Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Bộ máy hành chính (6.804)

Nghị định số 161/2018/NĐ-CP

Nghị định số 161/2018/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 29 thàng 11 năm 2018. Nghị định sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.


Quyết định số 2697/QĐ-BCT

Quyết định số 2697/QĐ-BCT về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi, chức năng quản lý của bộ công thương. Căn cứ Nghị định 95/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;


Thông tư liên tịch số 01/2016/TTLT-BKHCN-BNV

Thông tư liên tịch số 01/2016/TTLT-BKHCN-BNV Hướng dẫn thực hiện việc bổ nhiệm và xếp lương theo chức danh nghề nghiệp đối với viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ.


Quyết định số 1791/QĐ-BKHCN

Quyết định số 1791/QĐ-BKHCN về việc thành lập Hội đồng Thi đua, Khen thưởng Bộ Khoa học và Công nghệ. Căn cứ Nghị định số 20/2013/NĐ-CP ngày 26/02/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ;


Thông tư số 03/2015/TT-BKHCN

Thông tư số 03/2015/TT-BKHCN ban hành điều lệ mẫu về tổ chức và hoạt động của quỹ phát triển khoa học và công nghệ của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc chính phủ, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.


Quyết định số 3198/QĐ-BKHCN

Quyết định số 3198/QĐ-BKHCN về việc phân công công tác của Bộ trưởng và các Thứ trưởng. Căn cứ Nghị định số 36/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;...


Quyết định số 1623/2017/QĐ-TANDTC

Quyết định số 1623/2017/QĐ-TANDTC ban hành quy định về bộ mã số định danh cơ quan, đơn vị, cá nhân trong ngành tòa án nhân dân. Căn cứ Luật Tổ chức Tòa án nhân dân năm 2014;...


Thông tư số 63/2014/TT-BCA-A81

Thông tư số 63/2014/TT-BCA-A81 Quy định danh mục bí mật nhà nước độ Mật của Ban Kinh tế Trung ương; Căn cứ Pháp lệnh Bảo vệ bí mật nhà nước số 30/2000/PL-UBTVQH10, ngày 28 tháng 12 năm 2000 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội;...


Quyết định số 1778/QĐ-TTg năm 2011

Quyết định số 1778/QD-TTg năm 2011 về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Quốc An giữ chức Phó Chánh Văn phòng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng.


Quyết định số 47/2012/QĐ-TTg

Quyết định số 47/2012/QĐ-TTg về việc thành lập, quản lý và sử dụng Qũy phòng, chống tội phạm. Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;...


Thông tư số 48/2011/TT-BCA

Thông tư số 48/2011/TT-BCA quy định về thực hiện dân chủ trong công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội. Căn cứ Nghị định số 71/1998/NĐ-CP ngày 08 tháng 9 năm 1998 của Chính phủ ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động cơ cơ quan;...


Quyết định số 1740/QĐ-TTg năm 2016

Quyết định số 1740/QĐ-TTg năm 2016 về việc cửa thành viên tham gia Ban chỉ đạo phòng chống rửa tiền. Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ số 76/2015/QH13 ngày 19 tháng 06 năm 2015;...


Quyết định số 507/QĐ-TTg năm 2016

Quyết định số 507/QĐ-TTg năm 2016 Phê duyệt Kế hoạch tổ chức thực hiện Công ước quốc tế về chống bắt con tin năm 1979 và Công ước quốc tế về trừng trị việc khủng bố bằng bom năm 1997.


Quyết định số 1908/QĐ-TTg năm 2012

Quyết định số 1908/QĐ-TTg năm 2012 về việc thành lập Ban chỉ đạo Quốc gia về Chương trình Đánh giá khu vực Tài chính. Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;


Quyết định số 2255/QĐ-TTg năm 2016

Quyết định số 2255/QĐ-TTg năm 2016 về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Sơn giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Công an. Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 06 năm 2015;...


Quyết định số 1216/QĐ-TTg năm 2011

Quyết định số 1216/QĐ-TTg năm 2011 Phê duyệt Quy hoạch phát triển nhân lực Việt Nam giai đoạn 2011-2020. Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;...


Quyết định số 315/QĐ-TTg năm 2014

Quyết định số 315/QD-TTg năm 2014 về việc thành lập Học viện Chính trị Công an nhân dân. Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;


Quyết định số 1471/QĐ-TTg năm 2016

Quyết định số 1471/QD-TTg năm 2016 Kiện toàn ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm của Chính phủ. Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 06 năm 2015;


Quyết định số 2045/QĐ-TTg năm 2016

Quyết định số 2045/QĐ-TTg năm 2016 về việc bổ nhiệm đồng chí Thiếu tướng Phạm Quốc Cương giữ chức vụ Tư lệnh Cảnh sát cơ động. Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 06 năm 2015;


Quyết định số 1029/QD-TTg năm 2016

Quyết định số 1029/QD-TTg năm 2016 về việc bổ nhiệm lại ông Vũ Hải giữ chức Phó Tổng giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam. Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 06 năm 2015;...


Quyết định số 818/QD-TTg năm 2016

Quyết định số 818/QD-TTg năm 2016 về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Quang Thuấn giữ chức Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;...


Quyết định số 621/QD-TTg năm 2016

Quyết định số 621/QD-TTg năm 2016 về việc phân công công tác của Thủ tướng và các phó Thủ tướng Chính phủ. Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;...


Nghị định số 217/2013/QD-­CP

Nghị định số 217/2013/QD-­CP sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 109/2012/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2012 của chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.


Quyết định số 03/QD-TTg năm 2016

Quyết định số 03/QD-TTg năm 2016 về việc thành lập Hội đồng cấp nhà nước xét tặng giải thưởng Hồ Chí Minh, giải thưởng Nhà nước về khoa học và công nghệ năm 2015 (đợt 5).


Quyết định số 2068/QD-TTg năm 2016

Quyết định số 2068/QD-TTg năm 2016 về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Duy Hưng giữ chức vụ Trợ lý Thủ tướng Chính phủ. Căn cứ Luật tổ chức chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015


Quyết định số 1369/QD-TTg năm 2012

Quyết định số 1369/QD-TTg năm 2012 về việc bổ nhiệm đồng chí Đặng Xuân Hoan, giữ chức Trợ lý đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ.


Quyết định số 890/QD-TTg năm 2016

Quyết định số 890/QD-TTg năm 2016 về các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Văn phòng Chính phủ. Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;...


Nghị định số 118/2017/QD-­CP

Nghị định số 118/2017/QD-­CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của thông tấn xã Việt Nam. Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;


Nghị định số 99/ 2017/QD-­CP

Nghị định số 99/ 2017/QD-­CP ban hành về quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.


Quyết định số 1498/QD-TTg năm 2017

Quyết định số 1498/QD-TTg năm 2017 về việc bổ nhiệm ông Vũ Hải Quân giữ chức vụ Phó giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

CTV FACE

Có thể bạn quan tâm

Nghị định số 130/2003/NĐ-CP
 • 24/11/2009
 • 21.192
 • 413
Thông tư số 76-NV/DC
 • 24/11/2009
 • 66.612
 • 789
Quyết định
 • 22/03/2010
 • 53.977
 • 934
Quyết định số 27-HĐBT
 • 24/11/2009
 • 16.939
 • 936
Nghị định số 43-NV
 • 24/11/2009
 • 28.096
 • 495
Nghị quyết số 24/2006/NQ-HĐND
 • 24/11/2009
 • 86.646
 • 155

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu