamese stock market index and West Texas Intermediate crude oil prices from January 2007 to April 2015, we investigate whether the Vietnamese stock market index still has long-run and short-run causal relationship with the crude oil prices.


Tăng trưởng tài sản - dự báo suất sinh lợi bất thường của cổ phiếu tại Việt Nam

Bài viết nghiên cứu sự hiện hữu và ảnh hưởng của tăng trưởng tài sản lên suất sinh lợi bất thường của cổ phiếu trên thị trường chứng khoán Việt Nam trong giai đoạn từ tháng 1 năm 2007 đến tháng 3 năm 2014.


Thực trạng và giải pháp phát triển thị trường trái phiếu chính phủ trong thời gian tới

Để khai thác có hiệu quả các nguồn vốn thông qua thị trường TPCP, đáp ứng nhu cầu về vốn cho NSNN và cho đầu tư phát triển, đòi hỏi thị trường TPCP phải ngày càng được củng cố, phát triển và hoàn thiện hơn nữa. Bài viết đi vào tìm hiểu thực trạng thị trường TPCP, những vấn đề còn tồn tại, nhằm đưa ra giải pháp phát triển thị trường TPCP trong thời gian tới.


Việt Nam đang ở đâu trong bảng xếp hạng thị trường chứng khoán của MSCI

Thị trường chứng khoán (TTCK) là một kênh đầu tư hiệu quả và là kênh huy động vốn trung, dài hạn bổ sung nguồn lực cho nền kinh tế. TTCK Việt Nam hiện được một số tổ chức đánh giá là một thị trường tiềm năng và có khả năng nâng hạng trong bảng xếp hạng TTCK, trong đó có bảng xếp hạng của MSCI. Bài viết giới thiệu về MSCI và đánh giá của MSCI đối với TTCK Việt Nam, từ đó đưa ra một số giải pháp nhằm nâng hạng TTCK Việt Nam.


Tác động của quản trị vốn luân chuyển lên tỷ suất sinh lợi của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Bài viết nghiên cứu tìm hiểu tác động của quản trị vốn luân chuyển lên tỷ suất sinh lợi của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam giai đoạn 2010-2015. Phương pháp ước lượng cho mô hình hồi quy được sử dụng là bằng Pool OLS, REM, FEM và FGLS với dữ liệu bảng gồm 1158 quan sát trong khoảng thời gian 6 năm.


Application of residual income model and dividend discount model in valuing stock price of An Phu irradiation joint stock company

In this paper, the author takes the stock APC (AN Phu Irradiation joint-stock company) as an example in using Discounted Dividend Method (DDM) and Residual Income Method (RIM) to estimate the value of the company at the beginning of 2018. The data used to estimatre company’s profit and book value is extracted from audited financial reports from 2013 to 2016.


Cơ chế cổ phiếu đa quyền và khả năng áp dụng tại Việt Nam

Bài viết sau đây trên cơ sở tập hợp các nghiên cứu trước đây trên thế giới về cơ chế cổ phiếu đa quyền trên thế giới, lịch sử hình thành, các ưu và nhược điểm của cơ chế cổ phiếu đa quyền, phương thức thực hiện cơ chế cổ phiếu đa quyền từ đó phân tích văn bản pháp luật Việt Nam để đánh giá khả năng áp dụng cơ chế cổ phiếu đa quyền tại Việt Nam và đưa ra một số đề xuất để thực hiện cơ chế này hiệu quả tại Việt Nam.


Ảnh hưởng đến cổ đông khi doanh nghiệp Việt Nam không thực hiện đúng thông báo mua lại cổ phiếu

Bài viết này nghiên cứu về biến động giá cổ phiếu của các doanh nghiệp Việt Nam khi doanh nghiệp không thực hiện đúng thông báo mua lại cổ phiếu. Bài viết trình bày tổng quan về tình hình không thực hiện đúng thông báo mua lại cổ phiếu trong giai đoạn 2011-2016 của hai nhóm doanh nghiệp, (1) các doanh nghiệp không hoàn thành thông báo mua lại và (2) các doanh nghiệp không thực hiện thông báo mua lại.


Cấu trúc sở hữu, hiệu quả hoạt động và giá trị doanh nghiệp trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Nghiên cứu này xem xét mối quan hệ giữa sở hữu tổ chức, hiệu quả hoạt động và giá trị doanh nghiệp của các công ty niêm yết. Kết quả cho thấy các công ty có sở hữu tổ chức cao thì hiệu quả hoạt động cao và giá trị doanh nghiệp cao.


Chứng khoán hóa: Công cụ tài trợ cho bất động sản Việt Nam

Nghiên cứu thực hiện khảo sát đối tượng là nhà đầu tư, nhân sự tại công ty chứng khoán, công ty kinh doanh BĐS nhằm điều tra về nhận định của đối tượng về các vấn đề liên quan đến thị trường BĐS, chứng khoán hóa BĐS. Kết quả khảo sát cho thấy giới tính hầu như không ảnh hưởng đến nhận định về các vấn đề liên quan đến thị trường BĐS và chứng khoán hóa BĐS và quyết định đầu tư, nhưng độ tuổi và trình độ văn hóa có ảnh hưởng đến nhận thức về sản phẩm chứng khoán hóa, thị trường BĐS.


Tác động lan tỏa từ thị trường chứng khoán Trung Quốc đến thị trường chứng khoán các quốc gia Đông Nam Á

Bài nghiên cứu xem xét tác động lan tỏa của thị trường chứng khoán Trung Quốc đối với thị trường chứng khoán của 6 nước trong khu vực Đông Nam Á bao gồm Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore, Thái Lan, và Việt Nam trong giai đoạn từ 2005-2015... Thông qua sử dụng mô hình véc tơ tự hồi quy, hàm phản ứng đẩy và phân rã phương sai cho dữ liệu chuỗi thời gian theo ngày, kết quả cho thấy thị trường chứng khoán Trung Quốc có tác động lan tỏa đến các thị trường 6 nước ASEAN, và tác động lan tỏa có độ trễ từ 2 đến 3 ngày.


Chu kỳ mặt trăng và biến động tỷ suất lợi nhuận chứng khoán tại Việt Nam - tiếp cận bằng mô hình IGARCH

Nghiên cứu sử dụng dữ liệu của chỉ số VN-Index để kiểm tra ảnh hưởng của chu kỳ mặt trăng (giai đoạn trăng tròn và trăng non) đến tỷ suất lợi nhuận chứng khoán tại thị trường Việt Nam. Sử dụng mô hình IGARCH (GARCH tích hợp), nghiên cứu kiểm tra mối liên hệ giữa lý thuyết thị trường hiệu quả, hiệu ứng liên quan đến lịch và tâm trạng của nhà đầu tư là kết quả ảnh hưởng bởi chu kỳ mặt trăng.


Sự biến động giá cổ phiếu của các công ty thâu tóm ở Việt Nam

Trong bài viết này, tác giả đã nghiên cứu mức độ biến động của giá cổ phiếu của 25 công ty niêm yết ở Việt Nam khi công bố thông tin thâu tóm và sáp nhập, giai đoạn từ 26/8/2008 đến 08/4/2015... Phương pháp nghiên cứu sự kiện được áp dụng để tính toán tỷ suất sinh lợi bất thường với các khung cửa sổ sự kiện trước, xung quanh và sau ngày công bố thông tin.


Các yếu tố tác động đến kỳ hạn nợ của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Đề tài trình bày các nghiên cứu hiện nay chủ yếu nghiên cứu về cấu trúc vốn, các nghiên cưu về kỳ hạn nợ chưa nhiều. Kỳ hạn nợ là một trong những nội dung có tầm trong của cấu trúc nợ. Thông qua mẫu điều tra là 328 công ty Việt Nam trong giai đoạn 2009-2016, để điều tra các yếu tố ảnh hướng đến cấu trúc kỳ hạn nợ. Các đánh giá cho thấy tầm quan trọng của các chi phí đại diện, phát tín hiệu và lý thuyết thuế đối với kỳ hạn nợ được lựa chọn. Thêm vào đó, kỳ hạn nợ bị tác động của tăng trưởng GDP, Việt Nam.


Kiểm định mối quan hệ nhân quả giữa khối lượng cổ phiếu giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài và sự biến động của chỉ số VN30

Mục tiêu của nghiên cứu này là kiểm định mối quan hệ nhân quả giữa khối lượng cổ phiếu giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài (NĐTNN) và sự biến động của chỉ số VN30. Số liệu sử dụng trong nghiên cứu này bao gồm chuỗi chỉ số VN30 và khối lượng cổ phiếu giao dịch ròng của NĐTNN theo thời gian với tần suất ngày được thu thập trong khoảng thời gian từ 06/02/2012 đến 22/07/2015. Kết quả kiểm định Granger cho thấy sự biến động của chỉ số VN30 có tác động đến khối lượng giao dịch ròng của NĐTNN...


Định hướng tái cấu trúc thị trường chứng khoán gắn với tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam

Bài viết nhằm phác thảo nền tảng lý thuyết của việc tái cấu trúc TTCK gắn với tăng trưởng kinh tế dựa trên thực tế hoạt động TTCK VN trong thời gian qua và việc kết luận thông qua bảng khảo sát ý kiến chuyên gia về cách thức để thực hiện. Mục tiêu của việc tái cấu trúc là tạo ra một hệ thống thị trường, trong đó các loại chứng khoán đều có nơi giao dịch và việc giao dịch được diễn ra công khai, minh bạch, với sự giám sát có hiệu quả của Nhà nước.


Sự phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam dưới ảnh hưởng của các nhân tố kinh tế vĩ mô

Thông qua phân tích thực trạng và kết quả nghiên cứu thực nghiệm, nghiên cứu này chỉ ra mức độ và chiều hướng ảnh hưởng của các nhân tố kinh tế vĩ mô đến thị trường chứng khoán VN trong giai đoạn 2007-2012 cũng như chỉ ra các vấn đề còn tồn tại của thị trường chứng khoán VN và nguyên nhân của nó. Từ kết quả nghiên cứu tác giả đề ra các giải pháp để phát triển ổn định thị trường chứng khoán VN.


Quản trị thu nhập và lợi suất chứng khoán tương lai: Kiểm chứng thực nghiệm tại thị trường Việt Nam

Nội dung chính của bài viết dưới đây tập trung kiểm định tác động của quản trị thu nhập đến lợi suất chứng khoán tương lai trên thị trường chứng khoán Việt Nam, giai đoạn 2007-2014, nhằm đưa ra bằng chứng thực nghiệm về hiện tượng dị thường dồn tích. Dữ liệu nghiên cứu bao gồm tất cả các công ty niêm yết trên sàn chứng khoán Việt Nam, ngoại trừ các ngành tài chính, ngân hàng và bất động sản. Tác giả sử dụng kết hợp ba phương pháp ước lượng bao gồm bình phương nhỏ nhất (OLS), tác động cố định (FEM) và tác gộng ngẫu nhiên (GLS) để kiểm chứng mối quan hệ giữa quản trị thu nhập và lợi suất chứng khoán tương lai.


Cơ hội đầu tư trên thị trường chứng khoán 2014

Đối với Việt Nam trong giai đoạn này, nhiệm vụ trọng tâm trong điều hành kinh tế là tiếp tục triển khai tái cơ cấu 3 lĩnh vực gồm thị trường tài chính - ngân hàng, đầu tư công, doanh nghiệp Nhà nước (DNNN) nhằm thúc đẩy tăng trưởng nhưng vẫn giữ được lạm phát ở mức thấp. Tuy nhiên, Chính phủ cũng đã có các giải pháp kịp thời hỗ trợ giải quyết khó khăn cho doanh nghiệp trong nền kinh tế nhằm ổn định và phát triển mạnh trong thời gian tới. Theo những phân tích cơ bản, cơ hội đầu tư trên thị trường chứng khoán (TTCK) trong năm 2014 và các năm tiếp theo được đánh giá rất khả quan.


Cơ hội đầu tư trên thị trường chứng khoán năm 2014

Nhờ đà phục hồi kinh tế tại Mỹ, Nhật và các nước trong khối Châu Âu, nền kinh tế toàn cầu dự báo sẽ khởi sắc trong năm 2014, tuy nhiên vẫn còn một số rủi ro tiềm ẩn do việc tăng thuế và tác động của việc giảm dần quy mô gói QE3 từ Mỹ của FED khiến tăng trưởng có xu hướng chậm tại Trung Quốc, đà tăng trưởng có khả năng duy trì ổn định tại Nhật Bản và đặc biệt sẽ ảnh hưởng tới nhóm các nền kinh tế mới nổi.


Áp dụng VSI - Speculation Index - Chỉ số phản ánh bức tranh đầu cơ trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Bài viết sẽ giới thiệu một bộ chỉ số mới, bộ chỉ số đầu cơ của TTCK Việt Nam (VSISpeculation Index). Bộ chỉ số VSI- Speculation Index được dùng để đo “sóng đầu cơ” trên TTCK Việt Nam, giúp các nhà quản lý và những người mua bán chứng khoán theo dõi thị trường, làm căn cứ phân tích để đưa ra các quyết định về quản lý hoặc đầu tư.


Tác động của cơ cấu vốn đến lợi nhuận của các doanh nghiệp trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

Bài viết nghiên cứu tác động của cơ cấu vốn đến lợi nhuận của nhóm doanh nghiệp phi tài chính niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE). Mẫu nghiên cứu là 171 doanh nghiệp niêm yết trong giai đoạn 2013- 2016, dữ liệu được tiếp cận từ báo cáo tài chính đã kiểm toán.


Ảnh hưởng của mua lại cổ phiếu lên hiệu quả hoạt động kinh doanh trong các công ty công nghiệp Việt Nam

Bài viết nghiên cứu những ảnh hưởng của hoạt động mua lại cổ phiếu lên hiệu quả hoạt động kinh doanh trong các công ty công nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam giai đoạn 2010- 2017.


Ảnh hưởng của đòn bẩy tài chính đến hoạt động đầu tư của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Mục tiêu của nghiên cứu này là đo lường ảnh hưởng của đòn bẩy tài chính đến hoạt động đầu tư của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam. Số liệu sử dụng trong nghiên cứu là số liệu dạng bảng được thu thập từ các báo cáo tài chính đã được kiểm toán của 248 công ty niêm yết trên TTCK Việt Nam trong giai đoạn từ 2014 đến 2017.


Giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài với thông báo chia tách cổ phiếu trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Bài viết này nhằm mục tiêu nghiên cứu phản ứng của nhà đầu tư nước ngoài (NĐTNN) thông qua khối lượng giao dịch cổ phiếu xung quanh ngày thông báo chia tách cổ phiếu. Bằng phương pháp nghiên cứu sự kiện, với dữ liệu nghiên cứu là các công ty niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) có thông báo chia tách cổ phiếu trong giai đoạn từ 2012 - 2015.


Khả năng sinh lời của các công ty chứng khoán sau sáp nhập, hợp nhất tại Việt Nam

Bài viết phân tích tình hình kinh doanh và khả năng sinh lời sau sáp nhập, hợp nhất của các CTCK Việt Nam (qua 4 thương vụ điển hình tính đến hết năm 2017), để cho thấy giải pháp sáp nhập, hợp nhất đã phần nào phát huy tác dụng tích cực.


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

CTV FACE

Có thể bạn quan tâm

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu