Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Cơ sở dữ liệu (14.042)

Effect of noise on hidden data

This paper simulates an effective data hiding technique i.e. steganography based on LSB insertion and RSA encryption in order to provide seven million times better security than the previous work. The Main idea of proposed scheme is to encrypt secret data by RSA 1024 algorithm, convert it in to binary sequence bit and then embedded into each cover pixels by modifying the least significant bits (LSBs) of cover pixels. The result image is also known as steganography image.


Issues in data mining and information retrieval

The choice of a particular combination of techniques to apply in a particular situation depends on the nature of the data mining task, the nature of the available data, and the skills and preferences of the data miner.


A new technique for image compression using PCA

Generally the methods have been used in face recognition and processing a group of images which belongs to similar objects, such as face image databases. In this paper a new method is introduced to compress one coloured image using PCA technique.


Hình thành kĩ năng thu thập dữ liệu cho sinh viên ngành tin học thông qua môn Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin

Bài viết này trình bày một số phương pháp giúp sinh viên hình thành kĩ năng thu thập dữ liệu thông qua môn học Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin nhằm xây dựng được kiến thức cơ bản về thu thập dữ liệu cho sinh viên ngành tin học.


Column oriented DBMS an approach

This data base differs from the traditional databases with regards to performance, storage requirements and ease of modification of the schema. This new technology for high performance was introduced to data warehousing by Sybase. Sybase IQ is leading the industry over other rivals , one such emerging rival is Vertica .


Xếp hạng câu trả lời trong các trang web hỏi đáp cộng đồng

Trong nghiên cứu này tập trung giải quyết bài toán xếp hạng lại các câu trả lời của người dùng trong các trang web hỏi đáp cộng đồng.Chúng tôi thực hiện trích rút nhiều loại đặc trưng quan trọng từ mỗi cặp câu hỏi – câu trả lời nhằm đánh giá chính xác sự liên quan giữa chúng, sau đó chúng tôi xây dựng mô hình để phân loại và xếp hạng các câu trả lời theo độ liên quan của chúng với câu hỏi. Các kết quả thực nghiệm trên bộ dữ liệu cung cấp bởi SemEval 2016 cho thấy những đề xuất của chúng tôi cho kết quả cao hơn so với các nghiên cứu trước đó.


Research and development a set of multiple choice questions in online graphic for computer architecture module

Objective tests in assessments have been used in most undergraduate courses. Many issues arise in the development of multiple sets of tests such as difficulty, multiple choice type and multiple choice form. Graphical tests are a matter of concern for enhancing virtual interoperability and enhancing teaching quality. This paper introduces how to use Macromedia Flash software in creating multiple-choice graphic questions in a number of different forms. On that basis, we have used to build a graphic problem set for Computer Architecture.


Tối ưu quá trình học cây quyết định cho bài toán phân lớp theo cách tiếp cận khoảng mờ lớn nhất

Trong bài báo này, đề xuất khái niệm khoảng mờ lớn nhất để xây dựng phương pháp học quy nạp cây quyết định mờ HAC4.5*, nhằm thu được cây quyết định mờ đạt được tối thiểu về số nút trên cây nhưng có khả năng dự đoán cao.


Thiết kế tôpô mạng không dây hình lưới: Một phương pháp mới sử dụng bài toán quy hoạch tuyến tính nguyên

Trong bài báo này, đề xuất một thuật toán thiết kế tôpô mạng WMN sử dụng bài toán quy hoạch tuyến tính nguyên (ILP). Phương pháp của chúng tôi là chia vùng không gian cần thiết kế mạng thành các khối đơn vị là các vị trí có thể lắp đặt các điểm truy cập (AP). Dựa trên tọa độ của các khối đã chia và các điều kiện ràng buộc về tổng số AP, vùng phủ sóng và độ ưu tiên, chúng tôi mô hình hóa thành bài toán ILP.


Một số kết quả về thuật toán tính bao đóng và rút gọn bài toán tìm khóa của lược đồ quan hệ

Trong bài báo này, đề xuất một thuật toán cải tiến tính bao đóng và đưa ra một số kết quả về rút gọn bài toán tìm khóa nhằm nâng cao hiệu năng tính toán khi giải quyết các vấn đề có liên quan.


Channel capacity of high altitude platform systems: A case study

This paper presents a model for Multiple-Input Multiple-Output (MIMO) Land High Altitude Platform channels and analytical evaluation of Discrete-input Continuousoutput Memoryless Channel capacity for High Altitude Platform (HAP)–MIMO systems, where practical transmission environments are considered.


A type-2 fuzzy relational database model

In this model, the membership degree of tuples in a fuzzy relation is represented by fuzzy numbers on [0, 1], and fuzzy relational algebraic operations are defined by using the extension principle for computing minimum and maximum values of such fuzzy numbers.


Xây dựng độ đo thuần nhất và nâng cao độ tương phản của ảnh màu theo tiếp cận trực tiếp dựa trên đại số gia tử

Trong bài báo này, đề xuất một phương pháp xây dựng độ thuần nhất mới dựa trên đại số gia tử. Các kết quả thực nghiệm cho thấy phương pháp nâng cao độ tương phản trực tiếp được thực hiện tốt với nhiều loại ảnh màu khác nhau khi áp dụng phép đo độ thuần nhất đề xuất.


Một lược đồ mới phát hiện ảnh giả mạo dựa trên luật Benford

Trong bài báo này, đề xuất một phương pháp mới dựa trên luật Benford, còn được gọi là chữ số đầu tiên luật và phân loại SVM để xác định hình ảnh nén JPEG kép và nhiễu Gaussian thêm hình ảnh. Thí nghiệm về dữ liệu hình ảnh quy mô lớn bộ cho thấy rằng chương trình đề xuất là đáng tin cậy và nó có thể đạt được khả năng phát hiện giả mạo cao, với tỷ lệ phát hiện là khoảng 90% hoặc cao hơn.


Exact ergodic capacity analysis for cognitive underlay amplify- and-forward relay networks over rayleigh fading channels

In this paper, we propose a novel derivation approach to obtain the exact closed form expression of ergodic capacity for cognitive underlay amplify-and-forward (AF) relay networks over Rayleigh fading channels. Simulation results are performed to verify the analysis results.


Giải pháp hiệu quả đảm bảo nhất quán dữ liệu chia sẻ phân tán trên nền tảng P2P có cấu trúc

Bài viết này trình bày một hiệu quả cao giải pháp được đề xuất cho P2P có cấu trúc chất nền, sử dụng cây phổ biến cập nhật và đề xuất một phương thức sử dụng vectơ đệm và chỉ mục trong để "điều kiện" giữa các yêu cầu và quá trình cập nhật. Mời các bạn tham khảo!


Parallel mining for high utility itemsets mining by efficient data structure

In this paper, we introduce the Retail Transaction-Weighted Utility (RTWU) structure and propose two algorithms: EAHUIMiner algorithm and PEAHUI-Miner parallel algorithm. They have been experimented and compared to the two most efficient algorithms: EFIM and FHM. Results show that our algorithm is better with sparse datasets.


A new localized multi-constraint QoS routing algorithm

In this paper, we propose a new and effective localized QoS routing algorithm, compare its performance with those of other localized algorithms and a traditional QoS routing algorithm under the same type of network topology, QoS requirements and traffic patterns. The simulations results show that our proposed algorithm can perform better than other routing algorithms.


Tài liệu sử dụng sketchup

Tài liệu tham khảo sử dụng phần mềm sketchup. Tài liệu này chỉ hỗ trợ giai đoạn đầu. Muốn phát triển kĩ năng cao hơn các bạn nên tham khảo ở các diễn đàn về sketchup.


Cải thiện thuật giải Cuckoo trong vấn đề ẩn luật kết hợp

Bài viết đề xuất cải tiến của COA4ARH được đưa ra để tính toán số lượng tối thiểu các item nhạy cảm cần được xóa để ẩn luật, từ đó hạn chế việc mất các luật không nhạy cảm. Các kết quả thực nghiệm tiến hành trên ba tập dữ liệu thực cho thấy trong một số trường hợp thì cải tiến đề xuất có kết quả khá tốt so với thuật toán ban đầu.


Cải tiến thuật toán phân cụm mờ dựa trên độ đo trọng số Entropy và chỉ số Calinski - Harabasz

Bài viết trình bày thuật toán cải tiến phân cụm mờ dựa vào sự kết hợp thuật toán phân cụm mờ dựa trên độ đo trọng số Entropy và chỉ số Calinski-Harabasz. Ưu điểm của phương pháp này là không những phân chia cụm hiệu quả, có độ chính xác cao mà còn có khả năng đo lường cụm, đánh giá cụm nhằm tìm ra được số cụm tối ưu đủ đáp ứng cho các nhu cầu thực tiễn.


Ebook Data structures and algorithms made easy: Data structures and algorithmic puzzles

(BQ)The objective is to explain the importance of the analysis of algorithms, their notations, relationships and solving as many problems as possible. Let us first focus on understanding the basic elements of algorithms, the importance of algorithm analysis, and then slowly move toward the other topics as mentioned above. After completing this chapter, you should be able to find the complexity of any given algorithm (especially recursive functions).


Bài giảng Cơ sở dữ liệu: Ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc - ThS. Trịnh Hoàng Nam (2018)

Bài giảng Cơ sở dữ liệu: Ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc cung cấp cho người học các kiến thức về định nghĩa lược đồ CSDL trong SQL, thành phần của lược đồ CSDL, câu lệnh tạo lược đồ CSDL,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng Cơ sở dữ liệu: SQL nâng cao - ThS. Trịnh Hoàng Nam (2018)

Bài giảng Cơ sở dữ liệu: SQL nâng cao trình bày các định nghĩa, các đặc trưng của SQL, toán tử AS, truy vấn lồng, bảng kết trong SQL, các hàm thống kê trong SQL, mệnh đề gom nhóm, câu truy vấn SQL nâng cao,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng Cơ sở dữ liệu: Thiết kế cơ sở dữ liệu - ThS. Trịnh Hoàng Nam (2018)

Bài giảng Cơ sở dữ liệu: Thiết kế cơ sở dữ liệu cung cấp cho người học các kiến thức về thiết kế cơ sở dữ liệu mức ý niệm, thiết kế cơ sở dữ liệu mức luận lý. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Bài giảng Cơ sở dữ liệu: Tổng quan về cơ sở dữ liệu - ThS. Trịnh Hoàng Nam (2018)

Bài giảng Cơ sở dữ liệu - Tổng quan về cơ sở dữ liệu cung cấp cho người học các kiến thức: Hệ thống hướng tệp tin, hệ thống hướng cơ sở dữ liệu, kiến trúc 3 mức của hệ cơ sở dữ liệu, các mô hình dữ liệu, người dùng và ngôn ngữ dữ liệu. Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng Cơ sở dữ liệu: Quản trị cơ sở dữ liệu - ThS. Trịnh Hoàng Nam (2018)

Bài giảng Cơ sở dữ liệu: Quản trị cơ sở dữ liệu cung cấp cho người học các kiến thức: Quản trị viên cơ sở dữ liệu, cơ chế xác thực, quản trị người dùng, quản trị quyền và vai trò, quản trị sao lưu và phục hồi.


Bài giảng Cơ sở dữ liệu: Các mô hình dữ liệu - ThS. Trịnh Hoàng Nam (2018)

Bài giảng Cơ sở dữ liệu: Các mô hình dữ liệu cung cấp cho người học các kiến thức về mô hình thực thể kết hợp, mô hình dữ liệu quan hệ. Đây là một tài liệu tham khảo hữu ích dành cho các bạn sinh viên và những ai quan tâm dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.


Bài giảng Cơ sở dữ liệu: SQL căn bản - ThS. Trịnh Hoàng Nam (2018)

Bài giảng Cơ sở dữ liệu: SQL căn bản bao gồm các kiến thức về phép toán trên một quan hệ, phép toán tập hợp, phép toán trên nhiều quan hệ. Đây là một tài liệu tham khảo hữu ích dành cho các bạn sinh viên và những ai quan tâm dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.


Data assimilation method in flood forecasting for red river system using high performent computer

This paper demonstrates the efficiency of the method to identify time-dependent parameter: inflow discharge with a real complex case Red River. Firstly, we briefly discuss about current methods for determining flow rate which encompasses the new technologies, then present the ability to recover flow rate of this method.


Tài liệu mới download

ĐLVN 27:1998
  • 08/08/2010
  • 55.993
  • 659

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Điện toán đám đông
  • 13/01/2013
  • 65.719
  • 662
open source democracy
  • 28/05/2013
  • 23.225
  • 916

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu