Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Bộ máy hành chính (6.813)

Quyết định số 05/2019/QĐ-UBND tỉnh Thái Nguyên

Quyết định số 05/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định số 05/2016/QĐ-UBND ngày 19/01/2016 của UBND tỉnh về việc Quy định tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính, phục vụ tổ chức, cá nhân theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.


Quyết định số 04/2019/QĐ-UBND tỉnh Hòa Bình

Quyết định số 04/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định số 42/2015/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.


Quyết định số 451/QĐ-TTg ban hành ngày ngày 22/04/2019

Quyết định số 451/QĐ-TTg về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị định số 09/2019/NĐ-CP ngày 24 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước do Thủ tướng Chính phủ ra quyết định ngày 22 tháng 04 năm 2019.


Nghị định số 34/2019/NĐ-CP

Nghị định số 34/2019/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố do Chính phủ ban hành ngày 24 tháng 4 năm 2019.


Quyết định số 07/2019/QĐ-UBND tỉnh Khánh Hòa

Quyết định số 07/2019/QĐ-UBND về việc bãi bỏ quyết định số 30/2015/QĐ-UBND ngày 12/11/2015 của UBND tỉnh ban hành quy định nội dung và định mức xây dựng dự toán đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước của tỉnh Khánh Hòa.


Quyết định số 230/QĐ-UBND tỉnh Ninh Bình

Quyết định số 230/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương tỉnh Ninh Bình. Quyết định kèm theo Danh mục thủ tục hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Ninh Bình.


Quyết định số 936/QĐ-BNG

Quyết định số 936/QĐ-BNG về việc phân loại cơ quan Việt Nam ở nước ngoài do Bộ trưởng Bộ Ngoại giao ban hành kèm theo “Danh sách phân loại cơ quan Việt Nam ở nước ngoài” làm cơ sở thực hiện một số chế độ quy định tại Nghị định số 08/2019/NĐ-CP ngày 23/01/2019.


Quyết định số 936/QĐ-BNG năm 2019

Quyết định số 936/QĐ-BNG về việc phân loại cơ quan Việt Nam ở nước ngoài do Bộ trưởng Bộ ngoại giao ban hành ngày 16 tháng 4 năm 2019. Ban hành kèm theo “Danh sách phân loại cơ quan Việt Nam ở nước ngoài” làm cơ sở thực hiện một số chế độ quy định tại Nghị định số 08/2019/NĐ-CP ngày 23/01/2019.


Quyết định số 13/2019/QĐ-UBND

Quyết định số 13/2019/QĐ-UBND quy định đối tượng khách được mời cơm áp dụng cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý của tỉnh Cà Mau do UBND tỉnh Cà Mau ban hành ngày 12 tháng 4 năm 2019.


Nghị định số 161/2018/NĐ-CP

Nghị định số 161/2018/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 29 thàng 11 năm 2018. Nghị định sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.


Quyết định số 2697/QĐ-BCT

Quyết định số 2697/QĐ-BCT về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi, chức năng quản lý của bộ công thương. Căn cứ Nghị định 95/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;


Thông tư liên tịch số 01/2016/TTLT-BKHCN-BNV

Thông tư liên tịch số 01/2016/TTLT-BKHCN-BNV Hướng dẫn thực hiện việc bổ nhiệm và xếp lương theo chức danh nghề nghiệp đối với viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ.


Quyết định số 1791/QĐ-BKHCN

Quyết định số 1791/QĐ-BKHCN về việc thành lập Hội đồng Thi đua, Khen thưởng Bộ Khoa học và Công nghệ. Căn cứ Nghị định số 20/2013/NĐ-CP ngày 26/02/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ;


Thông tư số 03/2015/TT-BKHCN

Thông tư số 03/2015/TT-BKHCN ban hành điều lệ mẫu về tổ chức và hoạt động của quỹ phát triển khoa học và công nghệ của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc chính phủ, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.


Quyết định số 3198/QĐ-BKHCN

Quyết định số 3198/QĐ-BKHCN về việc phân công công tác của Bộ trưởng và các Thứ trưởng. Căn cứ Nghị định số 36/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;...


Quyết định số 1623/2017/QĐ-TANDTC

Quyết định số 1623/2017/QĐ-TANDTC ban hành quy định về bộ mã số định danh cơ quan, đơn vị, cá nhân trong ngành tòa án nhân dân. Căn cứ Luật Tổ chức Tòa án nhân dân năm 2014;...


Thông tư số 63/2014/TT-BCA-A81

Thông tư số 63/2014/TT-BCA-A81 Quy định danh mục bí mật nhà nước độ Mật của Ban Kinh tế Trung ương; Căn cứ Pháp lệnh Bảo vệ bí mật nhà nước số 30/2000/PL-UBTVQH10, ngày 28 tháng 12 năm 2000 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội;...


Quyết định số 1778/QĐ-TTg năm 2011

Quyết định số 1778/QD-TTg năm 2011 về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Quốc An giữ chức Phó Chánh Văn phòng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng.


Quyết định số 47/2012/QĐ-TTg

Quyết định số 47/2012/QĐ-TTg về việc thành lập, quản lý và sử dụng Qũy phòng, chống tội phạm. Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;...


Thông tư số 48/2011/TT-BCA

Thông tư số 48/2011/TT-BCA quy định về thực hiện dân chủ trong công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội. Căn cứ Nghị định số 71/1998/NĐ-CP ngày 08 tháng 9 năm 1998 của Chính phủ ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động cơ cơ quan;...


Quyết định số 1740/QĐ-TTg năm 2016

Quyết định số 1740/QĐ-TTg năm 2016 về việc cửa thành viên tham gia Ban chỉ đạo phòng chống rửa tiền. Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ số 76/2015/QH13 ngày 19 tháng 06 năm 2015;...


Quyết định số 507/QĐ-TTg năm 2016

Quyết định số 507/QĐ-TTg năm 2016 Phê duyệt Kế hoạch tổ chức thực hiện Công ước quốc tế về chống bắt con tin năm 1979 và Công ước quốc tế về trừng trị việc khủng bố bằng bom năm 1997.


Quyết định số 1908/QĐ-TTg năm 2012

Quyết định số 1908/QĐ-TTg năm 2012 về việc thành lập Ban chỉ đạo Quốc gia về Chương trình Đánh giá khu vực Tài chính. Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;


Quyết định số 2255/QĐ-TTg năm 2016

Quyết định số 2255/QĐ-TTg năm 2016 về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Sơn giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Công an. Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 06 năm 2015;...


Quyết định số 1216/QĐ-TTg năm 2011

Quyết định số 1216/QĐ-TTg năm 2011 Phê duyệt Quy hoạch phát triển nhân lực Việt Nam giai đoạn 2011-2020. Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;...


Quyết định số 315/QĐ-TTg năm 2014

Quyết định số 315/QD-TTg năm 2014 về việc thành lập Học viện Chính trị Công an nhân dân. Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;


Quyết định số 1471/QĐ-TTg năm 2016

Quyết định số 1471/QD-TTg năm 2016 Kiện toàn ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm của Chính phủ. Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 06 năm 2015;


Quyết định số 2045/QĐ-TTg năm 2016

Quyết định số 2045/QĐ-TTg năm 2016 về việc bổ nhiệm đồng chí Thiếu tướng Phạm Quốc Cương giữ chức vụ Tư lệnh Cảnh sát cơ động. Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 06 năm 2015;


Quyết định số 1029/QD-TTg năm 2016

Quyết định số 1029/QD-TTg năm 2016 về việc bổ nhiệm lại ông Vũ Hải giữ chức Phó Tổng giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam. Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 06 năm 2015;...


Quyết định số 818/QD-TTg năm 2016

Quyết định số 818/QD-TTg năm 2016 về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Quang Thuấn giữ chức Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;...


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Quyết định số 277/QĐ-TTg
 • 28/05/2012
 • 32.687
 • 436
Quyết định số 1550/QĐ-UBND
 • 23/05/2012
 • 44.146
 • 212
Quyết định số 2791/QĐ-UBND
 • 23/12/2011
 • 50.666
 • 382
Quyết định số 2994/QĐ-UBND
 • 23/02/2013
 • 37.736
 • 403
Thông tư 03/2011/TT-BNV
 • 28/02/2011
 • 77.160
 • 994
Nghị định số 105/2012/NĐ-CP
 • 23/02/2013
 • 96.237
 • 999
Thông báo số 1838/TB-BNV
 • 24/11/2009
 • 30.859
 • 390
Thông báo số 5510/TB-BNN-TCCB
 • 23/01/2013
 • 57.915
 • 715

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu