Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Chính trị học (7.194)

Ebook Cương lĩnh chính trị ngọn cờ lý tưởng lý luận chỉ đạo sự nghiệp cách mạng của chúng ta

Để giúp bạn đọc nghiên cứu, tìm hiểu sâu hơn về quá trình hình thành, phát triển tư duy lý luận và nhận thức chính trị của Đảng ta .Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia đã xuất bản cuốn sách Cương lĩnh chính trị ngọn cờ tư tưởng lý luận chỉ đạo sự nghiệp cách mạng của chúng ta của GS, TS. Nguyễn Phú Trọng. Nội dung của cuốn sách đề cập một cách khái quát, có hệ thống những quan điểm lý luận chính trị cơ bản của Đảng ta thể hiện trong các bản Cương lĩnh Chính trị của Đảng từ năm 1930 đến nay, sự phát triển nhận thức của Đảng qua các giai đoạn cách mạng, những vấn đề đặt ra cần tiếp tục đi sâu nghiên cứu, tổng kết để không ngừng bổ sung, phát triển, hoàn thiện quan điểm, đường lối của Đảng trên con đường xây dựng và phát triển đất nước.


Ebook Đảng cộng sản Việt Nam với việc cải cách nền hành chính nhà nước: Phần 1

Ebook Đảng cộng sản Việt Nam với việc cải cách nền hành chính nhà nước: Phần 1 trình bày một số vấn đề về lý luận và thực tiễn của việc Đảng lãnh đạo cải cách nền hành chính nhà nước, Đảng lãnh đạo cải cách nền hành chính nhà nước trong những năm đầu đổi mới đất nước (1986-1996), Đảng lãnh đạo cải cách nền hành chính nhà nước trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước (1996-2010). Để nắm nội dung chi tiết mời các bạn cùng tham khảo.


Ebook Đảng cộng sản Việt Nam với việc cải cách nền hành chính nhà nước: Phần 2

Nối tiếp phần 1 của ebook Đảng cộng sản Việt Nam với việc cải cách nền hành chính nhà nước phần 2 tiếp tục trình bày một số kết quả và kinh nghiệm từ quá trình Đảng lãnh đạo cải cách nền hành chính nhà nước và những bài học kinh nghiệm để đời trong việc cải cách nền hành chính nhà nước. Mời các bạn cùng tham khảo.


Thực trạng và một số giải pháp vận dụng phương pháp dạy học giải quyết tình huống có vấn đề trong giảng dạy các môn Lí luận chính trị ở Đại học Thái Nguyên hiện nay

Bài viết tìm hiểu thực trạng vận dụng phương pháp dạy học giải quyết tình huống có vấn đề trong dạy học các môn Lí luận chính trị ở Đại học Thái Nguyên hiện nay và đề xuất một số giải pháp thực hiện nhằm nâng cao chất lượng dạy học bộ môn.


Tăng cường hiệu quả giáo dục ý thức chính trị cho học viên các học viện công an nhân dân trong bối cảnh hiện nay

Giáo dục ý thức chính trị cho sinh viên trong các trường đại học nói chung, học viên các Học viện Công an nhân dân nói riêng là một trong những nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, góp phần bồi dưỡng cho thế hệ trẻ có niềm tin tuyệt đối vào thắng lợi trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước theo con đường mà Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lựa chọn. Qua việc phân tích những khó khăn, thách thức, bài viết đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác giáo dục ý thức chính trị cho học viên các Học viện Công an nhân dân ở Việt Nam trong bối cảnh hiện nay.


Một số suy nghĩ về đổi mới phương pháp dạy học các môn Lý luận chính trị theo hướng phát huy tính tích cực của sinh viên

Đổi mới phương pháp dạy học theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động và sáng tạo của người học là xu hướng tất yếu của giáo dục Việt Nam trong thời kỳ hội nhập và phát triển hiện nay. Đối với các môn lý luận chính trị (LLCT), xuất phát từ đặc thù tri thức của các môn học này, tìm kiếm và áp dụng các phương pháp dạy học phù hợp để nâng cao năng lực tự học, tự nghiên cứu cho sinh viên là yêu cầu cấp bách, góp phần nâng cao chất lượng quá trình dạy học.


Dạy học và kiểm tra, đánh giá các môn Lí luận chính trị theo hướng tiếp cận năng lực nghề nghiệp ở trường đại học

Việc tăng cường kĩ năng nghề nghiệp cho sinh viên không chỉ là nhiệm vụ của các môn học chuyên ngành, liên ngành mà đòi hỏi các môn Lí luận chính trị (môn chung) cũng phải hướng đến. Bài viết này đề cập việc dạy, học và kiểm tra, đánh giá các môn Lí luận chính trị theo hướng tiếp cận năng lực nghề nghiệp ở trường đại học.


Nghiên cứu mô hình chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam: Một số vấn đề cần quan tâm

Trên cơ sở phân tích một cách khái lược các mô hình chủ nghĩa xã hội đã từng và đang tồn tại trên thế giới, trong bài viết này, chúng tôi đã đề cập tới mô hình xã hội xã hội chủ nghĩa của Việt Nam với 8 đặc trưng được Đảng ta nêu ra trong Văn kiện Đại hội lần thứ XI. Đến Đại hội XII, những đặc trưng đó của mô hình chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam tiếp tục được Đảng kiên trì.


Nghị lực phi thường, vượt lên mọi thử thách, khó khăn - phẩm giá đặc biệt của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Chủ tịch Hồ Chí Minh là đại bậc "đại nhân, đại trí, đại dũng". Trong hệ thống nghiên cứu về Chủ tịch Hồ Chí Minh, chúng tôi đã giới thiệu về "đại nhân", "đại trí". Trong bài này, chúng tôi tiếp tục giới thiệu về "đại dũng" của Người - đó là nghị lực phi thường, vượt lên mọi khó khăn, thử thách, để hoàn thành mục tiêu cao đẹp đặt ra.


Bước đầu tìm hiểu tư tưởng Hồ Chí Minh về ngoại giao

Hồ Chí Minh là người đặt nền móng xây dựng nền ngoại giao Việt Nam hiện đại. Tư tưởng ngoại giao của Người là sợi chỉ đỏ, kim chỉ nam cho ngoại giao Việt Nam. Trong khuôn khổ bài viết, tác giả phân tích một số luận điểm nổi bật trong tư tưởng ngoại giao của Hồ Chí Minh, giá trị của nó đối với cách mạng Việt Nam.


Di chúc chủ tịch Hồ Chí Minh - Quốc bảo và Pháp bảo của chúng ta

Là nhà tư tưởng Mác xít sáng tạo, lãnh đạo kiệt xuất của Đảng và dân tộc Việt Nam, Hồ Chí Minh để lại cho dân tộc và Đảng ta một tài sản tinh thần vô giá, kết tinh ở 5 tác phẩm tiêu biểu của Người qua những chặng đường cách mạng đã được xếp hạng Bảo vật Quốc gia, đặc biệt là bản Di chúc thiêng liêng mà toàn Đảng, toàn dân ta đã ra sức thực hiện trong 50 năm qua, kể từ khi Người đi vào cõi vĩnh hằng.


Hệ tư tưởng Hồ Chí Minh trong tiến trình cách mạng Việt Nam

Thế giới quan của Hồ Chí Minh đã ảnh hưởng toàn diện và sâu sắc đến Việt Nam trong cách mạng giải phóng dân tộc và xây dựng xã hội mới. Cách dịch thuật ngữ “tư tưởng Hồ Chí Minh” ra tiếng Nga là “Идеи Хо Ши Мина” sẽ dẫn đến việc làm mất tính hệ thống của các quan điểm của Người về thế giới và “công nghệ” đấu tranh giải phóng dân tộc, vì “идеи”/“ý tưởng” là tập hợp không gắn kết những ý kiến riêng biệt, về các chủ đề khác nhau, mà trong trường hợp chúng ta đang xem xét thì không phải như vậy. Đó phải mặc định là hệ tư tưởng Hồ Chí Minh.


Tài liệu thi Nghiệp vụ công tác Mặt trận và Đoàn thể - Trung cấp lý luận chính trị

Nội dung tài liệu trình bày 6 câu hỏi về Nghiệp vụ công tác Mặt trận và Đoàn thể và đưa ra đáp án cụ thể giúp các bạn ôn tập, củng cố kiến thức để làm bài thi thật tốt. Mời các bạn tham khảo!


Tư tưởng Hồ Chí Minh về vị trí vai trò đạo đức

Tài liệu trình bày các câu hỏi và đáp án lien quan đến nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh về vị trí vai trò đạo đức. Để hiểu rõ hơn mời các bạn tham khảo chi tiết nội dung tài liệu!


Tư tưởng Hồ Chí Minh về nội dung đạo đức

Nội dung tài liệu đưa ra các câu hỏi và phân tích các câu hỏi liên quan đến tư tưởng Hồ Chí Minh về nội dung đạo đức. Để hiểu rõ hơn, mời các bạn tham khảo!


Phân tích đặc điểm, bản chất tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh

Nội dung trình bày các câu hỏi phân tích đặc điểm, bản chất tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh. Để hiểu rõ hơn, mời các bạn tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.


Xây dựng Đảng cầm quyền theo tư tưởng Hồ Chí Minh

Tài liệu trình bày và phân tích về xây dựng Đảng cầm quyền theo tư tưởng Hồ Chí Minh, Để hiểu rõ hơn, mời các bạn tham khảo chi tiết nội dung tài liệu này.


Possible classification of the methods of operational research applicable in the field of defense

The overall dynamic development of operational research in various fields of human activities urges the need for a clearer and mathematically more explicit classification of its methods. This need is also very urgent in the field of defense, particularly because of the complications of modern conflicts, as well as of new security requirements. One of the possible classifications of methods based on the theory of games as a mathematical model for solving conflict situations is presented in this paper. The connections between methods and their mathematical description are underlined.


Thực trạng dạy, học các môn Lí luận chính trị cho sinh viên Trường Đại học Y Hà Nội năm 2017-2018 và một số yếu tố liên quan

Nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy các môn Lí luận chính trị, nghiên cứu đi sâu phân tích thực trạng dạy, học các môn lí luận chính trị cho sinh viên Trường Đại học Y Hà Nội năm 2017-2018 và một số yếu tố liên quan. Kết quả nghiên cứu, là cơ sở đề xuất việc đổi mới phương pháp giảng dạy để nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập các môn Lí luận chính trị cho sinh viên Trường Đại học Y Hà Nội trong giai đoạn hiện nay.


Đổi mới công tác giảng dạy lý luận chính trị tại Trường Cao đẳng Sư phạm Lào Cai đáp ứng yêu cầu giáo dục phổ thông

Bài viết trình bày khái lược thực trạng công tác giảng dạy lý luận chính trị tại trường Cao đẳng Sư phạm Lào Cai, chỉ ra những điểm mạnh và hạn chế nhất định trong giảng dạy học các môn lý luận chính trị, trên cơ sở đó tác giả đề xuất 5 biện pháp về đổi mới nội dung chương trình, tập bài giảng, giáo án, phương pháp dạy học cho đến khâu kiểm tra đánh giá. Qua đó góp phần đổi mới công tác giảng dạy lý luận chính trị một cách toàn diện đáp ứng được yêu cầu giáo dục phổ thông hiện nay.


Sử dụng sơ đồ trong dạy học môn Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam ở trường Đại học Kĩ thuật Y tế Hải Dương hiện nay

Trên cơ sở phân tích vai trò của sơ đồ trong dạy học môn Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, bài viết đưa ra các biện pháp nhằm sử dụng hiệu quả, phát huy tối đa vai trò của sơ đồ trong dạy học bộ môn ở trường Đại học Kĩ thuật Y tế Hải Dương hiện nay. Kết quả thực nghiệm sư phạm đã cho thấy sự thành công, hiệu quả của phương pháp dạy học này.


Cơ sở hình thành và sự phát triển mối quan hệ hữu nghị giữa tỉnh Quảng Bình và Khăm Muộn

Bài viết làm rõ những cơ sở đưa đến sự hình thành và phát triển bền vững của quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai tỉnh Quảng Bình - Khăm Muộn về vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên; dân cư, văn hóa, lịch sử; yêu cầu chống kẻ thù chung.


Những tiền đề hình thành tư tưởng chính trị của Huỳnh Thúc Kháng

Bài viết trình bày những nhân tố lý luận ảnh hưởng đến quá trình hình thành và chuyển biến trong tư tưởng chính trị của Huỳnh Thúc Kháng. Đó là tư tưởng đổi mới của Nguyễn Trường Tộ, Nguyễn Lộ Trạch… thế kỷ XX, những quan điểm mới mẻ của các nhà cải cách Trung Quốc như Khang Hữu Vi, Lương Khải Siêu truyền bá vào Việt Nam đầu thế kỷ XX qua các tân thư.


Quan hệ thương mại giữa Ấn Độ và Singapore từ năm 2005 đến năm 2015

Quan hệ giữa Ấn Độ và Singapore có chiều sâu lịch sử, bao hàm các yếu tố đan xen về truyền thống, ngôn ngữ, văn hóa. Trên cơ sở nền tảng những thành tựu đạt được, dưới sự tác động của các bối cảnh mới, hiện nay, hai nước đã nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược. Trong đó, quan hệ kinh tế chiếm một vị trí rất quan trọng. Trên cơ sở thống kê và phân tích từ nguồn tài liệu khá phong phú, bàii viết đi sâu tìm hiểu thực trạng hợp tác thương mại Ấn Độ - Singapore trong giai đoạn từ năm 2005 đến năm 2015.


Sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân trong cách mạng Tháng Tám 1945 - minh chứng của triết lý Hồ Chí Minh về chủ thể chính trị

Trong hệ thống triết lý chính trị Hồ Chí Minh, triết lý về chủ thể chính trị chiếm vị trí quan trọng. Nó trả lời cho câu hỏi: Ai sẽ là người thực hiện trên con đường đạt đến các giá trị đích thực của một nền chính trị? Triết lý Hồ Chí Minh về chủ thể chính trị của cách mạng Việt Nam là người dân, là nhân dân. Sức mạnh của nhân dân là vô địch.


Về mối quan hệ Việt Nam - Ấn Độ hiện nay

Quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Ấn Độ đã trải qua thời gian 45 năm (1972-2017), trong đó từ năm 2007 được đặt trong khuôn khổ đối tác chiến lược. Kết quả của mối quan hệ đó đã tạo thêm sức mạnh về nhiều mặt cho cả hai nước, góp phần vào sự phát triển tiến bộ của khu vực cũng như của cả thế giới. Những kết quả đó là tài sản chung của hai nước Việt Nam-Ấn Độ và là những giá trị mang sang một giai đoạn mới của sự phát triển ở mỗi nước.


Tài liệu thi Quản lý hành chính nhà nước - Trung cấp lý luận chính trị

Tài liệu tổng hợp những câu hỏi và đáp án về Quản lý hành chính nhà nước - Trung cấp lý luận chính trị. Để hiểu rõ hơn, mời các bạn tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.


Tài liệu thi tư tưởng Hồ Chí Minh - Trung cấp lý luận chính trị

Tài liệu tổng hợp những câu hỏi và đáp án về Tài liệu thi tư tưởng Hồ Chí Minh - Trung cấp lý luận chính trị. Để hiểu rõ hơn, mời các bạn tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.


Tài liệu thi Đường lối, chính sách - Trung cấp lý luận chính trị

Tài liệu tổng hợp các câu hỏi về Đường lối, chính sách - Trung cấp lý luận chính trị. Để hiểu rõ hơn, mời các bạn tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.


Bài giảng Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Leenin: Chương 3 - Phép biện chứng duy vật

Nội dung của "Bài giảng Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Leenin: Chương 3 - Phép biện chứng duy vật " trình bày kiến thức về phép biện chứng và phép biện chứng duy vật, hai nguyên lí cơ bản của phép biện chứng duy vật và các cặp phạm trù cơ bản của phép biện chứng duy vật. Mời các bạn tham khảo!


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu