Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Chính trị học (7.326)

Hồ Chí Minh – Người sáng lập và xây dựng tổ chức Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

Bài viết trình bày vai trò của Hồ Chí Minh đối với sự phát triển của tổ chức Đoàn thanh niên ở Việt Nam, công tác xây dựng cán bộ Đoàn, đặt ra một số vấn đề cần quan tâm trong hoạt động của tổ chức Đoàn giai đoạn hiện nay.


Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư - Hồ Trung Kiên

Hồ Chí Minh là một nhà tư tưởng, một lãnh tụ cách mạng đã bàn nhiều nhất, quan tâm hàng đầu đến vấn đề đạo đức. Bàn một cách sâu sắc, cô đọng, thấm thía, đồng thời chính Người đã tự mình, trong cả cuộc đời, thực hiện một cách hoàn chỉnh, trọn vẹn nhất những tư tưởng và khát vọng đạo đức do mình đặt ra. Hồ Chí Minh vừa là nhà lý luận về đạo đức, vừa là một tấm gương đạo đức trong sáng, gần gũi và độc đáo nhất.


Revision of Marxist thought in global socialist perspectives

Marxism gives a common background to both school of thoughts either capitalism or socialism. Marxism is also known as scientific socialism because of its practical validity. Marxism believes that the downfall of capitalism is inevitable according to its own process of dialectic feature. Communism is an extreme limit of Marxism whereas socialism is considered to be a transitional phase of capitalism and communism. The failure of both classical capitalism on the one hand and communism on the other together with the successful achievements of socialism in various countries are sufficient evidences to rationalize the practical validity of socialism in global perspectives. In this context, particularly evolutionary socialists have sufficiently contributed to replace the deficiencies of Marxism in global socialist perspectives.


Ảnh hưởng của “vấn đề Campuchia” đến tiến trình bình thường hóa quan hệ Trung Quốc - Việt Nam (1989-1991)

Quan hệ Trung Quốc – Việt Nam – Campuchia đã trải qua một giai đoạn đầy sóng gió trong suốt những năm 1979–1989. Với việc Việt Nam chủ động rút hết quân đội khỏi Campuchia vào cuối năm 1989 đánh dấu một bước ngoặt mới. Các nước có liên quan phải tiến hành đàm phán tích cực, thiện chí và đặc biệt là phải có những nhượng bộ lẫn nhau trong tiến trình đàm phán. Việc giải quyết “vấn đề Campuchia” giai đoạn 1989–1991 là nhân tố lớn nhất, ảnh hưởng trực tiếp đến việc bình thường hóa quan hệ Trung Quốc – Việt Nam.


Historical analysis of civil-military relations in Nepal

As like in other developing democracies, it is obvious that there are many CMR problems in Nepal. A lack of national security policies and common national interests, ignorance about security sensitiveness, political instability, parochialism, mistrust, are prominent factors contributing to Nepal’s adverse civil-military relations. However, the military though has already begun to tuning with democratic norms and values should further be engaged in serious organizational reform that includes among others; enhancing professionalism, further accountability, transparency and loyalty of army to the civilian authority follow by earliest promulgation of democratic constitution with the clear provision of democratic control over armed forces.


Quest for political stability: Party leadership role in CA

This constitution has institutionalized the federal democratic republican setup and it has opened the rooms for amendment, whereas the constitution of the Kingdom of Nepal, 1990 was not amended even a single article for the last many years. Writing the constitution through the CA was a great achievement of Nepal. During the constitution declaration period major political forces like Big-3 NC, CPNUML and UCPNM showed their highest degree of Unity. The new constitution was passed by more than two thirds majority in the CA. But the Conflict about the number of States (Pradesh) is hampering the stability of the present new constitution.


Nepal’s armed conflict and the peace process

This paper deals with the political development of Nepal and its history of armed conflict. The formation of Nepali nation-state is not very long, again throughout its political history Nepal remained an independent country, but this country experienced a decade long political conflict from 1996 to 2006. The failure of political change of 1951 and 1990 prepared a political ground for the official beginning the People’s War, and after 2006 the country is moving into the path of peace process. Similarly, the formation of political parties has not a long history compared it with the beginning of democratic movement in India, China and other countries of the world. The poor political vision of the political leaders failed to institutionalize the political change of Nepal, and now the ongoing peace process of Nepal should erase all the weaknesses and conclude it for building a prosperous nation.


Lập trường thay đổi của Mỹ về “vấn đề Campuchia” giai đoạn 1985-1991

Cuộc khủng hoảng ở Campuchia (1979-1991) được biết đến dưới thuật ngữ chính trị quốc tế - “Vấn đề Campuchia”, được xem là một trong những sự kiện quan trọng nhất trong quan hệ quốc tế hiện đại ở khu vực Đông Nam Á; kéo theo sự dính líu, can thiệp của nhiều quốc gia và lực lượng quốc tế, trong đó có Mỹ. Trên cơ sở hệ thống hóa những quan điểm, thái độ và hành vi của Mỹ đối với các phe phái chính trị Campuchia trong cuộc xung đột, dưới tác động của cuộc Chiến tranh lạnh, bài viết tập trung phân tích sự thay đổi về lập trường và thái độ của Mỹ khi tham dự vào cuộc khủng hoảng ở Campuchia từ 1985 đến 1991; tức là giai đoạn Mỹ chuyển mức độ từ lập trường chính trị thực dụng cứng rắn mang sắc thái “trả thù” các đối thủ cộng sản, sang mức độ mềm dẻo thỏa hiệp hơn với các nước lớn, nhằm dàn xếp “vấn đề Campuchia” có lợi cho phía Mỹ và phương Tây.


Quan hệ Australia - Việt Nam thành tựu và triển vọng

Quan hệ giữa Australia với Việt Nam đã phát triển liên tục trên nhiều lĩnh vực, trên cơ sở song phương và đa phương trong hơn 3 thập kỷ. Thành quả của mối quan hệ đó đã nâng cao vị thế và uy tín của Việt Nam và Australia trên trường quốc tế. Trong tương lai, quan hệ giữa Australia với Việt Nam phát triển rất thuận lợi, song cũng còn những thách thức đòi hỏi quốc gia phải năng động và sáng tạo hơn.


Nhận diện chính quyền tự trị địa phương của xã hội phương Đông - Tiếp cận lý thuyết và thực tiễn từ trường hợp Nhật Bản

Chính quyền địa phương là cơ quan nhà nước ở địa phương. Để đảm bảo sự thống trị toàn vẹn lãnh thổ và duy trì quyền lực thống trị xã hội thống nhất, giai cấp cầm quyền nhất thiết tạo lập hệ thống quản trị địa phương. Mức độ tự trị, tự quản trong hoạt động của chính quyền địa phương, phụ thuộc không chỉ vào các yếu tố tự nhiên, lịch sử, tâm lý xã hội, mà còn phụ thuộc vào khả năng áp đặt ý chí kiểm soát của chính quyền trung ương. Khác các nước phương Đông, Nhật Bản trở thành đất nước “hiếm có” về hệ thống tổ chức quyền lực nhà nước từ trung ương tới địa phương. Chính sự phân quyền mạnh mẽ trong các cơ quan nhà nước, đặc biệt giữa chính quyền trung ương và chính quyền địa phương đã tạo nên ở Nhật Bản một cấu trúc chính trị vững chắc, ổn định, năng động và hoạt động hiệu quả.


Bộ đội biên phòng An Giang với nhiệm vụ bảo vệ biên giới thời kì 1975-1979

Là một tỉnh biên giới Tây Nam, An Giang có hệ thống đồn biên phòng gồm biên phòng đường biên, biên phòng cửa khẩu với nhiệm vụ chủ yếu là quản lý và bảo vệ biên giới quốc gia. Đặc biệt trong thời kỳ 1975-1979, khi đất nước vừa kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, lại phải bước ngay vào quá trình đấu tranh chống chế độ diệt chủng Khmer Đỏ - Campuchia xâm lược, bộ đội biên phòng An Giang (qua các đồn biên phòng Đồng Đức, Lạc Quới, Vĩnh Gia, Vĩnh Nguơn) đã có quá trình hoạt động căng thẳng và ác liệt, tổ chức chiến đấu chống địch để bảo vệ biên giới, góp phần vào thắng lợi trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc ở biên giới Tây Nam.


Phong trào đấu tranh chống dồn dân, phá ấp chiến lược ở Sóc Trăng (1964-1965)

Sau cuộc đảo chính Ngô Đình Diệm ngày 1/11/1963, quốc sách “ấp chiến lược” được thay thế bằng chính sách “ấp tân sinh” và nhanh chóng được triển khai trên toàn miền Nam, trong đó có địa bàn tỉnh Sóc Trăng. Về bản chất, ấp tân sinh chính là ấp chiến lược trước đây nhưng được thay thế bằng tên gọi. Trong năm 1964 và 1965, bằng nhiều hình thức, quân và dân trên địa bàn


Giảng dạy về mô hình kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam: Lý luận, thực tiễn và khuyến nghị

Bài viết bàn về nội dung được giảng dạy về mô hình kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa mà Đảng Cộng sản Việt Nam đang xây dựng trong hệ thống giáo dục đại học ở Việt Nam hiện nay. Mặc dù đã có những bước tiến về nhận thức, đặc biệt trong mười năm qua (2006 – 2016), lý luận về kinh tế thị trường và thể chế kinh tế gắn liền với nó vẫn còn nhiều vấn đề chưa rõ.


Nghiên cứu lý luận xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam về chính trị

Quân đội nhân dân Việt Nam ra đời từ phong trào đấu tranh cách mạng giải phóng dân tộc của nhân dân do Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh tổ chức, xây dựng, lãnh đạo, giáo dục và rèn luyện. Chủ nghĩa Mác - Lênin; tư tưởng Hồ Chí Minh; đường lối, quan điểm của Đảng là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho mọi hoạt động tổ chức, xây dựng, chiến đấu của quân đội. Xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam về chính trị phải có lý luận soi đường và việc nghiên cứu phát triển lý luận xây dựng quân đội về chính trị là sự kế thừa, bổ sung lý luận nhằm nâng lý luận lên một tầm cao mới bằng những tri thức mới được tổng kết và khái quát từ thực tiễn, đáp ứng yêu cầu xây dựng quân đội về chính trị.


Tìm hiểu mối quan hệ chính trị - ngoại giao giữa Việt Nam và Mianma từ năm 1975 đến nay

Bài viết nghiên cứu những cơ bản của mối quan hệ chính trị ngoại giao giữa Việt Nam và Mianma; các thành tựu và triển vọng của mốn quan hệ chính trị - ngoại giao giữa Việt Nam và Mianma từ năm 1975 đến nay.


Contributions of protestantism in the initial period of introduction into China and Vietnam

In comparing the contribution of Protestantism in China and in Vietnam in the first period of evangelisation through the aspects of education, healthcare, information, press, publication, social charity and cultural exchanges between the Occident and the Orient, the contribution analyses the main causes leading to a difference of the social influence degree of Protestantism in China and Vietnam.


Policies toward protestantism in the central highlands of Vietnam over 30 years of innovation

The article presents the renovation and success in policies toward Protestantism in the Central Highlands over 30 years of Innovation (Đổi mới) in Vietnam. It also indicates the issues to be interested in the near future in order to warrant the religious needs of the people, direct of religious activities in accordance with the law, and ensure political security there.


Hợp tác Việt - Trung trong vấn đề biên giới trên địa bàn hai tỉnh Quảng Ninh và Quảng Tây từ năm 1991 đến năm 2010

Bài viết trình bày vài nét về tình hình biên giới Việt – Trung trên địa phận hai tỉnh Quảng Ninh và Quảng Tây; tình hình hợp tác Việt – Trung trong vấn đề biên giới trên địa bàn hai tỉnh Quảng Ninh và Quảng Tây từ năm 1991 đến năm 2010.


Information openness on organization and operation of state apparatus in Vietnam

This paper clarifies somewhat the legal situation of information openness on organization and operation of state apparatus in order to implement the direct democracy today, and thence puts forth some recommendations to change the awareness of information openness on organization and operation of state apparatus.


Quan hệ thương mại Anh - Liên minh Châu Âu trong bối cảnh Brexit: Thực trạng và triển vọng

Quan hệ thương mại giữa Anh và Liên minh Châu Âu (EU) trong bối cảnh Brexit không có nhiều biến động đáng kể. EU hiện vẫn là đối tác thương mại chủ yếu, chiếm 50% tổng kim ngạch trong xuất nhập khẩu của Anh.


Nhất thể hóa Liên minh Châu Âu hiện nay: Thách thức và xu hướng

Sự kiện Brexit (Anh rời khỏi EU) cùng với hàng loạt các vấn đề khủng hoảng nhập cư, chủ nghĩa dân túy, đang đặt EU trước những thách thức to lớn. Để thúc đẩy nhất thể hóa, EU cần phải cải tổ mạnh mẽ hơn nữa, từ cải cách thể chế tới thực hiện các chính sách trong các lĩnh vực, nhằm giúp EU vượt qua khủng hoảng.


Nguyên lí về mối liên hệ phổ biến trong tư tưởng Hồ Chí Minh

Nguyên lí về mối liên hệ phổ biến trong tư tưởng Hồ Chí Minh là sự vận dụng và phát triển sáng tạo nguyên lí cơ bản của phép biện chứng duy vật vào hoàn cảnh cụ thể của Việt Nam, là hệ thống những nguyên tắc phương pháp luận quan trọng cho hoạt động nhận thức và thực tiễn, có ý nghĩa to lớn đối với sự nghiệp cách mạng nói chung và hoạt động của mỗi con người nói riêng, không chỉ hôm qua mà còn cả hôm nay và mai sau.


Quan điểm về mối quan hệ giữa nhà nước với nhân dân thời kì Tiên Tần

M ối quan hệ giữa nhà nước với nhân dân được các nhà tư tưởng chính trị thời kì Tiên Tần rất chú trọng, xem nó như một yếu tố quyết định sự tồn vong của đất nước. Tuy nhiên, do lập trường giai cấp và sự giải thích về bản tính con người khác nhau nên xuất hiện quan điểm khác nhau, thậm chí đối lập nhau. Bên cạnh những hạn chế thì tư tưởng thời kì Tiên Tần vẫn có những nhân tố phù hợp với xã hội ngày nay, như tư tưởng trọng dân, xem dân là gốc của nước.


Về vai trò của ASEAN trong quá trình xây dựng giải pháp hòa bình cho vấn đề tranh chấp ở biển Đông giữa Việt Nam và Trung Quốc từ 1991 đến 2003

Vấn đề tranh chấp hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa ở biển Đông giữa Trung Quốc với Việt Nam và một số nước khác trong khu vực thời gian qua là một vấn đề khá phức tạp. Nếu như quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam bị Trung Quốc chiếm đóng năm 1974 là khu vực tranh chấp riêng giữa Việt Nam với Trung Quốc thì quần đảo Trường Sa lại có đến 6 nước tuyên bố chủ quyền. Trong đó, Việt Nam và Trung Quốc là hai nước tuyên bố chủ quyền trên toàn bộ quần đảo này, riêng Philippine, Malaysia, Bruney và Đài Loan chỉ tuyên bố về chủ quyền hoặc chiếm giữ một số đảo cụ thể. Từ khi quan hệ Việt - Trung được bình thường hóa trở lại (11/1991), việc giải quyết những tranh chấp trên biển Đông giữa Việt Nam và Trung Quốc bằng con đường hòa bình đang dần dần được mở ra. Trong quá trình đó, tổ chức ASEAN đã có những đóng góp rất quan trọng.


Bước đầu tìm hiểu mối quan hệ giữa Nguyễn Ái Quốc và Phan Bội Châu

Bài viết tìm hiểu các đặc điểm trong quá trình chuyển biến tư tưởng của Phan Bội Châu và nhất là ảnh hưởng lớn lao cũng như sự đánh giá đúng đắn của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đối với nhà yêu nước Phan Bội Châu.


Về chức năng của bầu cử trong nền chính trị phương Tây hiện đại

Bài viết phân tích chức năng của bầu cử trong nền chính trị phương Tây hiện đại; xác định tính chính đáng của các cơ quan quyền lực nhà nước; giúp người dân thực hiện sự ủy quyền và lựa chọn người cầm quyền...


Chế độ dân chủ cộng hòa và những giá trị cần phát huy trong công cuộc đổi mới ở nước ta hiện nay

Bài viết trình bày lịch sử đã chứng minh chế độ dân chủ cộng hòa là một chế độ chính trị và hình thức nhà nước phù hợp với điều kiện kinh tế, chính trị, văn hóa nước ta trong một thời gian dài, nó đã thống nhất, phát huy được sức mạnh to lớn của toàn bộ hệ thống chính trị và của toàn thể xã hội, tạo nên sức mạnh vô địch của khối đại đoàn kết dân tộc, của dân chủ. Những đặc điểm ưu trội và giá trị của chế độ này cần được tiếp thu nghiên cứu để phát huy, phát triển trong công cuộc đổi mới hệ thống chính trị do Đảng lãnh đạo ở nước ta hiện nay.


Văn hoá chính trị và lịch sử dưới góc nhìn văn hoá chính trị

Bài viết giới thiệu cuốn sách “Văn hóa chính trị và lịch sử dưới góc nhìn văn hóa chính trị” với nội dung: chiều cạnh chủ quan của những cơ sở xã hội của hệ thống chính trị; nhóm sự kiện và quá trình lịch sử thứ nhất liên quan đến ý thức dân tộc, phương thức hình dung về cộng đồng dân tộc và tâm thức dân tộc của người Việt…


Cục diện chiến lược ngoại giao Trung Quốc - Láng giềng quan trọng hàng đầu

Cục diện chiến lược ngoại giao Trung Quốc với các nội dung: vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên; vấn đề biên giới; vấn đề năng lượng; chiến lược “Bắc hợp”; chiến lược “Tây tiến”...


Về những giá trị phổ biến của hệ thống bầu cử ở một số nước phương Tây (Qua nghiên cứu trường hợp của Anh, Pháp, Mỹ)

Bài viết trình bày hệ thống bầu cử đã tạo ra một cơ chế dân chủ ổn định; mối quan hệ có trách nhiệm giữa người dân với những người được ủy quyền; cách thức tuyển lựa ứng cử viên của các đảng lớn diễn ra theo nguyên tắc dân chủ cạnh tranh; vận động tranh cử giúp tăng trưởng tiếp xúc và hiểu biết của người dân đối với những người cầm quyền tiềm năng.


Tài liệu mới download

Trắc nghiệm Mô phôi
  • 04/11/2009
  • 45.678
  • 280

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Đề thi lịch sử Đảng 7
  • 17/11/2011
  • 31.219
  • 146

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu