Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Bảo hiểm (1.024)

Xác định quyền lợi có thể được bảo hiểm trong bảo hiểm nhân thọ

Bài viết phân tích những bất cập trong việc xác định nội hàm quyền lợi có thể được bảo hiểm trong bảo hiểm nhân thọ, thời điểm xác lập quyền lợi có thể được bảo hiểm, đưa ra những kiến nghị thay đổi phù hợp với yêu cầu phát triển của thị trường bảo hiểm nước ta.


Mở rộng bao phủ bảo hiểm xã hội tự nguyện: Thực tiễn quốc tế và bài học cho Việt Nam

Mở rộng bao phủ bảo hiểm xã hội tự nguyện (BHXHTN) là một trong những mục tiêu quan trọng trong các chính sách đảm bảo an sinh xã hội (ASXH) ở Việt Nam cũng như nhiều quốc gia đang phát triển trên thế giới. Nghiên cứu này phân tích xu hướng phát triển và cải cách chương trình BHXHTN trên thế giới, tìm hiểu kinh nghiệm mở rộng bao phủ BHXHTN của một số quốc gia đang phát triển để qua đó rút ra những bài học kinh nghiệm cho Việt Nam nhằm hướng đến mục tiêu mở rộng độ bao phủ BHXHTN nói riêng và mục tiêu bao phủ ASXH toàn dân nói chung. Kết quả nghiên cứu cho thấy, điều chỉnh, bổ sung thêm chế độ hưởng BHXHTN, thay đổi theo hướng linh hoạt hơn trong quản lý đăng ký, đóng, hưởng BHXHTN, tiếp cận với các cam kết quốc tế về chế độ BHXHTN cho lao động di cư quốc tế, xem xét các chính sách hỗ trợ tài chính và phi tài chính cho người tham gia là những bài học kinh nghiệm quan trọng cho Việt Nam trong việc thực hiện mục tiêu mở rộng bao phủ BHXHTN.


Đánh giá hệ thống chính sách bảo hiểm xã hội

Bài viết trình bày một số kết quả chính thuộc hợp phần I của dự án được Ban Quản lý Dự án tổng hợp từ tập hợp các nghiên cứu của các tư vấn quốc tế, tư vấn trong nước và nhóm nghiên cứu của Viện Khoa học Lao động và Xã hội thực hiện trong 3 năm vừa qua.


The efficiency of Jordan insurance companies and its determinants using DEA, slacks, and logit models

The study used panel data for 22 insurance companies operating inside Jordan over the period 2000–2016. The author used the data envelopment analysis to evaluate the technical efficiency scores, slacks-based and logit models to examine the efficiency determinants.


Ảnh hưởng của việc mua bảo hiểm y tế và ô nhiễm không khí lên chỉ tiêu y tế ở Việt Nam

Nghiên cứu xem xét mức chi tiêu y tế tại Việt Nam từ năm 2010 đến năm 2016 đồng thời đánh giá ảnh hưởng của việc mua bảo hiểm y tế và ô nhiễm môi trường lên cầu y tế của các cá nhân trong mẫu điều tra. Kết quả trước tiên chỉ ra chi phí y tế trung bình của các cá nhân tăng từ 1,36 triệu đồng năm 2010 lên 2,76 triệu đồng năm 2016.


Nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của người tham gia bảo hiểm phi nhân thọ ở Việt Nam

Nghiên cứu này nhằm chỉ ra các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của người tham gia bảo hiểm phi nhân thọ ở Việt Nam để đề xuất các hàm ý quản trị cho các DNBHPNT nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh trong thời gian tới.


Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển của bảo hiểm trực tuyến tại Việt Nam nghiên cứu điển hình tại thành phố Hà Nội

Cùng với sự phát triển vô cùng mạnh mẽ của cuộc cách mạng công nghệ 4.0, bảo hiểm trực tuyến (BHTT) đã và đang trở thành xu hướng mới trong việc cung cấp các sản phẩm bảo hiểm trên khắp thế giới. Ở Việt Nam, một số doanh nghiệp bảo hiểm (DNBH) đã mạnh dạn áp dụng công nghệ mới trong hoạt động kinh doanh của mình, trong đó có BHTT.


Giáo trình Bảo hiểm hàng hải

Giáo trình Bảo hiểm hàng hải bao gồm các nội dung: các khái niệm chung về bảo hiểm; bảo hiểm thân tàu; bảo hiểm trách nhiệm dân sự chủ tàu – P&I; bảo hiểm hàng hóa vận chuyển bằng đường biển; hồ sơ khiếu nại bồi thường tổn thất. Để nắm chắc kiến thức mời các bạn cùng tham khảo giáo trình.


Hoàn thiện chính sách quản trị rủi ro tại doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ

  • 4/5 (1)

Việt Nam đang trong quá trình hội nhập ngày càng sâu rộng vào nền kinh tế thế giới và khu vực. Điều này giúp thúc đẩy nền kinh tế nước ta phát triển, đồng thời tạo động lực để ngành Bảo hiểm có thêm cơ hội mở rộng thị trường. Tuy nhiên, các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ tại Việt Nam sẽ chịu nhiều áp lực cạnh tranh, yêu cầu phát triển bền vững, hệ thống quản trị mạnh và công nghệ tiên tiến.


Giáo trình Đại lý bảo hiểm cơ bản (Dự thảo tháng 04 năm 2013)

Giáo trình Đại lý bảo hiểm cơ bản (Dự thảo tháng 04 năm 2013) trình bày kiến thức chung về bảo hiểm; pháp luật về kinh doanh bảo hiểm; quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài và đại lý bảo hiểm trong hoạt động đại lý bảo hiểm; trách nhiệm của đại lý, đạo đức hành nghề đại lý.


Tạp chí Tài chính - Bảo hiểm: Số 1/2019

Tạp chí Tài chính - Bảo hiểm: Số 1/2019 trình bày các nội dung chính sau: Ngành Tài chính chủ động tiếp cận cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0, doanh nghiệp bảo hiểm trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, Bảo Việt sẵn sàng quản trị an toàn thông tin và vận hành an ninh bảo mật cho dịch vụ InsurTech, thị trường bảo hiểm Việt Nam 9 tháng đầu năm 2019,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết của tạp chí.


Tạp chí Tài chính - Bảo hiểm: Số Xuân năm 2018

Tạp chí Tài chính - Bảo hiểm: Số Xuân năm 2018 trình bày các nội dung chính sau: Thư chúc mừng năm mới của Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt, Vai trò tư vấn của kiểm toán nội bộ, áp dụng chuẩn mực quốc tế để nâng cao chất lượng công tác lập báo cáo kiểm toán nội bộ,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết của tạp chí.


Portfolio theory and cone optimization

This paper will discuss portfolio optimization, Quadratic Programming (QP) and Second Order Cone Programming (SOCP). We will use simulated and empirical data to compare the two optimization routines. Daily data for SP500 stocks from 2005 to 2010 was used to show that a 20-days rebalanced portfolio strategy with an expected portfolio return of 60 percent of the maximum expected return for all stocks produced an 8.4 percent return premium on an annual basis if we used QP and 11.2 percent return premium on an annual basis if we used SOCP.


Repositioning insurance industry for operational efficiency: The nigerian case

This paper reviews the operational efficiency of the Nigeria insurance industry from a historical perspective. Our paper traced the origin of insurance in Nigeria to 1918, when marine insurance was dominant in the economy. The paper shows that despite the long history of insurance industry in Nigeria, the sector’s operational efficiency has remained sub-optimal.


Mối quan hệ giữa phát triển thị trường bảo hiểm và tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam

Bài nghiên cứu được thực hiện nhằm xác định mối quan hệ giữa phát triển thị trường bảo hiểm và tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam giai đoạn 1996-2017. Bằng cách sử dụng mô hình phân phối trễ tự hồi quy – ARDL, kết quả nghiên cứu tìm thấy tác động tích cực của phát triển thị trường bảo hiểm đến tăng trưởng kinh tế cả trong ngắn hạn và dài hạn.


On the systemic relevance of the insurance industry: Is a macroprudential insurance regulation necessary

The paper examines whether there is an economic justification for a macroprudential approach to insurance regulation based on the normative theory of regulation. First, the paper elaborates some basic foundations, such as the characterisation of a macroprudential approach to financial regulation as well as an explanation of the functions the insurance industry contributes to the financial system and the real economy. Then it addresses the research question by analysing whether the requirements are fulfilled for a normative theory-compliant macroprudential regulatory foundation.


Hedging Italian equity mutual fund returns during the recent financial turmoil: A duration-dependent Markov-switching approach

This paper study optimal hedging design for returns on an Italian equity mutual fund index since 2008. Alternative hedging instruments include one-month futures contracts for FTSE-MIB, FTSE100 and Xetra DAX.


The role of the overall economic development on the insurance market growth – Evidence of the European union

In this paper the authors wanted to reveal the relationship between overall economic development measured by gross domestic product per capita (GDPPC) influences the insurance market development measured by indicators such as gross written premium per capita (GWPPC) and the share of gross written premium in GDP. Therefore, the authors have calculated correlation coefficients for EU27, and separately for old EU members (EU15) and new EU member states (EU12) for the 2000-2009 period. Moreover, this analysis is conducted for total insurance markets as well as for the both life and nonlife insurance segments.


Cost of deposit insurance under capital forbearance: Basel I vs. II

The study derives the closed-form solution of the valuation of deposit insurance under forbearance for banks whose capital requirements are either solely based on the 1988 Basel Accord (BA) approach or the VaR-based approach. The study also demonstrates that the deposit insurance liability under BA rises monotonically with portfolio risk, but it is much less risk-sensitive under VaR. It implies that the VaR-based capital regulation is more stable in containing deposit insurance losses and failure probability than the BA capital regulation.


Cân đối quỹ bảo hiểm hưu trí thông qua xử lý bài toán dòng tiền đầu tư tài chính

Cân đối quỹ bảo hiểm hưu là một vấn đề rất phức tạp, do chịu tác động bởi nhiều nhân tố. Việt Nam hiện đang áp dụng cơ chế tài chính bảo hiểm hưu dựa trên các khoản đóng góp của những người hiện tại đang tham gia bảo hiểm và sẽ được sử dụng để chi trả trợ cấp cho những người đang được hưởng hiện tại. Với cách cân đối tài chính như thế, cơ chế tài chính này không thực hiện đầu tư tích lũy để tài trợ cho các khoản chi trợ cấp thì khả năng sẽ bị vỡ quỹ bảo hiểm xã hội ở Việt Nam là lớn. Bài viết này tiếp cận vấn đề “cân đối quỹ bảo hiểm hưu thông qua xử lý bài toán dòng tiền đầu tư tài chính” qua việc dùng phương pháp mô phỏng để làm rõ việc cấp bù nhằm duy trì cân đối quỹ bảo hiểm hưu. Trên cơ sở các nội dung được trình bày, bài viết cũng đã tạo tiền đề quan trọng cho việc tiếp tục nghiên cứu sau này nhằm đưa ra những giải pháp cho cân đối quỹ bảo hiểm hưu và giúp cho hiệu quả hoạt động của quỹ gia tăng một cách tích cực nhất.


The influence of reinsurance on insurance companies' profitability: Evidence from the Austrian, Croatian and Romanian insurance industry

This paper reveals the influence of insurance premiums ceded to reinsurance on insurance companies’ profitability in the 2007-2011 period of the insurance industry in Austria, Croatia and Romania revealing the relationship between the cedants and reinsurers. The analysis conducted using panel analysis shows different results depending on the insurance market being analyzed. Specifically, results of the analysis referring to insurance market in Croatia reveal that insurance companies with higher share of premiums ceded to reinsurance have lower level of profitability measured by ROA indicator.


Risk/return/retention efficient frontier discovery through evolutionary optimization for non-life insurance portfolio

Policyholder capability to easily and promptly change their insurance cover, in terms of contract conditions and provider, has substantially increased during last decades due to high market competency levels and favourable regulations. Consequently, policyholder behaviour modelling acquired increasing attention since being able to predict costumer reaction to future market’s fluctuations and company’s decision achieved a pivotal role within most mature insurance markets. Integrating existing modelling platform with policyholder behavioural predictions allows companies to create synthetic responding environments where several market projections and company’s strategies can be simulated and, through sets of defined objective functions, compared. In this way, companies are able to identify optimal strategies by means of a Multi-Objective optimization problem where the ultimate goal is to approximate the entire set of optimal solutions defining the socalled Pareto Efficient Frontier.


Efficiencies of life/pension insurance industry in Turkey: An application of data envelopment analysis

In the study, scale efficiencies of life insurance and/or private pension companies in Turkey are analyzed using Data Envelopment Analysis (DEA) over the period 2010-2011. In the study, input driven BCC model is used for measuring scale efficiency. Compared to the previous year, an increase in the average scale efficiency of life insurance companies is detected in 2011, while a decrease in the average is detected for the companies in the life insurance and/or private pension branch. When life insurance companies and life insurance and/or private pension companies are assessed in general, the average scale efficiency of the companies was 92% in 2010 and 88.7% in 2011. In 2011 a decrease of 3.3% is seen. While 14 companies were efficient in 2010, in 2011 12 companies were efficient.


Using multi-class adaboost tree for prediction frequency of auto insurance

In this paper, AdaBoost algorithm, a popular and effective prediction method, is applied to predict the prediction of claim frequency of auto insurance, which plays an important part of property insurance companies. Using a real dataset of car insurance, we reduce the frequency prediction problem to be a multi-class problem, in turn we employ the mixed method called multi-class AdaBoost tree (a combination of decision tree with adaptive boosting) as our predictor.


Các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định tham gia bảo hiểm y tế toàn dân bắt buộc tại huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre

Bài viết nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định tham gia bảo hiểm y tế toàn dân bắt buộc tại huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu.


Bảo hiểm y tế cho hộ gia đình di cư: Nghiên cứu trường hợp Hà Nội

Trong bối cảnh hội nhập và toàn cầu hóa ngày càng sâu rộng, lao động di cư là một phần không thể tách rời giữa các nền kinh tế. Người lao động di cư đã góp phần đáng kể vào sự tăng trưởng kinh tế và phát triển của đất nước. Nhận thức được vai trò của di cư, trong những năm gần đây, Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm đến việc bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp, quyền được làm việc và an sinh xã hội đối với bản thân người di cư và gia đình của họ.


Bảo hiểm nông nghiệp: Kinh nghiệm áp dụng ở các nước và khả năng áp dụng ở Việt Nam

Sản xuất nông nghiệp chịu ảnh hưởng rất lớn vào điều kiện thiên nhiên, thường xuyên phải đối mặt với nhiều rủi ro do thời tiết, khí hậu và bệnh dịch gây ra. Với vị trí của ngành nông nghiệp và tầm quan trọng của cây lúa trong nền kinh tế, Việt Nam có thể được coi là một thị trường tiềm năng cho bảo hiểm nông nghiệp. Bảo hiểm cây lúa nói riêng, bảo hiểm nông nghiệp nói chung là cần thiết và là công cụ hữu hiệu giúp cho người dân giảm bớt tổn thất trong sản xuất, nhưng hiện nay công cụ này chưa thể phổ biến và phát triển.


Quy tắc York - Antwerp 2016

Nội dung bài viết đề cập tổn thất chung là sự cố thường xảy ra đối với tàu trong một hành trình trên biển có liên quan đến chủ tàu, chủ hàng và người bảo hiểm tàu và hàng. Khi tổn thất chung xẩy ra, chủ tàu, các chủ hàng và chủ cước phí phải đóng góp vào sự hy sinh chung đó. Việc xác định thiệt hại, chi phí nào được công nhận là tổn thất chung sau đó phân bổ cho các lợi ích trong hành trình là do chuyên viên tính tổn thất chung (Lý toán sư) thực hiện.


Hoàn thiện công tác bảo hiểm tài sản công Việt Nam hiện nay

Bảo hiểm tài sản công là một trong những giải pháp quan trọng mà nhiều nước đã sử dụng nhằm giảm gánh nặng chi phí của Chính phủ và các hộ gia đình do thiên tai. Vậy bảo hiểm tài sản công là bảo hiểm những tài sản nào và có giải pháp nào để đẩy mạnh công tác bảo hiểm tài sản công? Bài viết này tác giả mong muốn làm sáng tỏ thêm các vấn đề nêu trên.


Hệ thống quỹ hưu bổng trên thế giới: Kinh nghiệm quốc tế và xu hướng phát triển

Bài viết dưới đây sẽ đề cập đến hệ thống quỹ hưu bổng tại một số nước trên thế giới và xu hướng phát triển hiện nay cho thấy vai trò cũng như sự cần thiết của hệ thống này đối với an sinh xã hội tại mỗi quốc gia.


Tài liệu mới download

TÍNH THỜI VỤ TRONG DU LỊCH
  • 26/06/2013
  • 31.337
  • 995

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu