Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Đầu tư Chứng khoán (4.961)

The effect of corporate governance on earnings management of enterprises listed on Ho Chi Minh stock exchange, Viet Nam

This paper examines the effect of corporate governance mechanism on earnings management of 130 enterprises traded on Ho Chi Minh stock exchange, Viet Nam 2014.


Tác động của chính sách cổ tức đến giá trị thị trường của cổ phiếu các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam giai đoạn 2010-2017

Dựa trên phân tích thống kê với một mẫu gồm 133 doanh nghiệp niêm yết trên Sàn giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) trong giai đoạn từ năm 2010 đến 2017, nghiên cứu này đã tìm thấy bằng chứng cho thấy chính sách cổ tức của doanh nghiệp niêm yết tại Việt Nam dường như không có tác động lên giá cổ phiếu của doanh nghiệp.


Công bố thông tin trong báo cáo tài chính giữa niên độ của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam: Tồn tại và giải pháp

Nội dung nghiên cứu chỉ rõ bảy chỉ tiêu mà các công ty niêm yết thường ít công bố nhất hoặc là công bố không đầy đủ. Từ đó, đề xuất phương hướng khắc phục tình trạng này trên cả hai phương diện là thực hành công tác kế toán đối với các đơn vị công bố thông tin và ban hành chính sách đối với cơ quan quản lý.


Ảnh hưởng của đa dạng giới trong hội đồng quản trị đến thành quả hoạt động của các doanh nghiệp được niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Bài nghiên cứu này xem xét tác động của sự đa dạng giới tính trong Hội đồng quản trị (HĐQT) đến thành quả hoạt động của 170 doanh nghiệp phi tài chính được niêm yết trên Thị trường chứng khoán Việt Nam trong giai đoạn từ năm 2010-2015.


The Fama-French three-factor model in Vietnam - a quantile regression approach

ms to test the validity of the Fama and French three factor model in the Vietnam stock market by using the data of daily transactions collected from 313 stocks listed on the Ho Chi Minh Stock Exchange (HOSE) in the period from October 2011 until October 2016.


Sự phát triển của thị trường chứng khoán và tăng trưởng đầu tư của doanh nghiệp Việt Nam

Nghiên cứu này khảo sát tác động của sự phát triển thị trường chứng khoán đến tăng trưởng đầu tư của các doanh nghiệp Việt Nam. Bằng các phương pháp ước lượng phù hợp với bộ dữ liệu bảng không cân bằng gồm 577 doanh nghiệp niêm yết trên hai sàn giao dịch chứng khoán HOSE và HNX giai đoạn 2000-2015, nghiên cứu này rút ra một số kết luận chính.


Asset price volatility of listed companies in the Vietnam stock market

This study aims to measure the volatility in asset prices of listed companies in the Vietnam stock market. The authors use models such as AR, MA and ARIMA combined with ARCH and GARCH to estimate value at risk (VaR) and the results generate relatively accurate estimates.


The impact of higher moments on the stock returns of listed companies in Vietnam

The paper reveals two higher momentum factors which play an important role in analyzing the volatility of stock returns. In particular, the skewness has a positive correlation with the stock return, while the kurtosis is negatively correlated with the stock returns. The study also finds the statistical significance of moments with regard to the industry sector and market condition factor.


Impact of dividend policy on variation of stock prices: Empirical study of Vietnam

This research is conducted to investigate the impact levels of dividend policy on stock prices variation in the case of the stock exchange of an emerging country − Vietnam. Data were collected from 248 listed firms on the Vietnamese stock market for the period from 2014 to 2017.


Cấu trúc kỳ hạn nợ, các mâu thuẫn đại diện và sự đa dạng kỹ năng xã hội và tình cảm của các công ty gia đình

Nhằm nghiên cứu tác động của đại diện đặc biệt, các đặc điểm kỹ năng xã hội và tình cảm của công ty gia đình đối với lựa chọn kỳ hạn nợ,nghiên cứu này tiến hành xem xét các quan hệ giữa chủ sở hữu và người quản lý, cổ đông lớn và cổ đông thiểu số, cổ đông chi phối gia đình và người bên ngoài gia đình, chủ sở hữu và chủ nợ.


Thực trạng giá nhóm cổ phiếu doanh nghiệp vận tải biển Việt Nam 2015-2018

Bài viết muốn giới thiệu đến độc giả thực trạng biến động giá cả của nhóm cổ phiếu các doanh nghiệp vận tải biển Việt Nam được niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh. Hay còn gọi là sàn HOSE gồm các mã cổ phiếu PVT (Tổng CTCP Vận tải Dầu khí), VIP (CTCP Vận tải Xăng dầu VIPCO), VTO (CTCP Vận tải Xăng dầu VITACO), VOS (CTCP Vận tải biển Việt Nam), GMD (CTCP Gemadept) trong giai đoạn bốn năm từ năm 2015 đến năm 2018.


Báo cáo khuyến nghị Digiworld

Tài liệu cung cấp các thông tin về khuyến nghị mua cổ phiếu của công ty Digiworld thông qua các phân tích đánh giá các động lực tăng trưởng; tổng quan doanh nghiệp; triển vọng về ngành và vĩ mô; định vị lợi thế cạnh tranh; phân tích tài chính...


Dự đoán xu thế chỉ số chứng khoán Việt Nam sử dụng phân tích hồi quy quá trình Gauss và mô hình tự hồi quy trung bình động

Bài viết trình bày phương pháp dự đoán xu thế chỉ số chứng khoán Việt Nam (VN-Index) gồm bốn bước, trong đó dữ liệu đầu vào là chuỗi thời gian chứa lịch sử chỉ số giá của VN-Index. Các tác giả thực hiện phân tách dữ liệu đầu vào thành các chuỗi thời gian thành phần bao gồm: Xu thế, thời vụ và ngẫu nhiên.


Phát triển hoạt động trên thị trường chứng khoán phái sinh tại Việt Nam

Nghiên cứu này nhằm khái quát các lý luận căn bản về thị trường chứng khoán phái sinh và các giao dịch trên thị trường chứng khoán phái sinh, đồng thời phản ánh thực trạng thị trường chứng khoán phái sinh ở Việt Nam qua hơn 1 năm triển khai và hoạt động.


Giải pháp tái cấu trúc thị trường chứng khoán từ góc nhìn vĩ mô

Bài viết này muốn trao đổi về một số giải pháp từ góc nhìn vĩ mô, nhằm giải quyết vấn đề này, với mục tiêu hướng tới là gia tăng số lượng, nâng cao chất lượng và đa dạng sản phẩm hàng hóa trên TTCK.


Vai trò của nhà đầu tư tổ chức đối với thị trường chứng khoán Việt Nam

Bài viết này nghiên cứu vai trò của các nhà đầu tư tổ chức đối với thị trường chứng khoán Việt Nam ở khía cạnh tạo thanh khoản cổ phiếu. Sử dụng phương pháp ước lượng hồi quy, với dữ liệu tài chính của các công ty niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.


Do oil prices still matter the case of Vietnamese stock market

Using Vietnamese stock market index and West Texas Intermediate crude oil prices from January 2007 to April 2015, we investigate whether the Vietnamese stock market index still has long-run and short-run causal relationship with the crude oil prices.


Tăng trưởng tài sản - dự báo suất sinh lợi bất thường của cổ phiếu tại Việt Nam

Bài viết nghiên cứu sự hiện hữu và ảnh hưởng của tăng trưởng tài sản lên suất sinh lợi bất thường của cổ phiếu trên thị trường chứng khoán Việt Nam trong giai đoạn từ tháng 1 năm 2007 đến tháng 3 năm 2014.


Thực trạng và giải pháp phát triển thị trường trái phiếu chính phủ trong thời gian tới

Để khai thác có hiệu quả các nguồn vốn thông qua thị trường TPCP, đáp ứng nhu cầu về vốn cho NSNN và cho đầu tư phát triển, đòi hỏi thị trường TPCP phải ngày càng được củng cố, phát triển và hoàn thiện hơn nữa. Bài viết đi vào tìm hiểu thực trạng thị trường TPCP, những vấn đề còn tồn tại, nhằm đưa ra giải pháp phát triển thị trường TPCP trong thời gian tới.


Việt Nam đang ở đâu trong bảng xếp hạng thị trường chứng khoán của MSCI

Thị trường chứng khoán (TTCK) là một kênh đầu tư hiệu quả và là kênh huy động vốn trung, dài hạn bổ sung nguồn lực cho nền kinh tế. TTCK Việt Nam hiện được một số tổ chức đánh giá là một thị trường tiềm năng và có khả năng nâng hạng trong bảng xếp hạng TTCK, trong đó có bảng xếp hạng của MSCI. Bài viết giới thiệu về MSCI và đánh giá của MSCI đối với TTCK Việt Nam, từ đó đưa ra một số giải pháp nhằm nâng hạng TTCK Việt Nam.


Tác động của quản trị vốn luân chuyển lên tỷ suất sinh lợi của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Bài viết nghiên cứu tìm hiểu tác động của quản trị vốn luân chuyển lên tỷ suất sinh lợi của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam giai đoạn 2010-2015. Phương pháp ước lượng cho mô hình hồi quy được sử dụng là bằng Pool OLS, REM, FEM và FGLS với dữ liệu bảng gồm 1158 quan sát trong khoảng thời gian 6 năm.


Application of residual income model and dividend discount model in valuing stock price of An Phu irradiation joint stock company

In this paper, the author takes the stock APC (AN Phu Irradiation joint-stock company) as an example in using Discounted Dividend Method (DDM) and Residual Income Method (RIM) to estimate the value of the company at the beginning of 2018. The data used to estimatre company’s profit and book value is extracted from audited financial reports from 2013 to 2016.


Cơ chế cổ phiếu đa quyền và khả năng áp dụng tại Việt Nam

Bài viết sau đây trên cơ sở tập hợp các nghiên cứu trước đây trên thế giới về cơ chế cổ phiếu đa quyền trên thế giới, lịch sử hình thành, các ưu và nhược điểm của cơ chế cổ phiếu đa quyền, phương thức thực hiện cơ chế cổ phiếu đa quyền từ đó phân tích văn bản pháp luật Việt Nam để đánh giá khả năng áp dụng cơ chế cổ phiếu đa quyền tại Việt Nam và đưa ra một số đề xuất để thực hiện cơ chế này hiệu quả tại Việt Nam.


Ảnh hưởng đến cổ đông khi doanh nghiệp Việt Nam không thực hiện đúng thông báo mua lại cổ phiếu

Bài viết này nghiên cứu về biến động giá cổ phiếu của các doanh nghiệp Việt Nam khi doanh nghiệp không thực hiện đúng thông báo mua lại cổ phiếu. Bài viết trình bày tổng quan về tình hình không thực hiện đúng thông báo mua lại cổ phiếu trong giai đoạn 2011-2016 của hai nhóm doanh nghiệp, (1) các doanh nghiệp không hoàn thành thông báo mua lại và (2) các doanh nghiệp không thực hiện thông báo mua lại.


Cấu trúc sở hữu, hiệu quả hoạt động và giá trị doanh nghiệp trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Nghiên cứu này xem xét mối quan hệ giữa sở hữu tổ chức, hiệu quả hoạt động và giá trị doanh nghiệp của các công ty niêm yết. Kết quả cho thấy các công ty có sở hữu tổ chức cao thì hiệu quả hoạt động cao và giá trị doanh nghiệp cao.


Chứng khoán hóa: Công cụ tài trợ cho bất động sản Việt Nam

Nghiên cứu thực hiện khảo sát đối tượng là nhà đầu tư, nhân sự tại công ty chứng khoán, công ty kinh doanh BĐS nhằm điều tra về nhận định của đối tượng về các vấn đề liên quan đến thị trường BĐS, chứng khoán hóa BĐS. Kết quả khảo sát cho thấy giới tính hầu như không ảnh hưởng đến nhận định về các vấn đề liên quan đến thị trường BĐS và chứng khoán hóa BĐS và quyết định đầu tư, nhưng độ tuổi và trình độ văn hóa có ảnh hưởng đến nhận thức về sản phẩm chứng khoán hóa, thị trường BĐS.


Tác động lan tỏa từ thị trường chứng khoán Trung Quốc đến thị trường chứng khoán các quốc gia Đông Nam Á

Bài nghiên cứu xem xét tác động lan tỏa của thị trường chứng khoán Trung Quốc đối với thị trường chứng khoán của 6 nước trong khu vực Đông Nam Á bao gồm Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore, Thái Lan, và Việt Nam trong giai đoạn từ 2005-2015... Thông qua sử dụng mô hình véc tơ tự hồi quy, hàm phản ứng đẩy và phân rã phương sai cho dữ liệu chuỗi thời gian theo ngày, kết quả cho thấy thị trường chứng khoán Trung Quốc có tác động lan tỏa đến các thị trường 6 nước ASEAN, và tác động lan tỏa có độ trễ từ 2 đến 3 ngày.


Chu kỳ mặt trăng và biến động tỷ suất lợi nhuận chứng khoán tại Việt Nam - tiếp cận bằng mô hình IGARCH

Nghiên cứu sử dụng dữ liệu của chỉ số VN-Index để kiểm tra ảnh hưởng của chu kỳ mặt trăng (giai đoạn trăng tròn và trăng non) đến tỷ suất lợi nhuận chứng khoán tại thị trường Việt Nam. Sử dụng mô hình IGARCH (GARCH tích hợp), nghiên cứu kiểm tra mối liên hệ giữa lý thuyết thị trường hiệu quả, hiệu ứng liên quan đến lịch và tâm trạng của nhà đầu tư là kết quả ảnh hưởng bởi chu kỳ mặt trăng.


Sự biến động giá cổ phiếu của các công ty thâu tóm ở Việt Nam

Trong bài viết này, tác giả đã nghiên cứu mức độ biến động của giá cổ phiếu của 25 công ty niêm yết ở Việt Nam khi công bố thông tin thâu tóm và sáp nhập, giai đoạn từ 26/8/2008 đến 08/4/2015... Phương pháp nghiên cứu sự kiện được áp dụng để tính toán tỷ suất sinh lợi bất thường với các khung cửa sổ sự kiện trước, xung quanh và sau ngày công bố thông tin.


Các yếu tố tác động đến kỳ hạn nợ của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Đề tài trình bày các nghiên cứu hiện nay chủ yếu nghiên cứu về cấu trúc vốn, các nghiên cưu về kỳ hạn nợ chưa nhiều. Kỳ hạn nợ là một trong những nội dung có tầm trong của cấu trúc nợ. Thông qua mẫu điều tra là 328 công ty Việt Nam trong giai đoạn 2009-2016, để điều tra các yếu tố ảnh hướng đến cấu trúc kỳ hạn nợ. Các đánh giá cho thấy tầm quan trọng của các chi phí đại diện, phát tín hiệu và lý thuyết thuế đối với kỳ hạn nợ được lựa chọn. Thêm vào đó, kỳ hạn nợ bị tác động của tăng trưởng GDP, Việt Nam.


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Directional movement index (DMI)
  • 22/07/2010
  • 85.530
  • 769
Joint venture contract
  • 16/03/2009
  • 71.536
  • 300

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu