Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Công nghệ thông tin (1.929)

Quyết định số 03/2019/QĐ-UBND tỉnh Bình Dương

Quyết định số 03/2019/QĐ-UBND Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng mạng truyền số liệu chuyên dùng cấp II của các cơ quan Đảng, Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;


Quyết định số 17/2019/QĐ-UBND

Quyết định số 17/2019/QĐ-UBND ban hành quy chế quản lý chuyển giao công nghệ và thẩm định công nghệ dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Bình Định do UBND tỉnh Bình Định ban hành căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015, Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015, Luật Khoa học và Công nghệ ngày 18/6/2013, Luật Đầu tư công ngày 18/6/2014, Luật Xây dựng ngày 18/6/2014...


Quyết định số 964/QĐ-BTNMT

Quyết định số 964/QĐ-BTNMT ban hành kế hoạch hành động của Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07 tháng 3 năm 2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng đến 2025.


Thông tư số 15/2018/TT-BTTT

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 30/2011/TT-BTTTT ngày 31 tháng 10 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy đối với sản phẩm, hàng hóa chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông.


Quyết định số 39/2017/QĐ-UBND Thành phố Hà Nội

về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định về quản lý, cấp phép xây dựng công trình cột ăng ten thu, phát sóng thông tin di động trên địa bàn thành phố hà nội ban hành kèm theo quyết định số 07/2017/QĐ-UBND ngày 17/3/2017 của ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.


Quyết định số 3063/QD-UBND Tỉnh Sơn La

Quyết định số 3063/QD-UBND về việc ban hành quy chế phối hợp giữa sở thông tin và truyền thông, công an tỉnh và bộ chỉ huy quân sự tỉnh trong hoạt động bảo đảm an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh Sơn La.


Nghị quyết số 26/2017/NQ-­HĐND Tỉnh Quảng Bình

Nghị quyết số 25/2017/NQ-­HĐND ban hành về thông qua quy hoạch phát triển công nghệ thông tin tỉnh Quảng Bình đến năm 2025 và định hướng đến năm 2035.


Nghị quyết số 19/2017/NQ-­HĐND Tỉnh Bắc Ninh

Nghị quyết số 19/2017/NQ-­HĐND ban hành về việc ban hành quy chế quản lý, khai thác và sử dụng hệ thống thông tin cơ sở dữ liệu về công chứng, chứng thực trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.


Nghị quyết số 06/2017/NQ-­HĐND Tỉnh Quảng Trị

Nghị quyết số 06/2017/NQ-­HĐND ban hành về quy hoạch phát triển bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin tỉnh Quảng Trị đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.


Quyết định số 936/QĐ-BTTTT

Quyết định số 936/QĐ-BTTTT ban hành kế hoạch thúc đẩy phát triển IPv6 năm 2016 của ban công tác thúc đẩy phát triển IPv6 quốc gia. Căn cứ Nghị định số 132/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;...


Quyết định số 27/2016/QĐ-UBND

Quyết định số 27/2016/QĐ-UBND ban hành quy chế quản lý ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh An Giang.


Thông tư số 05/2017/TT-BTTT

Thông tư 05/2017/TT-BTTTT ngày 02/6/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc hướng dẫn thực hiện nội dung "Tăng cường cơ sở vật chất cho hệ thống thông tin và truyền thông cơ sở" thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020.


Thông tư số 08/2017/TT-BTTT

Thông tư 08/2017/TT-BTTTT về sửa đổi Thông tư 17/2016/TT-BTTTT quy định về quy trình, thủ tục đăng ký cung cấp dịch vụ nội dung thông tin trên mạng viễn thông di động.


Thông tư số 17/2017/TT-BTTT

Thông tư số 17/2017/TT-BTTT ban hành về Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư 18/2011/TT-BTTTT ngày 30 tháng 6 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quy trình kiểm định trạm gốc điện thoại di động mặt đất công cộng.


Thông tư số 04/2017/TT-BTTT

Thông tư 04/2017/TT-BTTTT ngày 24/4/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc quy định triển khai hệ thống thông tin di động IMT trên các băng tần 824-835 MHz, 869-915 MHz, 925-960 MHz, 1710-1785 MHz, 1805-1880 MHz, 1920-1980 MHz, 2110-2170 MHz.


Thông tư số 02/2017/TT-BTTT

Thông tư 02/2017/TT-BTTTT ngày 04/4/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cấu trúc thông điệp dữ liệu công dân trao đổi với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư"


Thông tư số 11/2017/TT-BTTT

Thông tư số 11/2017/TT-BTTT ban hành sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 08/2013/TT-BTTT ngày 26 tháng 3 năm 2013 của bộ trưởng bộ thông tin và truyền thông quy định về quản lý chất lượng dịch vụ viễn thông.


Thông tư số 12/2017/TT-BTTT

Thông tư số 12/2017/TT-BTTT ban hành sửa đổi, bổ sung một số nội dung của thông tư số 17/2011/TT-BTTT ngày 30 tháng 6 năm 2011 của bộ trưởng bộ thông tin và truyền thông ban hành danh mục thiết bị viễn thông và đài vô tuyến điện bắt buộc kiểm định.


Thông tư số 14/2017/TT-BTTT

Thông tư số 14/2017/TT-BTTT ban hành Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư 18/2011/TT-BTTTT ngày 30 tháng 6 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quy trình kiểm định trạm gốc điện thoại di động mặt đất công cộng.


Quyết định số 05/2017/QĐ­-TTg

Quyết định số 05/2017/QĐ­-TTg Ban hành quy định về hệ thống phương án ứng cứu khẩn cấp bảo đảm an toàn thông tin mạng quốc gia. Quyết định được ban hành theo Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015,..


Thông tư số 09/2017/TT-BTNMT

Thông tư số 09/2017/TT-BTNMT ban hành về việc quy định kỹ thuật xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu viễn thám quốc gia. Được căn cứ Nghị định số 36/2017/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường;...


Thông tư số 03/2017/TT-BTTT

Thông tư 03/2017/TT-BTTTT ngày 24/4/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Nghị định 85/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 của Chính phủ về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ.


Thông tư số 06/2017/TT-BTTT

Thông tư 06/2017/TT-BTTTT ngày 02/6/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc hướng dẫn thực hiện Dự án Truyền thông và giảm nghèo về thông tin thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020.


Thông tư số 16/2017/TT-BTTT

Thông tư số 16/2017/TT-BTTT ban hành Quy định chi tiết một số nội dung và biện pháp thi hành Quyết định số 55/2016/QĐ-TTg ngày 26 tháng 12 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về Mạng bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước.


Thông tư số 01/2017/TT-BTTT

Thông tư 01/2017/TT-BTTTT ngày 16/02/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành Danh mục sản phẩm công nghệ thông tin trọng điểm. Được căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29 tháng 6 năm 2006;...


Thông tư số 07/2017/TT-BTTT

Thông tư 07/2017/TT-BTTTT ngày 23/6/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về mã bưu chính quốc gia. Được căn cứ Luật Bưu chính ngày 17 tháng 6 năm 2010;...


Thông tư số 09/2017/TT-BTTT

Thông tư 09/2017/TT-BTNMT quy định kỹ thuật xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu viễn thám quốc gia. Được Căn cứ Nghị định số 36/2017/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường;


Thông tư số 10/2017/TT-BTTT

Thông tư số 10/2017/TT-BTTT ban hành quy định về đề tài, thời gian phát hành tem bưu chính kỷ niệm về ấn phẩm tem bưu chính kỷ niệm. Được căn cứ Luật bưu chính ngày 17 tháng 6 năm 2010;...


Thông tư số 13/2017/TT-BTTT

Thông tư số 13/2017/TT-BTTT ban hành về Quy định các yêu cầu kỹ thuật về kết nối các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu với cơ sở dữ liệu quốc gia.


Thông tư số 15/2017/TT-BTTT

Thông tư số 15/2017/TT-BTTT ban hành về Quy định Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Thông tin và Truyền thông. Được Căn cứ Luật thống kê ngày 23 tháng 11 năm 2015;...


Tài liệu mới download

Nấm Shiitake (nấm đông cô)
 • 17/09/2011
 • 16.210
 • 665

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Quyết định số 75/2007/QĐ-TTg
 • 23/10/2009
 • 84.614
 • 961
Quyết định số 738/QĐ-KTKH
 • 23/10/2009
 • 85.994
 • 709
Thông tư 15/2004/TT-BTC
 • 23/10/2009
 • 34.866
 • 656
Quyết định số 1718/QĐ-BNV
 • 17/10/2009
 • 42.141
 • 444
Quyết định số 1966/QĐ-BTTTT
 • 09/01/2013
 • 76.555
 • 559
Quyết định 913/QĐ-BTNMT
 • 17/10/2009
 • 73.499
 • 868

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu