Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Chứng khoán (815)

Thông tư số 37/2020/TT-BTC

Thông tư số 37/2020/TT-BTC quy định mức thu, nộp phí, lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán, thông tin đến các bạn về mức thu lệ phí cấp mới, cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận hành nghề chứng khoán cho các nhân hành nghề chứng khoán tại công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán và công ty đầu tư chứng khoán và giám sát hoạt động chứng khoán...


Quyết định số 695/2016/QĐ-UBCK

Quyết định số 695/2016/QĐ-UBCK về việc thông tư số 65/2016/TT-BTC ngày 26/4/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí hoạt động chứng khoán áp dụng tại các Sở giao dịch chứng khoán và Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam.


Thông tư số 116/2017/TT-BTC

Thông tư số 116/2017/TT-BTC hướng dẫn công tác giám sát tuân thủ của ủy ban chứng khoán nhà nước đối với hoạt động trong lĩnh vực chứng khoán của sở giao dịch chứng khoán, trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.


Thông tư số 115/2017/TT-BTC

Thông tư số 115/2017/TT-BTC hướng dẫn giám sát giao dịch chứng khoán trên thị trường chứng khoán; Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 6 năm 2006;...


Thông tư số 202/2015/TT-BTC

Thông tư số 202/2015/TT-BTC hướng dẫn về niêm yết chứng khoán trên sở giao dịch chứng khoán; Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 06 năm 2006;...


Thông tư số 29/2017/TT-BTC

Thông tư số 29/2017/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 202/2015/TT-BTC ngày 18 tháng 12 năm 2015 hướng dẫn về niêm yết chứng khoán trên sở giao dịch chứng khoán.


Quyết định số 2398/QĐ-BTC năm 2017

Quyết định số 2398/QĐ-BTC năm 2017 ban hành điều lệ tổ chức và hoạt động của sở giao dịch chứng khoán Hà Nội. Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006;...


Quyết định số 2396/QĐ-BTC năm 2017

Quyết định số 2396/QĐ-BTC năm 2017 ban hành điều lệ tổ chức và hoạt động của trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam. Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006;...


Nghị quyết số: 113/NQ-CP

Nghị quyết số 113/NQ-CP về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an ninh xã hội. Nội dung Nghị quyết trình bày về thực hiện chính sách tiền tệ chặt chẽ, thận trọng, thực hiện chính sách tài khóa thắt chặt, cắt giảm đầu tư công giảm bội chi ngân sách nhà nước,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung Nghị quyết để nắm bắt nội dung chi tiết.


Thông tư 01/2015/TT-BTC

Thông tư 01/2015/TT-BTC hướng dẫn đăng ký giao dịch chứng khoán của công ty đại chúng chưa niêm yết do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành.


Thông tư 05/2015/TT-BTC

Thông tư 05/2015/TT-BTC hướng dẫn hoạt động đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán do Bộ Tài chính ban hành.


Quyết định số 14/QĐ-UBCK năm 2015

Quyết định 14/QĐ-UBCK năm 2015 về Quy chế hướng dẫn sử dụng Hệ thống cơ sở dữ liệu quản lý Công ty quản lý quỹ và Quỹ đầu tư của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước


Thông tư 09/2014/TT-BTC

Thông tư 09/2014/TT-BTC Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng mức phí bán đấu giá cổ phần và các loại chứng khoán theo quy định của Luật Chứng khoán.


Thông tư Số: 09/2014/TT-BTC

Thông tư Số: 09/2014/TT-BTC Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng mức phí bán đấu giá cổ phần và các loại chứng khoán theo quy định của Luật Chứng khoán.


Thông tư Số: 17/2012/TT-BTC

Thông tư Số: 17/2012/TT-BTC ngày 08 tháng 02 năm 2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn phát hành trái phiếu chính phủ tại thị trường trong nước, có hiệu lực kể từ ngày 26 tháng 3 năm 2012 được sửa đổi, bổ sung.


Văn bản hợp nhất 09/VBHN-BTC năm 2014

Văn bản hợp nhất 09/VBHN-BTC năm 2014 hợp nhất Thông tư hướng dẫn phát hành trái phiếu Chính phủ tại thị trường trong nước do Bộ Tài chính ban hành.


Thông tư 216/2013/TT-BTC

Thông tư 216/2013/TT-BTC sửa đổi Thông tư 38/2011/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu nộp, quản lý và sử dụng phí hoạt động chứng khoán áp dụng tại tổ chức kinh doanh dịch vụ chứng khoán do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành.


Quyết định 2882/QĐ-BTC năm 2013

Quyết định 2882/QĐ-BTC năm 2013 về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành.


Thông tư 217/2013/TT-BTC

Thông tư 217/2013/TT-BTC hướng dẫn thực hiện xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành.


Quyết định 2880/QĐ-BTC năm 2013

Quyết định 2880/QĐ-BTC năm 2013 về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành.


Quyết định 2881/QĐ-BTC năm 2013

Quyết định 2881/QĐ-BTC năm 2013 về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành.


Văn bản hợp nhất 09/VBHN-BTC

Văn bản hợp nhất 09/VBHN-BTC năm 2014 hợp nhất Thông tư hướng dẫn phát hành trái phiếu Chính phủ tại thị trường trong nước do Bộ Tài chính ban hành.


Quyết định 366/QĐ-TTg năm 2014

Quyết định 366/QĐ-TTg năm 2014 phê duyệt Đề án xây dựng và phát triển thị trường chứng khoán phái sinh Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành.


Văn bản hợp nhất 09/VBHN-BTC năm 2013

Văn bản hợp nhất 09/VBHN-BTC năm 2013 Thông tư quy định chỉ tiêu an toàn tài chính và biện pháp xử lý đối với các tổ chức kinh doanh chứng khoán không đáp ứng chỉ tiêu an toàn tài chính do Bộ Tài chính ban hành.


Quyết định 563/QĐ-UBCK năm 2013

Quyết định 563/QĐ-UBCK năm 2013 về Quy chế hướng dẫn công ty đại chúng sử dụng Hệ thống công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.


Văn bản hợp nhất 27/VBHN-VPQH

Văn bản hợp nhất 27/VBHN-VPQH năm 2013 hợp nhất Luật chứng khoán do Văn phòng Quốc hội ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung trong văn bản này.


Quyết định 543/QĐ-UBCK năm 2013

Quyết định 543/QĐ-UBCK năm 2013 về Quy trình thẩm định hồ sơ và quản lý đăng ký cung cấp dịch vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành.


Thông tư 193/2013/TT-BTC

Thông tư 193/2013/TT-BTC hướng dẫn công tác giám sát tuân thủ của Ủy ban chứng khoán Nhà nước đối với hoạt động trong lĩnh vực chứng khoán của Sở giao dịch chứng khoán và Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành.


Thông tư 188/2013/TT-BTC

Thông tư 188/2013/TT-BTC hướng dẫn chế độ quản lý tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động đối với Sở Giao dịch Chứng khoán, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành.


Nghị định 108/2013/NĐ-CP

Nghị định 108/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Thông tư số 37/2020/TT-BTC
 • 13/05/2020
 • 83.359
 • 420
Thông tư số 116/2017/TT-BTC
 • 14/12/2017
 • 87.505
 • 368
Thông tư số 115/2017/TT-BTC
 • 14/12/2017
 • 83.095
 • 920
Thông tư số 202/2015/TT-BTC
 • 14/12/2017
 • 22.943
 • 266
Thông tư số 29/2017/TT-BTC
 • 14/12/2017
 • 20.687
 • 789
Nghị quyết số: 113/NQ-CP
 • 12/10/2015
 • 99.437
 • 554
Thông tư 01/2015/TT-BTC
 • 31/01/2015
 • 33.233
 • 194

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu