Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Bất động sản (3.512)

Chỉ thị số 11/CT-TTg ban hành ngày 23/4/2019

Chỉ thị số 11/CT-TTg về một số giải pháp thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển ổn định, lành mạnh do Thủ tướng Chính phủ ban hành nhằm khắc phục những yếu kém, tồn tại nêu trên và tiếp tục thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển ổn định và lành mạnh trong thời gian tới.


Thông tư số 20/2016/TT-BXD

Thông tư số 20/2016/TT-BXD trình bày: Căn cứ Luật Nhà ở ngày 25 tháng 11 năm 2014; Căn cứ Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2915; Căn cứ nghị định số 62/2013/NĐ-CP ngày 25 tháng 6 năm 2013; Theo đề nghị của Cục quản lý nhà và thị trường bất động sản,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Quyết định số 31/2015/QD-UBND ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng

Quyết định ban hành bảng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2015 trên địa bàn huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng. Xác định giá đất cho từng trường hợp cụ thể của luật đât đai mà thửa đất hoặc khu đất của dự án có giá trị,... Mời các bạn tham khảo!


Quyết định số: 15/2016/QĐ-UBND

Quyết định số: 15/2016/QĐ-UBND ban hành bảng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2016 trên địa bàn huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng; căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; căn cứ Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29 tháng 11 năm 2013;...


Quyết định số: 16/2016/QĐ-UBND

Quyết định số: 16/2016/QĐ-UBND ban hành bảng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2016 trên địa bàn huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng; căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2016; căn cứ Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29 tháng 11 năm 2013;...


Quyết định số: 19/2016/QĐ-UBND tỉnh Lâm Đồng

Quyết định số: 19/2016/QĐ-UBND ban hành bảng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2016 trên địa bàn huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng; căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; căn cứ Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29 tháng 11 năm 2013;...


Quyết định số: 20/2016/QĐ-UBND

Quyết định số: 20/2016/QĐ-UBND ban hành bảng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2016 trên địa bàn huyện Đạ Tẻh, tỉnh Lâm Đồng; căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; căn cứ Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29 tháng 11 năm 2013;...


Quyết định số: 21/2016/QĐ-UBND

Quyết định số: 21/2016/QĐ-UBND ban hành bảng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2016 trên địa bàn huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng; căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; căn cứ Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29 tháng 11 năm 2013;...


Quyết định số: 10/2016/QĐ-UBND tỉnh Thừa Thiên Huế

Quyết định số: 10/2016/QĐ-UBND quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2016 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế; căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;...


Quyết định số: 11/2016/QĐ-UBND tỉnh Bến Tre

Quyết định số: 11/2016/QĐ-UBND về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất làm cơ sở xác định nghĩa vụ tài chính đối với người sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Bến Tre năm 2016; căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;...


Quyết định số: 10/2016/QĐ-UBND

Quyết định số: 10/2016/QĐ-UBND ban hành bảng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2016 trên địa bàn thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng; căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; căn cứ Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29 tháng 11 năm 2013;...


Quyết định số: 11/2016/QĐ-UBND tỉnh Lâm Đồng

Quyết định số: 11/2016/QĐ-UBND ban hành bảng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2016 trên địa bàn thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng; ăn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; căn cứ Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29 tháng 11 năm 2013;...


Quyết định số: 12/2016/QĐ-UBND tỉnh Lâm Đồng

Quyết định số: 12/2016/QĐ-UBND ban hành bảng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2016 trên địa bàn huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng; căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2016; căn cứ Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29 tháng 11 năm 2013;...


Quyết định số: 13/2016/QĐ-UBND tỉnh Lâm Đồng

Quyết định số: 13/2016/QĐ-UBND ban hành bảng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2016 trên địa bàn huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng; căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; căn cứ Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29 tháng 11 năm 2013;...


Quyết định số: 17/2016/QĐ-UBND

Quyết định số: 17/2016/QĐ-UBND ban hành bảng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2016 trên địa bàn huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng; căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; căn cứ Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29 tháng 11 năm 2013;...


Quyết định số: 18/2016/QĐ-UBND

Quyết định số: 18/2016/QĐ-UBND ban hành bảng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2016 trên địa bàn huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng; căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; căn cứ Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29 tháng 11 năm 2013;...


Quyết định số: 22/2016/QĐ-UBND

Quyết định số: 22/2016/QĐ-UBND về việc ban hành quy định công tác lưu trữ và tài liệu lưu trữ trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng; căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; căn cứ Luật Lưu trữ số 01/2011/QH13 ngày 11 tháng 11 năm 2011;...


Quyết định số: 14/2016/QĐ-UBND tỉnh Lâm Đồng

Quyết định số: 14/2016/QĐ-UBND ban hành bảng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2016 trên địa bàn huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng; căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; căn cứ Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29 tháng 11 năm 2013;...


Nghị quyết Số: 74/2012/NQ-CP

Nghị quyết Số 74/2012/NQ-CP về quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011-2015) tỉnh Thanh Hóa. Mời các bạn cùng tham khảo.


Thông tư số: 23/2014/TT-BTNMT

Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT quy định về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013, căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP. Mời các bạn cùng tham khảo.


Quyết định số: 43/2014/QĐ-UBND

Quyết định số: 43/2014/QĐ-UBND về việc ban hành giá đất trên địa bàn tỉnh Lai Châu; căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013;... Hy vọng tài liệu là nguồn thông tin hữu ích cho quá trình học tập và nghiên cứu của các bạn.


Công văn số: 3510/UBND

Công văn số: 3510/UBND của ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa gửi Sở xây dựng về việc hực hiện bán nhà ở sinh lợi theo Nghị quyết số 14/2009/NQ-HDND của Hội đồng nhân dân tỉnh;... Mời các bạn cùng tìm hiểu để nắm bắt nội dung thông tin tài liệu. Hy vọng tài liệu là nguồn thông tin hữu ích cho quá trình học tập và nghiên cứu của các bạn.


Quyết định số: 26/2011/QĐ-UBND tỉnh Hải Dương

Quyết định số: 26/2011/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế bán đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Hải Dương; căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; căn cứ Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04/3/2010 về bán đấu giá tài sản;... Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung thông tin tài liệu.


Quyết định số: 40/2015 /QĐ- UBND

Quyết định số: 40/2015 /QĐ- UBND sửa đổi, đính chính Quyết định số 29/2015/QĐ -UBND ngày 25/6/2015 của UBND tỉnh Lào Cai ban hành quy định hạn mức giao đất ở, đất trống, đồi núi trọc, đất có mặt nước thuộc nhóm đất chưa sử dụng; hạn mức công nhận quyền sử dụng đất ở đối với trường hợp có vườn, ao; hạn mức đất xây dựng phần mộ, tượng đài, bia tư ởng niệm trong nghĩa trang, nghĩa địa; diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với đất ở trên địa bàn tỉnh Lào Cai; căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;... Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung thông tin tài liệu.


Quyết định số 35/2015/QĐ-UBND

"Quyết định số 35/2015/QĐ-UBND Quy định về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2015 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh" quy định về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2015 để xác định giá đất cụ thể áp dụng đối với các trường hợp quy định tại các điểm a, b, c và d Khoản 4 Điều 114, Khoản 2 Điều 172 và Khoản 3 Điều 189 của luật đất đai. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Thông tư số: 23/2014/TT-BTNMT năm 2014

Thông tư số: 23/2014/TT-BTNMT năm 2014 quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liên với đất. 


Thông tư số: 24/2014/TT-BTNMT năm 2014

Thông tư số: 24/2014/TT-BTNMT năm 2014 quy định về hồ sơ địa chính. 


Thông tư số: 25/2014/TT-BTNMT năm 2014

Thông tư số: 25/2014/TT-BTNMT năm 2014 quy định về bản đồ địa chính. 


Nghị quyết số: 132/NQ-CP năm 2013

Nghị quyết số: 132/NQ-CP năm 2013 về việc điều chỉnh địa giới hành chính huyện Từ Liêm để thành lập 02 quận và 23 phường thuộc thành phố Hà Nội.


Quyết định 05/2015/QĐ-UBND tỉnh Tây Ninh

Quyết định 05/2015/QĐ-UBND về thu hồi đất để thực hiện dự án phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh (năm 2015).


Tài liệu mới download

Bài thực hành Microsoft Word
 • 14/03/2010
 • 25.353
 • 480
Kinh tế học Vĩ mô - Bài 4
 • 12/04/2011
 • 27.069
 • 183
Kinh tế học Vĩ mô - Bài 3
 • 12/04/2011
 • 13.636
 • 431
Kinh tế học Vĩ mô - Bài 2
 • 12/04/2011
 • 72.751
 • 460
Kinh tế học Vĩ mô - Bài 1
 • 12/04/2011
 • 66.866
 • 841

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Thông tư số 20/2016/TT-BXD
 • 17/04/2018
 • 81.363
 • 133

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu