Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Công nghệ thông tin (1.940)

Công văn số 104/CNTT-THDL

Công văn số 104/CNTT-THDL năm 2019 về nguy cơ bị lây nhiễm mã độc qua lỗ hổng trên phần mềm Winrar chưa cập nhật do Cục Công nghệ thông tin ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung công văn.


Công văn số 322/CNTT-HTA

Công văn số 322/CNTT-HTA năm 2019 về theo dõi, ngăn chặn kết nối máy chủ điều khiển mã độc, tấn công có chủ đích và cảnh báo lỗ hổng an toàn thông tin do Trung tâm Công nghệ thông tin ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung công văn.


Công văn số 330/CNTT-PM

Công văn số 330/CNTT-PM năm 2019 triển khai Hệ thống tương tác đa phương tiện giữa người dân và doanh nghiệp với cơ quan bảo hiểm xã hội do Trung tâm công nghệ thông tin ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung công văn.


Công văn số 393/CNTT-PM

Công văn số 393/CNTT-PM năm 2019 về triển khai Hệ thống tương tác đa phương tiện giữa người dân và doanh nghiệp với cơ quan Bảo hiểm xã hội do Trung tâm Công nghệ thông tin ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung công văn.


Công văn số 558/CNTT-PM

Công văn số 558/CNTT-PM năm 2019 về thay đổi nội dung tin nhắn thông báo số tiền được bảo hiểm xã hội chi trả đối với người có thẻ bảo hiểm y tế khi đi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế do Trung tâm Công nghệ thông tin ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung công văn.


Công văn số 500/CNTT-PM

Công văn số 500/CNTT-PM năm 2019 về triển khai Hệ thống tương tác đa phương tiện giữa người dân và doanh nghiệp với cơ quan bảo hiểm xã hội do Trung tâm Công nghệ thông tin ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung công văn.


Công văn số 774/CNTT-PM

Công văn số 774/CNTT-PM năm 2019 về tiếp tục triển khai Hệ thống tương tác đa phương tiện giữa người dân và doanh nghiệp với cơ quan bảo hiểm xã hội do Trung tâm Công nghệ thông tin ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung công văn.


Công văn số 664/CNTT-QLDL

Công văn số 664/CNTT-QLDL năm 2019 về khai thác dữ liệu do Tổng cục Thuế chuyển sang do Trung tâm Công nghệ thông tin ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung công văn.


Công văn số 713/CATTT-TĐQLGS

Công văn số 713/CATTT-TĐQLGS năm 2019 hướng dẫn xác định và thực thi bảo vệ hệ thống thông tin theo cấp độ do Cục An toàn thông tin ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung công văn.


Nghị định số 45/2020/NĐ-CP

Nghị định số 45/2020/NĐ-CP về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử. Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật Giao dịch điện tử ngày 29 tháng 11 năm 2005;


Quyết định 01/2020/QĐ-UBND tỉnh Sơn La

Quyết định 01/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định số 37/2017/QĐ-UBND ngày 27/11/2017 của UBND tỉnh về ban hành Quy chế quản lý, sử dụng chứng thư số và chữ ký số trong các cơ quan nhà nước tỉnh Sơn La.


Quyết định số 03/2019/QĐ-UBND tỉnh Bình Dương

Quyết định số 03/2019/QĐ-UBND Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng mạng truyền số liệu chuyên dùng cấp II của các cơ quan Đảng, Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;


Quyết định số 17/2019/QĐ-UBND

Quyết định số 17/2019/QĐ-UBND ban hành quy chế quản lý chuyển giao công nghệ và thẩm định công nghệ dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Bình Định do UBND tỉnh Bình Định ban hành căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015, Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015, Luật Khoa học và Công nghệ ngày 18/6/2013, Luật Đầu tư công ngày 18/6/2014, Luật Xây dựng ngày 18/6/2014...


Quyết định số 964/QĐ-BTNMT

Quyết định số 964/QĐ-BTNMT ban hành kế hoạch hành động của Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07 tháng 3 năm 2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng đến 2025.


Thông tư số 15/2018/TT-BTTT

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 30/2011/TT-BTTTT ngày 31 tháng 10 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy đối với sản phẩm, hàng hóa chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông.


Quyết định số 39/2017/QĐ-UBND Thành phố Hà Nội

về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định về quản lý, cấp phép xây dựng công trình cột ăng ten thu, phát sóng thông tin di động trên địa bàn thành phố hà nội ban hành kèm theo quyết định số 07/2017/QĐ-UBND ngày 17/3/2017 của ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.


Quyết định số 3063/QD-UBND Tỉnh Sơn La

Quyết định số 3063/QD-UBND về việc ban hành quy chế phối hợp giữa sở thông tin và truyền thông, công an tỉnh và bộ chỉ huy quân sự tỉnh trong hoạt động bảo đảm an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh Sơn La.


Nghị quyết số 19/2017/NQ-­HĐND Tỉnh Bắc Ninh

Nghị quyết số 19/2017/NQ-­HĐND ban hành về việc ban hành quy chế quản lý, khai thác và sử dụng hệ thống thông tin cơ sở dữ liệu về công chứng, chứng thực trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.


Nghị quyết số 26/2017/NQ-­HĐND Tỉnh Quảng Bình

Nghị quyết số 25/2017/NQ-­HĐND ban hành về thông qua quy hoạch phát triển công nghệ thông tin tỉnh Quảng Bình đến năm 2025 và định hướng đến năm 2035.


Nghị quyết số 06/2017/NQ-­HĐND Tỉnh Quảng Trị

Nghị quyết số 06/2017/NQ-­HĐND ban hành về quy hoạch phát triển bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin tỉnh Quảng Trị đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.


Quyết định số 936/QĐ-BTTTT

Quyết định số 936/QĐ-BTTTT ban hành kế hoạch thúc đẩy phát triển IPv6 năm 2016 của ban công tác thúc đẩy phát triển IPv6 quốc gia. Căn cứ Nghị định số 132/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;...


Quyết định số 27/2016/QĐ-UBND

Quyết định số 27/2016/QĐ-UBND ban hành quy chế quản lý ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh An Giang.


Thông tư số 05/2017/TT-BTTT

Thông tư 05/2017/TT-BTTTT ngày 02/6/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc hướng dẫn thực hiện nội dung "Tăng cường cơ sở vật chất cho hệ thống thông tin và truyền thông cơ sở" thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020.


Thông tư số 08/2017/TT-BTTT

Thông tư 08/2017/TT-BTTTT về sửa đổi Thông tư 17/2016/TT-BTTTT quy định về quy trình, thủ tục đăng ký cung cấp dịch vụ nội dung thông tin trên mạng viễn thông di động.


Thông tư số 17/2017/TT-BTTT

Thông tư số 17/2017/TT-BTTT ban hành về Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư 18/2011/TT-BTTTT ngày 30 tháng 6 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quy trình kiểm định trạm gốc điện thoại di động mặt đất công cộng.


Thông tư số 04/2017/TT-BTTT

Thông tư 04/2017/TT-BTTTT ngày 24/4/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc quy định triển khai hệ thống thông tin di động IMT trên các băng tần 824-835 MHz, 869-915 MHz, 925-960 MHz, 1710-1785 MHz, 1805-1880 MHz, 1920-1980 MHz, 2110-2170 MHz.


Quyết định số 05/2017/QĐ­-TTg

Quyết định số 05/2017/QĐ­-TTg Ban hành quy định về hệ thống phương án ứng cứu khẩn cấp bảo đảm an toàn thông tin mạng quốc gia. Quyết định được ban hành theo Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015,..


Thông tư số 02/2017/TT-BTTT

Thông tư 02/2017/TT-BTTTT ngày 04/4/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cấu trúc thông điệp dữ liệu công dân trao đổi với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư"


Thông tư số 11/2017/TT-BTTT

Thông tư số 11/2017/TT-BTTT ban hành sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 08/2013/TT-BTTT ngày 26 tháng 3 năm 2013 của bộ trưởng bộ thông tin và truyền thông quy định về quản lý chất lượng dịch vụ viễn thông.


Thông tư số 12/2017/TT-BTTT

Thông tư số 12/2017/TT-BTTT ban hành sửa đổi, bổ sung một số nội dung của thông tư số 17/2011/TT-BTTT ngày 30 tháng 6 năm 2011 của bộ trưởng bộ thông tin và truyền thông ban hành danh mục thiết bị viễn thông và đài vô tuyến điện bắt buộc kiểm định.


Tài liệu mới download

Đề thi mẫu CFA Level 1 Phần 1
 • 26/07/2010
 • 49.709
 • 594

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Công văn số 104/CNTT-THDL
 • 30/06/2020
 • 25.253
 • 818
Công văn số 322/CNTT-HTA
 • 30/06/2020
 • 49.968
 • 425
Công văn số 330/CNTT-PM
 • 30/06/2020
 • 24.248
 • 119
Công văn số 393/CNTT-PM
 • 30/06/2020
 • 49.172
 • 692
Công văn số 558/CNTT-PM
 • 30/06/2020
 • 13.317
 • 632
Công văn số 500/CNTT-PM
 • 30/06/2020
 • 69.560
 • 512
Công văn số 774/CNTT-PM
 • 17/06/2020
 • 42.606
 • 425
Công văn số 664/CNTT-QLDL
 • 17/06/2020
 • 78.624
 • 673
Công văn số 713/CATTT-TĐQLGS
 • 17/06/2020
 • 26.902
 • 150
Nghị định số 45/2020/NĐ-CP
 • 28/05/2020
 • 93.954
 • 196

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu