Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Trang 2 - Cơ khí - Chế tạo máy (37.904)

Comparison of human–robot interaction of robot for children

ưThis study was conducted for the purpose of additional development and evaluation of the robot based on comparison of its Human–Robot Interaction (HRI). Eventually, the HRI results will be used to develop Mun robot before applying it to the clinical setting. Through this study a set of Godspeed Questionnaire Series was used to analyze and compare the robot perception regarding Nao robot and Mun robot.


Predicting maximum traction to improve maneuverability for autonomous mobile robots on rough terrain

This paper proposes a method to predict maximum traction force for autonomous mobile robots on rough terrain in order to improve maneuverability. For predicting traction force, we utilize friction-slip curves based on modified Brixius model derived empirically in terramechanics, which is a function of mobility number Bn′ and slip ratio S. Friction-slip curves include physical characteristics of various rough terrains such as firm soil, sandy soil and grass-covered soil.


Extending the stable input range of a single bit sigma-delta modulator with a saturation element

This paper presents a simple compensation scheme for extending the stable input range of a single-bit sigma-delta (Σ-Δ) modulator that is normally stabilized in sliding mode. The proposed control scheme requires a saturation element that provides additional feedback to modify and stabilize the modulator loop filter when the modulator is going to lose stability due to large input level.


Exergy analysis of wet compression gas turbine cycle with recuperator and turbine blade cooling

In this work, exergy analysis of the wet-compression gas turbine cycle with recuperator and turbine blade cooling is performed. The exergy destructions in the system components and cycle exergy efficiency are estimated for varying pressure ratios and water injection ratios.


On the walking pattern generators of biped robot

In this paper, we have attempted to focus on the continuous transition of the biped mechanism from the single support phase (SSP) to the double support phase (DSP) and vice versa. Three methods have been compared for this purpose.


Boot the bot: Java based simulation, code generator and live controller for abb robots

This paper discusses issues concerning algorithmic and innovative offline programming of ABB robots in the context of artistic and architectural purposes. It compares existing software tools for generating RAPID code and introduces Boot The Bot – a standalone, cross-platform digital tool to generate or import points plus extra data and export valid RAPID code for immediate execution on ABB robots


Research and implementation of tourism resort roads optimal planning model based on genetic algorithm

In this paper, the roads planning in the resort are taken as an example of application in Genetic Algorithm. Modeling the problem with target function and constraint condition to satisfy the minimum construction cost (which is converged to the minimum total length of roads), the problem is solved by using Genetic Algorithm with random operation in MATLAB.


Unsupervised and online place recognition for mobile robot based on local features description

This method combines several image features using Speedup Robust Features (SURF) by accumulating them into a union form of features inside each place cluster. In this method, the mobile robot captures omnidirectional visual information and converts them into topological place clusters.


Construction of a female shape changing robotic mannequin

This paper describes a shape-changing robotic mannequin. It is designed to imitate shapes of different people to be used in online clothes retail and made-tomeasure garment industry. We discuss the challenges related to creation of a female robotic mannequin and describe the technical solutions.


Các nhân tố ảnh hưởng đến sự chấp nhận sử dụng dịch vụ ngân hàng điện tử của khách hàng tại ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam chi nhánh Đồng Nai

Dựa vào cơ sở lý thuyết và thực trạng về dịch vụ ngân hàng điện tử tại Việt Nam, đề tài đã phân tích được các nhân tố ảnh hưởng đến sự chấp nhận sử dụng dịch vụ điện tử tại ngân hàng. Từ đó đưa ra những nhận xét, đánh giá về thực trạng hoạt động dịch vụ ngân hàng điện tử tại BIDV Đồng Nai. Bên cạnh đó, sử dụng mô hình cấu trúc tuyến tính- SEM, với kết quả là các yếu tố hình ảnh ngân hàng, sự hữu ích cảm nhận, hiệu quả mong đợi, cảm nhận hệ thống và khả năng tương thích đều có tác động đến chấp nhận sự dụng dịch vụ ngân hàng điện tử của khách hàng, đề tài cũng nêu ra được một số giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả, từ đó, phát triển dịch vụ điện tử của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Đồng Nai.


Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo thiết bị tự động dán kẹo sáo

Bài báo trình bày kết quả nghiên cứu, thiết kế, chế tạo và đưa vào ứng dụng thiết bị tự động dán kẹo sáo. Thiết bị được thiết kế theo các mục tiêu: không phức tạp, tin cậy, năng suất cao, gọn, tiêu tốn ít năng lượng và đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Thiết bị có các tính năng kỹ thuật sau: năng suất 1,2s/viên kẹo, gấp hơn 4 lần so với sản xuất thủ công, sản phẩm lỗi nhỏ hơn 1%.


Phân tích bài toán nứt phẳng đàn hồi tuyến tính bằng phần tử hữu hạn mở rộng tứ giác nội suy kép (XCQ4)

Bài báo trình bày một phần tử hữu hạn mở rộng tứ giác (XCQ4) dựa trên thủ tục nội suy kép với ứng suất liên tục tại nút để mô phỏng trường ứng suất vùng lân cận đỉnh vết nứt hai chiều. Khác với phương pháp truyền thống, hàm xấp xỉ trong nghiên cứu này bao gồm giá trị tại nút và trung bình cộng giá trị đạo hàm của nó từ bước đầu tiên. Mục tiêu chính của bài viết này là nhằm giới thiệu một sự phát triển của phần tử CQ4 được công bố gần đây với kỹ thuật làm giàu nhằm tính chính xác hệ số cường độ ứng suất tại đỉnh nứt (SIFs).


Thiết kế và thi công mô hình bay ứng dụng hiệu ứng Coanda

Bài báo mô tả quá trình thiết kế thi công một mô hình bay dạng đĩa ứng dụng hiệu ứng Coanda. Quá trình thực nghiệm cho thấy mô hình thực tế có khả năng cất cánh theo phương thẳng đứng, cân bằng và di chuyển theo nhiều hướng trên không.


Mô phỏng và thực nghiệm bộ điều khiển tốc độ động cơ PMSM bằng phương pháp vector và thuật toán SVPWM dựa trên công nghệ FPGA

Bài báo này trình bày các bước thiết kế, mô phỏng bằng Simulink/Modelsim và thực nghiệm trên Kit DE2-70 bộ điều khiển tốc độ cho PMSM bằng phương pháp vector dựa trên công nghệ FPGA. Nội dung bài báo gồm 3 phần chính: Đầu tiên thuật toán SVPWM và phương pháp điều khiển vector được xây dựng và áp dụng; Tiếp theo, ngôn ngữ lập trình mô tả phần cứng được sử dụng để thực thi thuật toán điều khiển; Các bước mô phỏng chi tiết được xây dựng nhằm kiểm tra tính đúng đắn của từng phần thuật toán điều khiển.


Interference reduction in tilt measurement based on changing the sensor mounting method and calculation formulas

This paper presents a new method of interference reduction in tilt measurement with analog accelerometers. The tilt angles are necessary for various fields, including robotics, automation, and biomedical engineering. Measuring the tilt angles, pitch and roll, with analog accelerometers allows us to overcome major limitations of digital sensors; however, the effects of electromagnetic interference should be considered.


Finite element analysis for cartesian robot with triple speed truss

This paper was mainly focused on the design and parameter optimization of triple-speed truss robot-arm. The virtual prototype of Cartesian robot was built by Solidworks software. Using of finite element analysis software ANSYS Workbench, key parts and robot in the system were static analyzed and modal analyzed so that product was designed to meet the strength and stiffness requirements.


Quasi - steady flow dynamics study of human aortic valve: An evaluation with numerical techniques

Analysis results highlight that the shear stress distribution and vortex flow regime are serious affected by the leaflet opening situation and valve geometry. Maximum shear stress takes place near the center of leaflet trailing edge and near the aortic root where jet impingement takes place. The analysis results can be used to specify the requirements of crucial criteria of prosthesis aortic valve and to optimize the prosthesis aortic design.


SLA based information security metric for cloud computing from cobit 4.1 framework

To obtain Information Security Metrics particularly for Cloud Computing, a criteria have been developed and Information Security Metrics are developed accordingly to facilitate both Cloud Customers and Cloud Service Providers.


Modelsim/Simulink co-simulation of adaptive fuzzy and EKF-based flux angle and rotor speed estimation for PMSM

This article has presented an adaptive fuzzy controller for permanent magnet synchronous motor. The rotor speed estimation based on reduced-order extended kalman filter (reduced-order EKF). The sensor less algorithm controls have implemented by very high speed integrated circuit hardware description language (VHDL). The simulation work is performed by MATLAB/Simulink and ModelSim co-simulation mode. The simulation results shown that the motor’s speed has good dynamic performance and isn’t sensitive to the parameter variations.


Cải tiến hệ số ưu tiên rủi ro trong phân tích lỗi sản phẩm

Bài viết này đề xuất cải tiến Hệ số ưu tiên rủi ro RPN dùng trong FMEA bằng cách tích hợp yếu tố chi phí chất lượng để nâng cao tính phân biệt mức độ thứ tự ưu tiên xử lý lỗi. Hệ số cải tiến đó được áp dụng thử nghiệm thực tế trong sản xuất lon nhôm dùng cho bia và nước giải khát. Sau khoảng thời gian thử nghiệm, hệ số cải tiến đã hiệu quả hơn trong việc xác định thứ tự ưu tiên xử lý lỗi; do đó, tỷ lệ sản phẩm lỗi trong quy trình sản xuất lon nhôm tại công ty đã giảm đáng kể, từ 10% trước thử nghiệm xuống còn 4% với Hệ số cải tiến và 6% với Hệ số RPN truyền thống.


Tối Ưu giải thuật điều khiển máy in bánh 3D

Bài báo này trình bày các bước thiết kế máy in bánh 3D, thiết kế bộ điều khiển 3 trục cho máy. Bộ điều khiển được mô phỏng bằng Simulink/Modelsim và thực nghiệm trên Kit DE2-70 để kiểm nghiệm thuật toán trước khi lắp đặt vào máy thực tế. Bộ điều khiển tốc độ và vị trí cho động cơ servo là bộ điều khiển mờ kết hợp phương pháp điều khiển vector. Ngôn ngữ lập trình mô tả phần cứng được sử dụng để thực thi thuật toán điều khiển. Cuối cùng kết quả mô phỏng và thực nghiệm được so sánh và thảo luận.


Hemodynamics and mechanical behaviors of aortic heart valves: A numerical evaluation

This study investigates the hemodynamics of aortic heart valves under normal conditions as well as two severe diseases, which would be fundamentals for an assessment of mechanical behaviors of polyurethane (PU) prosthetic heart valves. Analysis results highlight that leaflet opening situation and valve geometry affect the shear stress distribution and vortex flow regime.


Simulink/modelsim co simulation of sensorless PMSM speed controller

The PMSM, inverter and speed command are performed in Simulink and the sensorless speed control IP of PMSM drive is executed in ModelSim. Finally, the co-simulation results validate the effectiveness of the sensorless PMSM speed control system.


Mechanical design and control of an active wrist orthosis

To deal with this occupational disease, an active wrist orthosis device is designed first, and then, its successful operational functionality is shown in MATLAB/Simmechanics environment using a fuzzy logic controller.


Contourlet transformation for text hiding in HSV color image

A high frequency directional pass band from of the contourlet transform is selected for data embedding. Image features like Peak Signal to Noise Ratio (PSNR). The proposed method show that we could successfully embed data in cover_images and extract it with the average embedding capacity of (1/16) bits per pixel without any error. High capacity can be achieved using this method according to block size.


Decisive factors of false detection on spectrum sensing in cognitive radio

It is observed that under the AWGN the detection probability for a given value of false alarm has been significantly achieved by optimal value of detection probability in the AND rule as the number of the user increases. Finally we have observed that due to fading condition, AND rule gives better performance in detection probability among three rules.


Decomposition of 3D medical image based on fast and adaptive bidimensional empirical mode decomposition

This paper suggests a simple, but effective, method for decomposing a three-dimensional medical image into basis function. This approach is neither parametric nor data driven, which means it does not depend on a priori basis set. Moreover, it preserves the totality of information in term of the quality of the reconstructed 3D image. The performance of this approach, using the BEMD, is approved with some medical images.


Solving haplotype assembly problem using harmony search

In this paper, Harmony Search (HS) is considered a clustering approach. Extensive computational experiments indicate that the designed HS algorithm achieves a higher accuracy than the genetic algorithm (GA) or particle swarm optimization (PSO) to the MEC model in most cases.


Phân tích ứng xử kết cấu móng bè dạng bản không sườn ứng lực trước trên nền đàn hồi

Lực ứng suất trước được xác định theo tải trọng cần cân bằng. Thông thường, các giá trị ứng suất hiệu quả nằm trong khoảng 0,75 – 1,5 MPa, giá trị cân bằng tải trọng khoảng 50% - 100% tải trọng thường xuyên để có thể kiểm soát độ võng, cải thiện khả năng chống xuyên, tránh vồng quá mức hay rút ngắn bản. Phân tích sự ảnh hưởng của ứng lực trước đến sự phân bố phản lực đất nền khi thay đổi ứng suất đất nền trong các trường hợp cân bằng tải trọng tương ứng với từng hệ số nền.


ANFIS and fuzzy tuning of PID controller for trajectory tracking of a flexible hydraulically driven parallel robot machine

In this paper, we have investigated the intelligent control of a hydraulically driven parallel robot based on the dynamic model and two control schemes have been developed: 1) Fuzzy-PID self tuning controller composed of the conventional PID control and with Fuzzy logic; 2) Adaptive neuro-fuzzy inference system-PID (ANFIS-PID) self tuning of the gains of the PID controller.


Tài liệu mới download

Advance Steel Tutorial
 • 20/05/2015
 • 73.937
 • 585
Vi điều khiển PIC18F4550
 • 12/11/2011
 • 59.478
 • 409
TCVN 4244:2005
 • 17/08/2015
 • 26.970
 • 506

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

TUABIN tăng áp
 • 29/10/2009
 • 42.148
 • 734
INVENTOR_2008
 • 22/06/2010
 • 13.010
 • 807
POWER PLANT ACOUSTICS Episode 8
 • 21/10/2011
 • 88.634
 • 261

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu