Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Chính trị học (7.226)

Tìm hiểu lời kêu gọi nhân kỷ niệm toàn quốc kháng chiến của chủ tịch Hồ Chí Minh

Bài viết này tập trung nghiên cứu, tìm hiểu nội dung Lời kêu gọi nhân kỷ niệm Toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong tác phẩm “Hồ Chí Minh Toàn tập” nhằm làm sáng tỏ công lao và những đóng góp to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự kiện Toàn quốc kháng chiến nói riêng và sự nghiệp cách mạng Việt Nam nói chung.


Bàn về tính phổ biến và tính đặc thù của nhà nước pháp quyền

Nhà nước pháp quyền là hướng nghiên cứu mang tính tổng hợp, vừa mang tính cơ bản, vừa mang tính cấp bách, thời sự, vừa có ý nghĩa tư tưởng, lý luận và thực tiễn quan trọng. Hướng nghiên cứu này bao gồm những vấn đề lịch sử, lý luận và những vấn đề thực tiễn ở những cấp độ khác nhau: thế giới, khu vực và từng quốc gia, dân tộc. Trong đó có hướng nghiên về tính phổ biến và tính đặc thù của nhà nước pháp quyền. Bài viết này phân tích và làm rõ tính phổ biến, tính đặc thù của nhà nước pháp quyền


Quan điểm của Đảng về động lực phát triển đất nước trong thời kỳ đổi mới

Quan điểm của Đảng về động lực phát triển đất nước qua các kỳ Đại hội từ năm 1986 đến nay. Trên cơ sở đó, bài viết cũng chỉ ra vị trí, vai trò của các động lực tạo thành một hệ thống động lực thúc đẩy sự nghiệp đổi mới và hội nhập ở Việt Nam hiện nay.


Thêm một số nhận thức về Hồ Chí Minh

Đảng ta cho rằng, Hồ Chí Minh là “Người anh hùng dân tộc vĩ đại”. Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hiệp Quốc (UNESCO) cho rằng, Hồ Chí Minh là “nhân vật kiệt xuất… đã để lại dấu ấn trong sự phát triển của nhân loại”, “anh hùng giải phóng dân tộc và là nhà văn hóa kiệt xuất của Việt Nam”.


Những nhân tố tác động đến quá trình bình thường hóa quan hệ chính trị Việt Nam - Trung Quốc (1986-1991)

Sự sụp đổ của chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô và Đông Âu, việc giải quyết vấn đề Campuchia, sự xuất hiện ngày càng tăng ảnh hưởng của Mỹ, những thay đổi trong tam giác quan hệ Việt – Trung – Xô, nhu cầu đổi mới của Việt Nam, sự đổi mới tư duy đối ngoại của Việt Nam, những tính toán chiến lược của Trung Quốc... là những yếu tố nổi bật trong quá trình bình thường hóa quan hệ Việt Nam – Trung Quốc. Dù mối quan hệ chính trị Việt – Trung có vận động và phát triển theo xu hướng nào thì các nhân tố bên trong vẫn đóng vai trò quyết định mối quan hệ thăng trầm này.


Vấn đề Đảng cầm quyền trong tư tưởng Hồ Chí Minh

Hồ Chí Minh là người tham gia thành lập Đảng Cộng sản (ĐCS) Pháp năm 1920, là cán bộ của Ban Phương Đông Quốc tế cộng sản từ năm 1924, là người chủ trì Hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản ở Việt Nam thành ĐCS Việt Nam đầu năm 1930. Trong quá trình hoạt động cách mạng lâu dài với vị thế như vậy, Hồ Chí Minh đã có một hệ thống những quan điểm về ĐCS Việt Nam cầm quyền.


Khéo léo sử dụng con người - nét độc đáo trong quan điểm chính trị truyền thống Việt Nam và sự kế thừa của Hồ Chí Minh

Khéo léo hay nghệ thuật sử dụng con người là phương pháp sử dụng và phát huy tài năng con người một cách hiệu quả vào những mục tiêu tốt đẹp cho con người, đất nước và xã hội loài người. Trong quan điểm chính trị truyền thống Việt Nam ông cha ta đã tổng kết việc khéo léo sử dụng con người bằng một câu rất ngắn gọn: Dụng nhân như dụng mộc – nguyên tắc sử dụng người cũng như người thợ mộc chọn gỗ làm đồ. Chủ tịch Hồ Chí Minh trong quá trình tìm đường cứu nước và lãnh đạo cách mạng Việt Nam Người cho rằng: “Muôn việc thành công hoặc thất bại, đều do cán bộ tốt hoặc kém. Đó là một chân lý nhất định”


Vận dụng tư tưởng của V.I. Lênin trong việc hoàn thiện chính sách tôn giáo của Đảng và Nhà nước Việt Nam hiện nay

Bài viết trình bày sự cần thiết của việc phát triển và vận dụng sáng tạo tư tưởng Lênin trong việc hoàn thiện quan điểm và chính sách tôn giáo của Đảng và Nhà nước ta hiện nay, hoàn thiện hệ thống luật pháp về tôn giáo, tăng cường đầu tư và thực hiện các chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc có các tôn giáo và chống lại các âm mưu lợi dụng tôn giáo của các thế lực thù địch.


Phát triển năng lực học tập theo hướng đề cao tính thực tiễn trong dạy học lí luận kinh tế chính trị Mác - Lênin

Trên cơ sở trình bày khái niệm năng lực (NL) và xuất phát từ thực tiễn dạy học lí luận kinh tế chính trị Mác - Lênin (KTCT MLN) bài viết đề xuất việc phát triển NL học tập theo hướng đề cao tính thực tiễn trong dạy học KTCT MLN, trong đó mỗi giảng viên (GV) cần tăng cường sử dụng các phương pháp dạy học (PPDH), kĩ thuật dạy học tích cực, lựa chọn các nội dung/chủ đề dạy học, các dạng bài tập gắn với thực tiễn đảm bảo tính cập nhật, tạo môi trường học tập “mở” để người học rèn luyện kĩ năng, phát triển NL học tập tích cực, chủ động, sáng tạo - một trong những vấn đề mang tính cấp thiết trong dạy học lí luận KTCT MLN.


Ebook Giới thiệu các văn kiện quốc tế về quyền con người: Phần 2

Cuốn sách "Giới thiệu các văn kiện quốc tế về quyền con người" phần 2 trình bày các văn kiện quốc tế về nhân quyền và cấu trúc đúng theo danh mục của Văn phòng Cao ủy Liên Hợp Quốc về nhân quyền. Để tiện cho việc theo dõi và tìm hiểu của bạn đọc, bên cạnh việc tập hợp các văn kiện quốc tế, cuốn sách có các phần giới thiệu khái quát ở đầu những mục nội dung (các nhóm văn kiện).


Giáo trình Pháp luật về xây dựng: Phần 2

Nối tiếp phần 1, phần 2 của giáo trình "Pháp luật về xây dựng" tiếp tục trình bày các nội dung pháp luật liên quan đến việc thi công lắp đặt nghiệm thu đảm bảo chất lượng công trình, bảo vệ môi trường cảnh quan thiên nhiên, an toàn lao động trong xây dựng, những quy định về quản lý chi phí xây dựng công trình và đấu thầu xây dựng, đăng kí kinh doanh xây dựng và hành nghề thiết kế công trình, pháp luật liên quan đến nhà và đất xây dựng, xây dựng liên quan đến nước ngoài. Mời các bạn cùng tham khảo.


Ebook Bàn về cách mạng Việt Nam: Phần 1

Ebook Bàn về cách mạng Việt Nam: Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Tình hình thế giới và cách mạng Việt Nam, thế giới sau chiến tranh thứ hai và cuộc đấu tranh bảo vệ hòa bình, phong trào dân chủ nhân dân trên thế giới, phong trào giải phóng thuộc địa và nửa thuộc địa. Mời các bạn cùng tham khảo.


Ebook Bàn về cách mạng Việt Nam: Phần 2

Nối tiếp phần 1 của ebook "Bàn về cách mạng Việt Nam" phần 2 tiếp tục trình bày các nội dung tính chất xã hội Việt Nam và cách mạng Việt Nam, nhiệm vụ cơ bản của cách mạng Việt Nam, động lực của cách mạng Việt Nam, đặc điểm của cách mạng Việt Nam, nhân dân dân chủ chuyên chính và vô sản chuyên chính. Mời các bạn cùng tham khảo.


Ebook Giới thiệu các văn kiện quốc tế về quyền con người: Phần 1

Ebook Giới thiệu các văn kiện quốc tế về quyền con người: Phần 1 trình bày các bộ luật quốc tế về quyền của con người, tuyên ngôn toàn thế giới về quyền con người - 1948, công ước quốc tế về các quyền kinh tế xã hội và văn hóa, các văn kiện quốc tế cơ bản về quyền con người, công ước quốc tế về xóa bỏ mọi hình thức phân biệt chủng tộc,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.


Ebook Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam (1920-1930): Phần 1

Ebook Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam (1920-1930): Phần 1 phân tích và làm rõ bối cảnh ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam, các phong trào yêu nước và phong trào công nhân ở Việt Nam cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX, quá trình Nguyễn Ái Quốc ra đi tìm đường cứu nước, chuẩn bị về chính trị, tư tưởng và tổ chức cho sự ra đời của Đảng. Mời các bạn cùng tham khảo.


Ebook Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam (1920-1930): Phần 2

Ebook Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam (1920-1930): Phần 2 trình bày các nội dung về các tổ chức cộng sản đầu tiên ở Việt Nam, hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, cương lĩnh chính trị và điều lệ đầu tiên của Đảng, đặc điểm và ý nghĩa sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo.


Một số giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục quốc phòng, an ninh cho sinh viên đại học hiện nay

Bài viết trình bày các yếu tố tác động trực tiếp vào quá trình quản lí, giảng dạy môn học và và các yêu cầu nâng chất lượng giáo dục quốc phòng, an ninh cho sinh viên đại học.


Vấn đề chăm lo bồi dưỡng thế hệ trẻ em cho cách mạng trong di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Bài viết góp phần tìm hiểu tư tưởng về bồi dưỡng thế hệ trẻ cho cách mạng của Người trong "Di chúc" và rút ra những vấn đề cần quán triệt và vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào chăm lo bồi dưỡng thế hệ trẻ thanh niên Việt Nam hiện nay.


Thi tìm hiểu 70 năm truyền thống nghành Vận tải Quân sự (18/6/1949 – 18/6/2019)

Nội dung tài liệu trình bày các câu hỏi và đáp án liên quan đến tìm hiểu 70 năm truyền thống nghành Vận tải Quân sự (18/6/1949 – 18/6/2019). Mời các bạn tham khảo!


Ebook 80 năm Đảng Cộng sản Việt Nam với giai cấp công nhân và Công đoàn Việt Nam: Phần 1

Phần 1 cuốn sách “80 năm Đảng Cộng sản Việt Nam với giai cấp công nhân và Công đoàn Việt Nam” cung cấp cho người đọc các nội dung: Đảng cộng sản Việt Nam nói về giai cấp công nhân, Đảng cộng sản Việt Nam nói về công đoàn Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Ebook 80 năm Đảng Cộng sản Việt Nam với giai cấp công nhân và Công đoàn Việt Nam: Phần 2

Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách “80 năm Đảng Cộng sản Việt Nam với giai cấp công nhân và Công đoàn Việt Nam” cung cấp cho người đọc các nội dung Đang lãnh đạo giai cấp công nhân và Công đoàn. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên học tập, làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh về thanh niên, công tác Đoàn

Thanh niên là lực lượng xã hội to lớn, là một trong những nhân tố quan trọng quyết định tương lai, vận mệnh dân tộc, là lực lượng chủ yếu làm chủ trên nhiều lĩnh vực, đảm nhiệm những công việc khó khăn, gian khổ đòi hỏi sự hy sinh, cống hiến và sáng tạo. Ngay từ ngày khi chuẩn bị lực lượng cho cách mạng Việt Nam đến mọi giai đoạn phát triển về sau của đất nước, Hồ Chí Minh luôn nhấn mạnh rằng: Phải đặc biệt chú trọng tới thanh niên và tổ chức hoạt động của họ - Đoàn Thanh niên.


Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lãnh đạo thực hiện công tác tuyên truyền miệng trong thời kỳ mới

Công tác tuyên truyền là một trong ba bộ phận tạo thành công tác tư tưởng của Đảng và được tiến hành qua nhiều hình thức khác nhau. Trong công tác tuyên truyền thì tuyên truyền miệng thông qua hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên là một trong những kênh thông tin quan trọng, chủ yếu và chính thống nhằm giáo dục, phổ biến, quán triệt quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước đến quần chúng nhân dân một cách cụ thể, trực tiếp.


Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về đoàn kết, bình đẳng, tương trợ giữa các dân tộc trong giải quyết vấn đề dân tộc ở tỉnh Thái Nguyên hiện nay

Tư tưởng đoàn kết, bình đẳng, tương trợ giữa các dân tộc từ góc độ truyền thống ấy được Chủ tịch Hồ Chí Minh nâng lên tầm cao mới, mang ý nghĩa cách mạng, khoa học triệt để qua thế giới quan duy vật và phương pháp luận biện chứng. Thực hiện tốt vấn đề đoàn kết, bình đẳng, tương trợ giữa các dân tộc sẽ góp phần xây dựng và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc ở Việt Nam cũng như ở các địa phương của nước ta nói riêng, trong đó có tỉnh Thái Nguyên.


Vai trò của hệ thống chính trị trong việc thực hiện quyền làm chủ của nhân dân tại Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh

Chú trọng dân chủ và không ngừng phát huy quyền làm chủ của nhân dân là một chủ trương lớn, lâu dài và quan trọng của Đảng, nhà nước ta bởi vì dân chủ không chỉ là mục tiêu, động lực mà còn là bản chất của chế độ chính trị ở nước ta, bản chất của toàn bộ hệ thống chính trị. Trong điều kiện hiện nay, để phát huy quyền làm chủ của nhân dân trước hết đòi hỏi hệ thống chính trị các cấp phải phát huy được vai trò của mình trong việc động viên, khuyến khích và tạo điều kiện để nhân dân hiểu và nâng cao không ngừng vai trò là chủ và làm chủ của mình.


Vấn đề kiểm soát quyền lực trong Đảng hiện nay

Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo đất nước và toàn xã hội, chính vì vậy Đảng có vị trí, vai trò lớn trong đời sống xã hội. Xuất phát từ tầm quan trọng của Đảng và yêu cầu của cuộc cách mạng trong giai đoạn hiện nay thì cần phải có cơ chế kiểm soát quyền lực, đảm bảo cho sự lãnh đạo của Đảng luôn đúng đắn, sáng tạo. Bài viết làm rõ sự cần thiết phải có cơ chế kiểm soát quyền lực trong Đảng thông qua việc nghiên cứu các tác phẩm kinh điển của V.I.Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, đồng thời góp phần làm rõ một số vấn đề lý luận và thực tiễn trong Đảng hiện nay.


Vận dụng quan điểm Hồ Chí Minh về nghệ thuật tạo lực, lập thế trong sự nghiệp giữ gìn an ninh, trật tự

Trong điều kiện một nước nông nghiệp lạc hậu phải đấu tranh chống lại sự xâm lược của những nước có nền công nghiệp, khoa học kỹ thuật phát triển mạnh mẽ, quân đội được trang bị hiện đại như Pháp và Mỹ, “bài toán” về sự chênh lệch lực lượng được đặt ra đối với các nhà quân sự Việt Nam. Hồ Chí Minh - nhà chiến lược quân sự đại tài - đã thay đổi cán cân giữa địch và ta với việc kế thừa và đưa nghệ thuật quân sự Việt Nam lên tầm cao mới, trong đó nổi bật lên nghệ thuật tạo lực, lập thế, góp phần đưa cách mạng Việt Nam đi đến thắng lợi.


Thuận Châu sau 10 năm thực hiện quyết định 185-QĐ/TW, ngày 03/9/2008 của Ban Bí thư Trung ương Đảng

Trong những năm qua, các cấp uỷ đảng, chính quyền huyện Thuận Châu thường xuyên quan tâm chăm lo đến việc học tập lý luận chính trị và trau dồi phẩm chất đạo đức cách mạng, được xác định là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, công tác bồi dưỡng nguồn nhân lực ở địa phương, đơn vị để giữ vững sự ổn định chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và quốc phòng an ninh, đáp ứng nhu cầu của thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế .


Quá trình hình thành thể chế chính trị của tổ chức quốc tế Pháp ngữ

Bài viết này cung cấp những thông tin về quá trình chuyển biến này đồng thời phân tích vai trò một chủ thể quan hệ quốc tế của tổ chức quốc tế Pháp ngữ trên trường quốc tế.


Những luận điểm về Đảng Cộng sản Việt Nam trong tác phẩm đường kách mệnh và ý nghĩa đối với công tác xây dựng Đảng hiện nay

“Đường kách mệnh” của Hồ Chí Minh, một trong những di sản tư tưởng quý báu của Đảng và dân tộc Việt Nam, bàn về những vấn đề cơ bản nhất của cách mạng ở nước ta, trong đó nổi bật là những luận điểm về Đảng cách mạng. Những luận điểm về Đảng cách mạng của Người không chỉ đóng vai trò là kim chỉ nam trong quá trình chuẩn bị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc mà còn tiếp tục chỉ đạo công tác xây dựng Đảng trong công cuộc đổi mới đất nước hiện nay.


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

CTV FACE

Có thể bạn quan tâm

Beyond Management Workplace_5
  • 20/02/2012
  • 46.294
  • 406
Bộ đề kinh tế chính trị 7
  • 30/10/2011
  • 13.370
  • 933

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu