Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Biểu mẫu (8.394)

Mẫu Bài phát biểu đại hội đại biểu Phật giáo Hòa Hảo thị trấn Phong Điền nhiệm kỳ 2019-2024

Tài liệu cung cấp đến các bạn mẫu Bài phát biểu đại hội đại biểu Phật giáo Hòa Hảo thị trấn Phong Điền nhiệm kỳ 2019-2024. Đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho các đại biểu trong quá trình biên soạn bài phát biểu.


Mẫu Bài phát biểu ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2018

Tài liệu cung cấp đến các bạn chi tiết mẫu Bài phát biểu ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc. Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu để nắm chi tiết nội dung.


Mẫu Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm

Tài liệu cung cấp đến các bạn chi tiết mẫu giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm. Đây là tài liệu tham khảo hữu ích dành cho các doanh nghiệp, cá nhân đang kinh doanh các loại hình dịch vụ như ăn uống, khách sạn.


Mẫu Biên bản cho mượn quyền sử dụng đất

Tài liệu cung cấp mẫu tham khảo về Biên bản cho mượn quyền sử dụng đất giúp các bạn có thêm tư liệu và chi tiết nội dung của mẫu biên bản này. Để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu mời các bạn cùng tham khảo bài viết.


Mẫu kế hoạch Thực hành môn học Công tác xã hội cá nhân và gia đình

Tài liệu cung cấp mẫu kế hoạch thực hành môn công tác xã hội cá nhân và gia đình; giúp giáo viên, nhà quản lý tham khảo trong quá trình biên soạn kế hoạch giảng dạy.


Mẫu Báo cáo công tác bảo vệ môi trường năm 2018

Nội dung của báo cáo gồm: hiện trạng, diễn biến các thành phần môi trường và các vấn đề môi trường; tình hình, kết quả thực hiện công tác bảo vệ môi trường; phương hướng và giải pháp bảo vệ môi trường... Đây là tài liệu tham khảo hữu ích dành cho các đơn vị, phòng ban trong quá trình biên soạn báo cáo về công tác môi trường theo từng năm.


Mẫu Biên bản họp phụ huynh đầu năm năm học 2019-2020

Đây là tài liệu tham khảo hữu ích dành cho giáo viên trong quá trình tiến hành biên soạn biên bản họp phụ huynh đầu năm học mới. Để nắm chi tiết nội dung mời các bạn cùng tham khảo biểu mẫu.


Mẫu Quyết định về việc trao tặng danh hiệu “ Sinh viên 5 tốt” và “Tập thể Chi hội sinh viên 5 tốt” cấp Liên Chi hội năm 2017-2018

Đây là tài liệu tham khảo hữu ích dành cho ban chấp hành của Hội Sinh viên Việt Nam tại các cấp cơ sở khi tiến hành biên soạn quyết định Liên Chi hội trong việc trao tặng danh hiệu “ Sinh viên 5 tốt” và “Tập thể Chi hội sinh viên 5 tốt”.


Mẫu Phiếu hỏi ISO/IEC 17025:2005 - Yêu cầu chung về năng lực của phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn

Phiếu hỏi này được sử dụng để phục vụ cho hoạt động đánh giá công nhận của AoV, đưa ra các tiêu chí đánh giá theo ISO/IEC 17025:2005 “Yêu cầu chung về năng lực của phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn”. Các chính sách và thủ tục của phòng thử nghiệm và/hoặc hiệu chuẩn nộp đơn xin công nhận ISO/IEC 17025:2005 phải đáp ứng các yêu cầu của phiếu hỏi này. Các yêu cầu (điều khoản) bao gồm sự cần thiết phải lập thành văn bản các chính sách, thủ tục hay thoả thuận nằm trong ô vuông được khuông viền đậm, màu đen.


Mẫu Chương trình Đại hội liên Đội

Tài liệu cung cấp trình tự các bước tiến hành chương trình Đại hội liên Đội. Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu để nắm chi tiết nội dung.


Mẫu Chương trình Đại hội liên Đội trường Tiểu học Phước Tiến B nhiệm kỳ 2019-2020

Tài liệu giới thiệu chương trình Đại hội liên Đội, đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho giáo viên Tổng phụ trách khi lên kế hoạch cho Đại hội liên Đội. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm chi tiết nội dung.


Mẫu Kế hoạch tổ chức Đại hội chi Đội - Liên Đội trường Tiểu học Phước Tiến B nhiệm kì: 2019-2020

Tài liệu cung cấp mẫu Kế hoạch tổ chức Đại hội chi Đội tại Liên Đội trường Tiểu học. Đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho giáo viên trong quá trình tiến hành lập kế hoạch tổ chức Đại hội chi Đội.


Mẫu Bảng kiểm phiếu bầu Đại hội liên Đội

Tài liệu cung cấp đến các bạn mẫu Bảng kiểm phiếu bầu Đại hội liên Đội, đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho giáo viên trong quá trình tổ chức chương trình Đại hội liên Đội.


Mẫu Biên bản Đại hội liên Đội trường Tiểu học Phước Tiến B nhiệm kỳ: 2019-2020

Tài liệu trình bày biên bản Đại hội liên Đội trường Tiểu học Phước Tiến B nhiệm kỳ: 2019-2020, đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho các giáo viên Tổng phụ trách trong quá trình biên soạn biên bản Đại hội. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm chi tiết nội dung.


Mẫu Phiếu bầu Ban chấp hành liên Đội

Tài liệu cung cấp mẫu phiếu bầu ban chấp hành liên Đội, đây là tài liệu tham khảo cho giáo viên trong quá trình tiến hành bầu ban chấp hành của liên Đội, đại hội Liên Đội.


Mẫu tờ trình về việc cấp kinh phí cho Hoạt động công tác Đội năm học 2019-2020

Tài liệu cung cấp mẫu tờ trình xin cấp kinh phí cho hoạt động công tác, đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho giáo viên Tổng phụ trách trong việc xin kinh phí phục vụ các hoạt động của Đội.


Mẫu Chương trình Công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2019-2020

Tài liệu cung cấp chủ đề năm học, trọng tâm công tác, một số tiêu chí năm học, nhiệm vụ và giải pháp, tổ chức thực hiện chương trình công tác Đội, phong trào thiếu nhi trong năm học.


Kế hoạch hoạt động Ban Thanh tra nhân dân năm 2019

Mục tiêu của kế hoạch nhằm tăng cường hiệu lực quản lý, bảo đảm và nâng cao năng lực giáo dục toàn diện, nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức chấp hành các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật Nhà nước, cũng như việc thực hiện các nội quy, quy chế của Trung tâm, của ngành Giáo dục.


Mẫu Kế hoạch giáo dục môn Khoa học Tự nhiên lớp 8

Tài liệu cung cấp mẫu kế hoạch giáo dục của môn Khoa học Tự nhiên lớp 8 trong suốt năm học. Đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho các giáo viên trong quá trình tiến hành biên soạn kế hoạch giáo dục cho các môn học. Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu để nắm chi tiết nội dung mẫu kế hoạch.


Mẫu Phiếu đánh giá viên chức đối với viên chức chuyên môn nghiệp vụ

Tài liệu cung cấp đến các bạn mẫu Phiếu đánh giá viên chức đối với viên chức chuyên môn nghiệp vụ của giáo viên. Đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho ban lãnh đạo, các cơ quan quản lý trong quá trình biên soạn phiếu đánh giá viên chức đối với viên chức chuyên môn nghiệp vụ. Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu để xem chi tiết biểu mẫu.


Mẫu Phiếu tường thuật và đánh giá tiết dạy

Tài liệu cung cấp mẫu phiếu tường thuật tiết dạy và phiếu đánh giá tiết dạy; giúp các giáo viên tiết kiệm thời gian để thiết kế các biểu mẫu hoặc phải thiết kế thủ công trong quá trình dự giờ, đánh giá tiết dự giờ.


Mẫu Thống kê chất lượng giảng dạy

Tài liệu cung cấp mẫu thống kê chất lượng giảng dạy, thống kê số liệu giảng dạy để tiến hành đánh giá chất lượng giảng dạy của các giáo viên. Đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho ban lãnh đạo, cơ quản lý trong quá trình biên soạn thống kê chất lượng giảng dạy của giáo viên, hỗ trợ tốt cho công tác quản lý giảng dạy của giáo viên.


Mẫu Kế hoạch hoạt động thiết bị đồ dùng dạy học

Trong quá trình xây dựng Kế hoạch hoạt động, nhân viên thiết bị còn gặp nhiều khó khăn trong việc xác định các điều kiện thuận lợi, khó khăn để thực hiện kế hoạch. Tài liệu gợi ý một số nội dung để nhân viên thuận tiện trong việc xây dựng kế hoạch dựa trên một số gợi ý sẵn. Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu để nắm chi tiết nội dung.


Mẫu Báo cáo việc sử dụng thiết bị và thực hành thí nghiệm

Mẫu báo cáo cung cấp biểu mẫu gợi ý giúp nhân viên Thiết bị dễ dành theo dõi, quản lý, thống kê lượt mượn thiết bị và thực hành thí nghiệm. Làm căn cứ cho việc báo cáo hoạt động thiết bị và thực hành thí nghiệm theo tháng, học kỳ, mời các bạn cùng tham khảo mẫu báo cáo.


Sổ theo dõi công văn đi

Mẫu sổ theo dõi công văn đi dùng để lưu trữ công văn của cơ quan, đơn vị được gửi đi. Sổ bao gồm các thông tin: Số công văn, bộ phận ban hành, nội dung công văn, ngày gửi, nơi nhận... Mời các bạn cùng tham khả.


Sổ theo dõi công văn đến

Mẫu sổ theo dõi công văn đến để lưu trữ công văn được gửi đến cơ quan, đơn vị. Sổ bao gồm các thông tin: Số công văn, cơ quan ban hành, nội dung công văn, ngày nhận... Mời các bạn cùng tham khảo


Phiếu xử lý công văn

Mẫu Phiếu xử lý công văn được cây dựng với mục đích đảm bảo yêu cầu cải cách hành chính và hiệu quả công tác quản lý của Cơ quan, quy trình liên thông, khoa học, hợp lý, đảm bảo sự tập trung, thống nhất, xác định rõ trách nhiệm của các đơn vị, cá nhân trong quá trình thực hiện... Mời các bạn cùng tham khảo.


Mẫu Bảng tính tiền lương trên Excel 2019

Mẫu Bảng tính tiền lương trên Excel 20199 mới nhất theo Thông tư 200 và 133 gồm bảng tính lương và các khoản trích theo lương BHXH, thuế TNCN chi tiết. Mời các bạn cùng tham khảo. Để xem thêm nhiều Biểu mẫu về Lương khác, mời các bạn ghé xem tại Bộ tài liệu Hướng dẫn Đào tạo nội bộ Doanh nghiệp.


Mẫu thực tế về Thiết kế Bảng Lương

Doanh nghiệp được tự thiết kế Mẫu bảng thanh toán tiền phù hợp với đặc điểm của doanh nghiêp mình theo Quy định về Bảng thanh toán tiền lương theo Thông tư 200 và 133. Trên đây là một ví dụ thực tế mà TaiLieu.VN sưu tầm được, mời các bạn cùng tham khảo. Để xem thêm nhiều Biểu mẫu về Lương khác, mời các bạn ghé xem tại Bộ tài liệu Hướng dẫn Đào tạo nội bộ Doanh nghiệp.


Mẫu Bảng lương các tháng

Cuối mỗi tháng căn cứ vào chứng từ liên quan, Kế toán tiền lương lập Bảng và trả lương cho nhân viên. Đây là mẫu bảng tính lương và các khoản theo lương như Bảo hiểm Xã hội, Thuế Thu nhập cá nhân. Mời các bạn cùng tham khảo. Để xem thêm nhiều Biểu mẫu về Lương khác, mời các bạn ghé xem tại Bộ tài liệu Hướng dẫn Đào tạo nội bộ Doanh nghiệp.


Tài liệu mới download

VSTEP speaking: Common topics
  • 28/03/2017
  • 63.337
  • 963

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Job Risk Analysis
  • 09/08/2016
  • 74.360
  • 959

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu