Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Bảo hiểm (892)

Nghị quyết số 20/NQ-­HĐND Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Nghị quyết số 20/2017/NQ-­HĐND ban hành về việc giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.


Thông báo số 2036/TB-BHXH

Thông báo số 2036/TB-BHXH kết luận của thứ trưởng, tổng giám đốc BHXH Việt Nam và tổng giám đốc tổng công ty bưu điện Việt Nam tại hội nghị trực tuyến đánh giá công tác lập danh sách hộ gia đình tham gia bảo hiểm y tế.


Quyết định số 260/QĐ­-TTg/2017

Quyết định số 260/QĐ­-TTg/2017 ban hành về giao dự toán thu, chi năm 2017 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Quyết định được ban hành theo Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015,...


Quyết định số 21/2017/QĐ-­TTg

Quyết định số 21/2017/QĐ-­TTg ban hành về mức hạn trả tiền bảo hiểm. Quyết định được ban hành theo Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015,...


Nghị định số 72/2017/NĐ-CP

Nghị định số 72/2017/NĐ-CP ban hành về Quy định về nội dung chi hoạt động của hội đồng quản lý bảo hiểm xã hội Việt Nam. Nghị định được ban hành theo căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015,...


Nghị định số 44/2017/NĐ-CP

Nghị định số 44/2017/NĐ-CP ban hành về Quy định mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Nghị định được ban hành theo Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015,...


Nghị định số 76/2017/NĐ-CP

Nghị định số 76/2017/NĐ-CP ban hành về Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng. Nghị định được ban hành theo căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015,...


Thủ tục hành chính BHXH BHYT

Việc ban hành mẫu đơn, mẫu tờ khai nhằm tạo sự thống nhất trong thực hiện hồ sơ thủ tục hành chính và tiện lợi cho người khai, người điền. Đạt được mục tiêu này thì việc ban hành mẫu đơn, mẫu tờ khai là cần thiết, tạo tiện lợi cho cá nhân, tổ chức khi hoàn thiện hồ sơ. Hầu hết các mẫu đơn, mẫu tờ khai được ban hành là cần thiết trong thực hiện thủ tục hành chính....


Thông tư số: 42/2016/TT-BLĐTBXH năm 2016

Thông tư số: 42/2016/TT-BLĐTBXH năm 2016 quy định mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội.


Chỉ thị số: 34/CT-TTg năm 2016

Chỉ thị số: 34/CT-TTg năm 2016 về tăng cường thực hiện đồng bộ các nhóm giải pháp phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội.


Thông tư số: /2016/TT-BTC (dự thảo)

Thông tư này hướng dẫn Quy tắc, điều khoản, biểu phí bảo hiểm công trình trong thời gian xây dựng, bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp tư vấn đầu tư xây dựng, bảo hiểm đối với người lao động thi công trên công trường, hướng dẫn việc thực hiện bảo hiểm trách nhiệm dân sự đối với bên thứ ba và chế độ báo cáo các loại hình bảo hiểm này.


Nghị định số: 01/2016/NĐ-CP

Nghị định số: 01/2016/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam; căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; căn cứ Luật Việc làm ngày 16 tháng 11 năm 2013;...


Thông tư số: 58/2015/TT-BLĐTBXH

Thông tư số: 58/2015/TT-BLĐTBXH quy định mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội; căn cứ Nghị định số 106/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;...


Quyết định số 03/2015/QĐ-UBND

Quyết định 03/2015/QĐ-UBND Quyết định ban hành quy trình thực hiện cấp thẻ bảo hiểm y tế cho các đối tượng bảo trợ xã hội tại cộng đồng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.


Quyết định 03/2015/QĐ-UBND tỉnh Quảng Nam

Quyết định 03/2015/QĐ-UBND Quyết định về việc thực hiện hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế cho công an viên thường trực cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.


Thông tư 03/2015/TT-BLĐTBXH

Thông tư 03/2015/TT-BLĐTBXH Quy định mức điều chỉnh tiền lương, tiền công và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành.


Công điện 01/CĐ-TTg năm 2015

Công điện 01/CĐ-TTg năm 2015 triển khai thi hành Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi do Thủ tướng Chính phủ điện.


Nghị định Số: 68/2014/NĐ-CP

Nghị định Số: 68/2014/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 3 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật kinh doanh bảo hiểm.


Luật số: 46/2014/QH13

Luật số: 46/2014/QH13 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bảo hiểm y tế. Luật ban hành căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.


Thông tư liên tịch Số: 86/2014/TTLT-BTC-NHNNVN

Thông tư liên tịch Số: 86/2014/TTLT-BTC-NHNNVN Hướng dẫn hoạt động đại lý bảo hiểm của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cho doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ.


Thông tư số 41/2014/TT-BTC

Thông tư số 41/2014/TT-BTC Thông tư Quy định chế độ tài chính đối với Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo.


Quyết định 2170/QĐ-UBND năm 2013

Quyết định 2170/QĐ-UBND năm 2013 mua bảo hiểm y tế cho đối tượng theo Quyết định 62/2011/QĐ-TTg do tỉnh Sơn La ban hành.


Quyết định 2163/QĐ-UBND năm 2013

Quyết định 2163/QĐ-UBND năm 2013 mua Bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ gia đình cận nghèo đợt 1 do tỉnh Sơn La ban hành.


Quyết định 1983/QĐ-UBND năm 2013

Quyết định 1983/QĐ-UBND năm 2013 mua Bảo hiểm y tế bổ sung đợt 11 cho 511 trẻ em dưới 6 tuổi đang cư trú trên địa bàn tỉnh Sơn La.


Quyết định 2222/QĐ-UBND năm 2013 tỉnh Sơn La

Quyết định 2222/QĐ-UBND năm 2013 mua Bảo hiểm y tế cho người nghèo và người dân tộc thiểu số đợt 13 do tỉnh Sơn La ban hành.


Quyết định 1023/QĐ-BHXH năm 2013

Quyết định 1023/QĐ-BHXH năm 2013 quy trình giải quyết thủ tục hành chính theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 trong lĩnh vực chi trả chế độ Bảo hiểm xã hội áp dụng cho Bảo hiểm xã hội cấp tỉnh, huyện do Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành.


Báo cáo 3831/BC-BHXH năm 2013

Báo cáo 3831/BC-BHXH năm 2013 thí điểm cấp thẻ bảo hiểm y tế có ảnh do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung trong báo cáo này.


Quyết định 2095/QĐ-UBND năm 2013

Quyết định 2095/QĐ-UBND năm 2013 giảm số lượng mua Bảo hiểm y tế đợt 3 năm 2013 đối với người nghèo và người dân tộc thiểu số do tỉnh Sơn La ban hành.


Quyết định 1909/QĐ-UBND năm 2013

Quyết định 1909/QĐ-UBND năm 2013 về mua bảo hiểm y tế cho đối tượng theo Quyết định 290/2005/QĐ-TTg do tỉnh Sơn La ban hành.


Quyết định 2094/QĐ-UBND năm 2013

Quyết định 2094/QĐ-UBND năm 2013 mua Bảo hiểm y tế bổ sung đợt 12 cho trẻ em dưới 6 tuổi do tỉnh Sơn La ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung trong quyết định này.


Tài liệu mới download

Đề thi kinh tế vi mô 4
 • 27/12/2013
 • 89.872
 • 636

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Quyết định 51/2004/QĐ-TTg
 • 10/10/2009
 • 41.960
 • 598
Quyết định số 1228/QĐ-BHXH
 • 27/12/2012
 • 60.380
 • 527
Quyết định số 69-QĐ/TW
 • 10/10/2009
 • 53.833
 • 621
Thông tư số 21/2003/TT-BLĐTBXH
 • 10/10/2009
 • 91.222
 • 720
Thông tư liên bộ số 12-LB/TT
 • 10/10/2009
 • 13.259
 • 334

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu