Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Cơ sở dữ liệu (14.185)

Mô hình truy vấn dữ liệu tùy chọn dựa trên ngữ nghĩa của câu truy vấn

Bài báo này trình bày hướng tiếp cận cho phép người sử dụng có thể lựa chọn và truy vấn được dữ liệu mong muốn từ hai loại cơ sở dữ liệu phổ biến hiện nay là cơ sở dữ liệu ngữ nghĩa (RDF database), cơ sở dữ liệu quan hệ (relational database). Dựa trên ngữ nghĩa của câu truy vấn bằng ngôn ngữ tự nhiên và loại cơ sở dữ liệu lựa chọn, hệ thống sẽ đề nghị ra một câu truy vấn tương ứng cho phép người dùng kiểm tra trước khi đồng ý thực thi.


Mô hình quản lý tập dữ liệu văn bản lớn cho phép tìm kiếm toàn văn và phân tích thống kê trực quan

Mục tiêu của bài viết là đề xuất mô hình mới cho phép quản lý tập dữ liệu lớn phi cấu trúc, tồn tại dưới dạng các tập tin văn bản, bảng tính. Mô hình đề xuất dựa trên một tập các công nghệ nguồn mở của Big Data theo hướng tích hợp dịch vụ và chuẩn hóa dữ liệu nối kết.


Mô hình hóa mặt cong tham số bậc thấp từ lưới tam giác dựa trên phương pháp dịch chuyển hình học cục bộ

Bài viết này đề xuất một phương pháp mới nhằm tái tạo các mặt cong trên miền tham số tam giác có bậc thấp (cụ thể là các mặt Bézier, B-patch và B-spline) dựa trên phương pháp dịch chuyển hình học cục bộ và lược đồ tái hợp mảnh.


Đề xuất thuật toán phân loại văn bản tiếng Việt sử dụng mạng LSTM và Word2vec

Bài viết trình bày việc sử dụng mạng Long Short Term Memory (LSTM) kết hợp với Word2vec để phân loại văn bản nhằm cải thiện hiệu suất và độ chính xác. Kết quả đánh giá mô hình trên bộ văn bản tiếng Việt VNTC đã cho thấy sự khả thi và hứa hẹn áp dụng trong thực tế.


Artifact characterization of jpeg documents

This paper addresses the problem of blocking artifact characterization that is introduced when using low bit-rate JPEG compression. Specifically, a novel blocking metric is presented to characterize the distortion of JPEG blocking artifact when applied to document content. Furthermore, the proposed metric is directly processed in the transform domain without the need of fully decompressing the images, making its computation very time-efficient. Correlation of the proposed metric to OCR performance is validated through our experiments.


Hardware design solution for residual syntax element generation in hevc cabac encoder

This paper proposes a hardware design solution to generate the residual Syntax Element (SE), which is the main work-load of CABAC that requires to access residual data memory to perform multiple scans for various SEs. While high throughput requirement has been provided, the paper also presents an efficient method of residual SE generation for reducing memory accessing times, resulting in the reduction of dynamic power consumption and process delay of the CABAC encoder.


Thuật toán song song khai phá Top-K đồ thị con phổ biến

Khai phá đồ thị là một nhiệm vụ quan trọng của khai phá dữ liệu đồ thị và nó có rất nhiều ứng dụng trong thực tiễn, ví dụ như: phân tích liên kết web, phân tích mạng xã hội, phát hiện gian lận, phát hiện ngoại lệ, phân tích phân tử hóa học,... Bài viết đề xuất một thuật toán song song để khắc phục điểm yếu này. Hiệu suất và khả năng mở rộng của thuật toán đề xuất được minh họa thông qua các thực nghiệm trên hai bộ dữ liệu cụ thể.


Đánh giá các thuật toán dựa trên người dùng sử dụng trong hệ thống khuyến nghị

Bài viết nghiên cứu đánh giá một số thuật toán dựa trên người dùng trong lọc cộng tác để đưa ra khuyến nghị cho người sử dụng. Kết quả khuyến nghị này được dựa trên những hành vi của những người sử dụng trước đó.


Sơ đồ cây về Phân tích và thiết kế dữ liệu

Tài liệu hệ thống kiến thức một cách ngắn gọn, theo sơ đồ cây giúp các bạn dễ dàng theo dõi tiếp thu kiến thức hiệu quả hơn. Nội dung của tài liệu trình bày tổng quan, mô hình thực thể liên kết, xây dựng mô hình thực tế liên kết của hệ thống.


Giáo trình Cơ sở dữ liệu quan hệ: Phần 1

Giáo trình Cơ sở dữ liệu quan hệ: Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Sơ lược về cơ sở dữ liệu, một số mô hình CSDL, mô hình cơ sở dữ liệu quan hệ, biểu diễn sơ đồ thực thể, khóa của các quan hệ, các bộ khiếm khuyết,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.


Giáo trình nhập môn Cơ sở dữ liệu - NXB Lao động Xã hội: Phần 1

Giáo trình nhập môn Cơ sở dữ liệu - NXB Lao động Xã hội: Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Làm quen với cơ sở dữ liệu, chuẩn hóa cơ sở dữ liệu, SQL và cơ sở dữ liệu, cơ sở dữ liệu Access,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.


Giáo trình Cơ sở dữ liệu quan hệ: Phần 2

Nối tiếp phần 1, phần 2 của giáo trình "Cơ sở dữ liệu quan hệ" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Ngôn ngữ con dữ liệu SQL, lý thuyết thiết kế cơ sở dữ liệu quan hệ, phép tách các lược đồ quan hệ, chuẩn hóa lược đồ quan hệ. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.


Giáo trình nhập môn Cơ sở dữ liệu - NXB Lao động Xã hội: Phần 2

Nối tiếp phần 1, phần 2 của giáo trình "Nhập môn Cơ sở dữ liệu" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Lập trình kết nối cơ sở dữ liệu, phân tích thiết kế cơ sở dữ liệu, xây dựng mô hình quan hệ thực thể, ánh xạ mô hình thực thể ER, đại số quan hệ, lý thuyết cài đặt và xây dựng hệ DBMS. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.


Khai thác tập mục lợi ích cao có lợi nhuận âm trong cơ sở dữ liệu phân tán dọc

Bài viết trình bày một phương pháp khai thác tập lợi ích cao có lợi nhuận âm trên CSDL phân tán dọc. Việc khai thác tập lợi ích cao đã được nghiên cứu và công bố rộng rãi trong những năm gần đây.


Automatic time-cost trade-off for construction projects using evolutionary algorithm integrated into a scheduling software program developed with .NET framework

This article aims at developing an open tool for performing CPM based project scheduling visualization and time-cost tradeoff analysis. The success-history based parameter adaptation for Differential Evolution with linear population size reduction, denoted as LSHADE, is used for automatic time-cost tradeoff optimization.


Implementation open-source gis in road asset management systems in Uzbekistan

Open-source software is widely used in academia and industry. The paper highlights the major advantages of open-source QGIS software in road asset management in Uzbekistan. It shows steps on how to obtain maps and importing road conditions data. QGIS offers wide ranges of functionality to visualize, analyze and manage road condition data. Road M39 was selected for analysis and road conditions data were used to visualize the IRI roughness index.


Lecture Discrete mathematics and its applications - Chapter 1 (Part 2): Predicate Logic

This chapter define the term computer program, describe the use of flowcharts and pseudocode in programming, identify two ways in which a program can work toward a solution, differentiate the two main approaches to computer programming, list and describe three elements of object-oriented programming.


Lecture Discrete mathematics and its applications - Chapter 7: Discrete Probability

In this lesson you will learn about discrete Probability. Then you will learn: Introduction to discrete probability, probability theory, Bayes’ theorem, expected value and variance。


Lecture Discrete mathematics and its applications - Chapter 13: Modeling Computation

This chapter explain why computers use the binary number system, list the two main parts of the CPU and explain how they work together, list the steps that make up a machine cycle, explain the difference between RAM and ROM, list three hardware factors that affect processing speed.


Lecture Discrete mathematics and its applications - Chapter 2: Basic Structures: Sets, functions, sequences, sums, and matrices

The contents of this chapter include all of the following: Purpose of information systems, types of information systems, expert system, information systems technology, virtual private network, information systems hardware,...


Lecture Discrete mathematics and its applications - Chapter 4: Number theory and cryptography

Even a home computer user can be part of a truly global network. A connection to the Internet makes your home computer one of the millions of nodes on the vast Internet network. You can share files, collaborate, communicate, and conference with people on the other side of the globe. This lesson examines some of the most common ways of transmitting data via networks and the Internet.


Lecture Discrete mathematics and its applications - Chapter 6: Counting

This lesson introduces you to some of the most commonly used types of application software the programs that millions of people use each day to accomplish routine tasks. Although you might think of a computer as being a highly specialized machine, in fact it is most often used for basic, everyday tasks at home, school, and work. By applying computers and application programs to these mundane tasks, people can be more productive, creative, and efficient.


Lecture Discrete mathematics and its applications - Chapter 1 (Part I): The Foundations: Logic and proofs

In this lesson, you will leam about specific steps you can take to secure your computer system and your data from a variety of threats. You might be surprised to learn that computer security is not primarily a technical issue, and is not necessarily expensive. For the most part, keeping your system and data secure is a matter of common sense.


Lecture Discrete mathematics and its applications - Chapter 1 (Part III): Proofs

This chapter define the term computer program, describe the use of flowcharts and pseudocode in programming, identify two ways in which a program can work toward a solution, differentiate the two main approaches to computer programming, list and describe three elements of object-oriented programming.


Lecture Discrete mathematics and its applications - Chapter 10: Graphs

In this chapter you will learn how these CPUs arc typically differentiated from one another and sec how their performance is measured. You also will learn some of the ways you can extend the power of your PC’s processor to other components by using its expansion capabilities.


Lecture Discrete mathematics and its applications - Chapter 12: Boolean Algebra

In addition to floppy disks and hard drives, today's computer user can choose from a wide range of storage devices, from “key ring" devices that store hundreds of megabytes to digital video discs, which make it easy to transfer several gigabytes of data. This lesson examines the primary types of storage found in today's personal computers. You'll learn how each type of storage device stores and manages data.


Lecture Discrete mathematics and its applications - Chapter 5: Induction and recursion

This chapter include objectives: Identify at least three benefits of using a network, differentiate between LANs and WANs, identify at (east three common network topologies, name two common network media, identify network hardware and linking devices.


Lecture Discrete mathematics and its applications - Chapter 9: Relations

The following will be discussed in this chapter: Relations and their properties, n-ary relations and their applications (not currently included in overheads), representing relations, closures of relations (not currently included in overheads), equivalence relations, partial orderings.


Lecture Discrete mathematics and its applications - Introductory Lecture

In this chapter, students will be able to understand: How many ways can a password be chosen following specific rules? How many valid Internet addresses are there? What is the probability of winning a particular lottery? Is there a link between two computers in a network? How can I identify spam email messages? How can I encrypt a message so that no unintended recipient can read it? How can we build a circuit that adds two integers?


Lecture Discrete mathematics and its applications - Chapter 3: Algorithms

This lesson introduces you to the basics of e-commcrcc at the consumer and business levels. You will leam how to make sure your online shopping and browsing activities arc secure, and how to protect your personal information when using the Internet.


Tài liệu mới download

TÍNH THỜI VỤ TRONG DU LỊCH
  • 26/06/2013
  • 31.337
  • 995

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu